•  پودكاست تشريح به زبان درى - ١٧٥ حرف

Subscribing to an SBS podcast couldn't be easier. Simply click the Subscribe button and select your preferred subscription method from the menu. Podcasting help.

Latest Episodes

ابراز نگرانی از جانب مردم آسيب پذير بخاطر پيشنهاد آوردن تغيرات در قانون تعبيض نژادی

در حاليكه حكومت فدرالی قصد دارد كلمات اساسی را در قانون تعبيض نژادی تغير بدهد، اب..

 • Upload23 Mar 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

تجليل تنوع فرهنگی در آسترليا

مردم آسترليا روز ملل متحد برای امحای تبعيض نژادی و هفتۂ هماهنگی را تجليل ميكنند. همكار پروگرام دری بريشنا كشتيار تفصيلات ميدهد.

 • Uploaded23 Mar 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

منع حمل وسايل الكترونيك در بعضی از پروازهای عازم امريكا و بريتانيا

ايالات متحدۂ امريكا و بريتانيا تحميل محدوديتهای را بر حمل وسايل الكترونيك توسط مسافرين طياره های كه از بعضی از ميدان های هوائی كشورهای با اكثريت نفوس مسلمان پرواز ميكنند، اعلان كرده اند. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded23 Mar 2017

 • Duration07 Minutes

 • Download4MB

گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٣ مارچ ٢٠١٧

گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 • Uploaded23 Mar 2017

 • Duration09 Minutes

 • Download5MB

رويكار آمدن اپ يا ابراز تلفون موبايل بخاطر مقابله با استثمار كارگران در آسترليا

گفته ميشود كه استثمار و سۇ استفاده از كارگران جوان و مهاجر در بعضی از بخشهای آسترليا عموميت دارد. اينك يك اپ يا ابزار معلوماتی انترنتی قابل استفاده در تلفونهای موبايل بخاطر رفع اين مشكل از جانب مفتش مناسبات كارگری و صعنتی يا Fair Work Ombudsman بكار انداخته شده است. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded21 Mar 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

Podcast Help

Podcasting is a free service to subscribe to your favourite SBS programmes. If you're new to podcasting check out our help section to get started.

ADVERTISEMENT

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Books at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for fascinating books and inspiring cookbooks perfect for home and as gifts.