Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Yog vim li cas Hmoob tej ntxhais thiaj xav tias yog xaiv tau ces yuav yug los ua leej niam leej txi tus tub lawm xwb? Tseem muaj teeb meem dab tsi rau Hmoob tej...

World first DAB+ digital radio

Yuav tau siv cov digital radio no sai sai no thiab yog thawj co uas yuav coj los siv hauv ntiaj teb no.

Asylum PNG

Vim li cas Australia thiaj tsis kam tos cov neeg thoj nam ntawm lub yeej thoj nam Manus Island tuaj nyob rau teb chaws Australia no?
Muaj cov kev pab cuam li cas rau cov neeg raug tej teeb meem tsis haum xeeb li cas thiab lawv hos raug lwm tus tsim teeb meem dab tsi rau xwb?

Inter-racial relationship

Vim li cas Hmoob tej hluas thiaj tham thiab yuav lwm haiv neeg?
SBS Radio on your mobile

Download the Free SBS Radio mobile app and listen to your favourite SBS Radio program!

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Muaj cov kev pab cuam li cas rau cov neeg raug tej teeb meem tsis haum xeeb li cas thiab lawv hos raug lwm tus tsim teeb meem dab tsi rau xwb?

Vaccination rules Part II

Yuav hno los tsis hno tshuaj vaccine? Yog hno ne ho yuav tua txais txiaj ntsim dab tsi rau koj thiab koj tsev neeg? Yog tsis hno ne koj ho yuav plam tsoom hwv cov...

Vaccination rules Part I

Yog koj tsis hno tshuaj vaccine rau koj tej me nyuam ne koj yuav raug txiav cov kev pab cuam dab tsi txij tim 01/07/2016 no mus? Kev hno tshuaj vaccine ho pab tau...
Txoj hauv kev twg thiaj pab cov hluas neeg tsiv teb tsaws chaw thiab cov hluas neeg thoj nam nrhiav tau hauj lwm ua hauv teb chaws Australia no?
Muaj tsawg hom visa uas koj muaj peev xwm thov tau tuaj rau teb chaws Australia no xwb?
年度新闻热词
Poll
Thanks for voting*
* Please note percentages are rounded to one decimal place.