•  پودكاست تشريح به زبان درى - ١٧٥ حرف

Subscribing to an SBS podcast couldn't be easier. Simply click the Subscribe button and select your preferred subscription method from the menu. Podcasting help.

Latest Episodes

تقاضای پاداش بيشتر برای ترجمانان نيروهای نظامی آسترليا در افغانستان

از سال ٢٠١٣ به اينسو به صدها تن از افغانهای كه با قوای نظامی آسترليا در زمان مٲمو..

 • Upload27 Apr 2017

 • Duration07 Minutes

 • Download4MB

نگرانی دربارۂ موجوديت مقدار زياد شكر در محصولات خوراكی

حاميان صحت و سلامتی از رهبران ايالتی آسترليا ميخواهند كه توليد كنندگان محصولات غذائی را مكلف بسازند تا معلومات واضيح تر دربارۂ مقدار شكر را بر بسته های محصولات شان درج كنند. تفصيلات بيشتر را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded27 Apr 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

صحبت دربارۂ امور مالياتی - بيانيۂ فعاليت تجارتی ساده تر

اين معلومات اجتماعی از جانب ادارۂ ماليات آسترليا به شما ارائه ميشود.

 • Uploaded27 Apr 2017

 • Duration05 Minutes

 • Download3MB

گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٧ اپريل ٢٠١٧

گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 • Uploaded27 Apr 2017

 • Duration10 Minutes

 • Download5MB

طرز بريان كردن ماهی سالمون

شما را به صحبت بريشنا كشتيار همكار پروگرام دری اس بی اس دربارۂ طرز بريان كردن ماهی نوع سالمون و هچنان مفاد سير كه از آن در عمليۂ بريان كردن استفاده ميشود، دعوت ميكنيم.

 • Uploaded25 Apr 2017

 • Duration07 Minutes

 • Download4MB

Podcast Help

Podcasting is a free service to subscribe to your favourite SBS programmes. If you're new to podcasting check out our help section to get started.

ADVERTISEMENT

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Books at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for fascinating books and inspiring cookbooks perfect for home and as gifts.