Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Muaj dab tsi cuam tshuam txog tib neeg ntiaj teb txoj cai ncaj ncees rau xyoo 2016 dhau los.

Chinese heart disease

Txhob cia txog rau thaum lig heev lawm es koj mam kub siab txog koj tus kheej cov kev noj qab haus huv tsam thaum ntawd ces tsis muaj leej twg pab tau koj lawm.

Organ donation

Yog vim li cas thiaj tsis muaj neeg kam muab lawv tej neeg uas tas sim neej lawm tej khoom nrog cev coj mus pab cawm lus tus neeg txoj sia?

Hmong French bike tour in Australia

Hmoob Fabkis xav li cas thaum tuaj ncig xyuas

Fruit market

Ua cov lagluam twg thiaj tau nyiaj ntsuab thiab tau nyiaj tsam sai dua?
My Grandmother's Lingo

A unique voice-activated interactive tells the story of one woman’s fight to save her endangered Indigenous language.

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Yog koj yob ib tug neeg txawv tebchaws tuaj nyob thiab tuaj rau tebchaws Australia no es koj xav tsav tsheb yuav tsum tau ua li cas?

First contact preview

Neeg Australian xav li cas rau cov neeg txum tim xwb?Koj ne ho xav li cas rau cov neeg no xwb puas tau ntsib tau cuag sib txuas lus nrog lawv li cas thiab.

Changes to temporary work visa

Muaj kev pauv hloov rau cov visa pub rau cov neeg xav tuaj ib ntus rau teb chaws Australia no li cas xwb?

How to job search

Tim dab tsi tiag pheej ua rau tej neeg nrhiav tsis tau hauj lwm ua?
Yuav pov puag li cas thiab siv tej tuam txhab nyiaj li cas thiaj tsis muaj teeb meem rau koj thiab pab kom koj ua tau lub neej zoo yooj yim? Yeej muaj ntau cov...