Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Newly added

Becoming an organ donor in Australia

Vim li cas cov kev pub koj tej khoom nrog cev rau lwm tus siv thiaj tseem ceeb heev?

Space Agency

Australia puas muaj peev xwm los tsim nws lub chaw teeb txheeb nruab ntug (Space agency) kom nws tau los ua ntiaj teb tus neeg ntaus thawj muaj peev xwm rau cov...

Coolaroo court

Yog koj nyob ntawm cov zos ze Coolaroo uas lub tuam txhab SKM Recycling kub hnyiab thiab muaj yam ntxwv mob rau koj ces kav tsij kub siab mus ntsib kws kho mob...

Super women

Vim li cas tej poj niam thiaj yuav tsis muaj nyiaj txaus siv rau lub caij lawv so tsis ua hauj lwm?

Cancer costs

Tsis yog kab mob cancer thiaj ua rau cov neeg mob cancer yuaj siab xwb tab sis kev tsis muaj nyiaj txaus coj los kho lawv tseem muaj teeb meem rau lawv txoj kev...
SBS National Languages Competition 2017
#SBSRadioNLC17

The SBS National Languages Competition 2017 is an exciting initiative to encourage and celebrate a love of learning languages in Australia. Find out how you can be involved! 

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Fostering a child in Australia

Koj puas xav tu thiab saib xyuas lwm tus cov me nyuam ib ntus? Yuav tsum tau ua li cas?
Koj puas xav ua lagluam? Yuav pib li cas, puas nyuaj yooj yim li cas los yog koj yuav tau ua dab tsi koj tej lagluam thiaj mus tau?
Koj puas paub yuav ua li cas thaum koj mus sib tw yuav tsev los yog auction tsev ntawd?
Vim li cas cov kev txhawb nqa ib cov lus kom zej tsoom kawm thiaj yog cov kev txhawb nqa lub cim thawj thiab kab lis kev cai?
Muaj cov visa twg siv tau tos cov ua niam ua txiv tuaj nyob tebchaws Australia? Yuav tau tos ntev npaum li cas mam tau visa thiab yuav tau them npaum li cas?