Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Koj puas kawm cov txuj Information, Communication thiab Technology (ICT), vim ntau lub xyoo ntxiv no yuav muaj hauj lwm ntau heev rau cov neeg paub cov txuj no ua.

National Reconciliation Week

Australia cov niam neeg txiv neeg tau siv lub lim piam National Reconciliation Week no los ua dab tsi thiab xav qhia dab tsi rau lwm cov pej xeem Australia paub...

Muslim Ramadan

Koj puas paub tias yog vim li cas cov neeg Muslim thiaj ua lawm lub koom txoos Ramadan?

Freedom of religion in Vietnam

Muaj leej twg sawv cev hais kev ncaj ncees rau Hmoob Nyab laj txoj kev ntseeg ywj pheej?
Puas yog koj tseem xav nrhiav yuav cov nyiaj tuav pov hwm koj lub tsev thiab tej cuab yeej cuab tam? Ntawm no yog qee cov kev taw qhia tias yuav ua li cas?
Welcome to The Chefs’ Line
#TheChefsLine

Culture, heritage and history through food goes next level with the brand-new series The Chefs' Line.
Weeknights
 6pm on SBS (from Monday 3rd April).

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Puas yog koj tseem xav nrhiav yuav cov nyiaj tuav pov hwm koj lub tsev thiab tej cuab yeej cuab tam? Ntawm no yog qee cov kev taw qhia tias yuav ua li cas?

Cov kev txhawj xeeb thiab tej tswv yim daws tej vaj tse tsis txaus rau sawv daws nyob

Puas yog tsoom hwv Australia yeej kub siab los daws kom txhob muaj cov teeb meem tsis muaj vaj tse txaus rau sawv daws nyob tiag tiag? Cov kev tsis tau vaj tse...
Koj puas ntseeg tias muaj peev xwm siv boxing coj los pab kom tej neeg txhob ua txhaum cai tau thiab?

Yuav ua li cas thaum koj raug nom tswv nplua thiab yuav mus hais li cas?

Thaum koj raug nom tswv nplua, koj cia li zoo siab them tej nqe tsub kom koj them xwb los koj nrhiav kws lij choj mus nrog koj hais?

Koj puas nyiam mus ncig Australia cov National Parks?

Koj puas tau mus ncig xyuas Australia tej parks li, tej zaum koj yuav tau txais txiaj ntsim ntau tshaj qhov koj xav. Tab sis yuav npaj li cas thiaj tau txias kev...