•  پودكاست تشريح به زبان درى - ١٧٥ حرف

Subscribing to an SBS podcast couldn't be easier. Simply click the Subscribe button and select your preferred subscription method from the menu. Podcasting help.

Latest Episodes

روز بين المللی مجادله با سۇ استفاده از مواد مخدر و قاچاق آن

٢٦ جون مطابق بود به روز بين المللی مجادله با سۇ استفاده از مواد مخدر و قاچاق آن. هم..

 • Upload27 Jun 2017

 • Duration09 Minutes

 • Download5MB

رسيدگی به افسردگی و مشكلات روانی پناهجويان از طريق كركت

يك كلب ورزش كركت در شرق ملبورن اميدوار است كه به مشكل افسردگی و تٲثرات روانی پناهجويان با درگير ساختن شان در بازی كركت رسيدگی كند. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded27 Jun 2017

 • Duration05 Minutes

 • Download3MB

گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٧ جون ٢٠١٧

گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل( در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded27 Jun 2017

 • Duration08 Minutes

 • Download4MB

چگونگی دسترسی به مزايا و تٲديات مالياتی خانوادگی در آسترليا

فشارهای ناشی از مخارج زندگی مايۂ نگرانی برای بسياری از خانواده ها در آسترلياست.

حكومت فدرالی بخاطر كمك به خانواده ها انواع مختلف تٲديات امدادی بشمول كمكها و مزايای مالياتی خانوادگی يا family tax benefits را فراهم ميكند.

آيا ميدانيد كه در صورتيكه مستحق اين كمكها باشيد چگونه به آنها دسترسی حاصل كرده ميتوانيد و از اول جولای چه تغيراتی در اين كمكها به وجود می آيد؟ تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded27 Jun 2017

 • Duration09 Minutes

 • Download5MB

مصاحبه با برات علی باتور دربارۂ هفتۂ پناهندگان

آقای برات علی باتور سفير هفتۂ پناهندگان دربارۂ هدف و اهميت اين هفته صحبت ميكند.

 • Uploaded22 Jun 2017

 • Duration07 Minutes

 • Download4MB

Podcast Help

Podcasting is a free service to subscribe to your favourite SBS programmes. If you're new to podcasting check out our help section to get started.

ADVERTISEMENT

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Books at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for fascinating books and inspiring cookbooks perfect for home and as gifts.