•  پودكاست تشريح به زبان درى - ١٧٥ حرف

Subscribing to an SBS podcast couldn't be easier. Simply click the Subscribe button and select your preferred subscription method from the menu. Podcasting help.

Latest Episodes

حذر كردن از درگير شدن در مشكلی پس از يك حادثۂ ترافيكی

در آسترليا در قسمت حوادث ترافيكی چه يك واقعۂ بزرگ باشد يا صرف چيز مهمی مثل خراش ش..

 • Upload22 Aug 2017

 • Duration09 Minutes

 • Download4MB

عدم توانمندی مراكز كمك قانونی در برآورده ساختن تقاضاهای كمك بخصوص از جانب مهاجرين و مردم بومی آسترليا

تقاضای مهاجرين و همچنان مردم بومی در آسترليا برای كمك قانونی اساسی بصورت روز افزونی از طرف مقامات فراهمی چنين خدمات رد ميگردد. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded22 Aug 2017

 • Duration07 Minutes

 • Download3MB

بيماری سيريبرل پالسی يا اختلال مغزی و اثرات آن

بيماری cerebral palsy يك عارضۂ بسيار جدی صحی استكه باعث فلج شدن و محدوديت در گشت و گذار اطفال ميشود. اين بيماری در حقيقت مجموعۂ از بی نظمی های است كه حركت جسمانی را متٲثر ميسازد، و در اثر مختل شدن انكشاف مغز در وقت حاملگی يا كمی بعدتر از تولد طفل پيدا ميشود. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded22 Aug 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

گزارش خبرنگار ما در كابل ٢٢ آگست ٢٠١٧

گزارش همكار ما عثمان شريفی (فيصل) در كابل دربارۂ تازه ترين تحولات در افغانستان را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 • Uploaded22 Aug 2017

 • Duration09 Minutes

 • Download5MB

افزايش تنوع فرهنگی و قومی جامعه عامل كاهش اسلام هراسی

"همسايۂ مسلمان تانرا بشناسيد"،اين مشورۂ عدۂ از محقيقن استكه موجوديت اسلام هراسی را در بين جوامع منتوع آسترليا بررسی ميكنند. تفصيلات را در اينجا شنيده ميتوانيد.

 

 • Uploaded17 Aug 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

Podcast Help

Podcasting is a free service to subscribe to your favourite SBS programmes. If you're new to podcasting check out our help section to get started.

ADVERTISEMENT

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Books at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for fascinating books and inspiring cookbooks perfect for home and as gifts.