Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Hmong French bike tour in Australia

Hmoob Fabkis xav li cas thaum tuaj ncig xyuas

Fruit market

Ua cov lagluam twg thiaj tau nyiaj ntsuab thiab tau nyiaj tsam sai dua?

Human rights report

Cov tebchaws twg tej nom tswv cov lajfai tau ua rau muaj teeb meem cuam tshuam txog tib neeg txoj kev ncaj ncees?

Cervical cancer

Koj puas tau mus siv Pap smear test (kev sim seb puas muaj mob caner rau tej tsev me nyuam? Yuav muaj kev pauv hloov li cas rau cov kev sim no thiab yuav pib siv...
Dr. Vam Huas Yaj xav tias cov teeb meem kub ntxhov tau muaj rau lub koom haum NATO, cov tsov rog ntawm Middle East nrog rau cov hiav txwv South China Sea no yog...
My Grandmother's Lingo

A unique voice-activated interactive tells the story of one woman’s fight to save her endangered Indigenous language.

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Yog koj yob ib tug neeg txawv tebchaws tuaj nyob thiab tuaj rau tebchaws Australia no es koj xav tsav tsheb yuav tsum tau ua li cas?

First contact preview

Neeg Australian xav li cas rau cov neeg txum tim xwb?Koj ne ho xav li cas rau cov neeg no xwb puas tau ntsib tau cuag sib txuas lus nrog lawv li cas thiab.

Changes to temporary work visa

Muaj kev pauv hloov rau cov visa pub rau cov neeg xav tuaj ib ntus rau teb chaws Australia no li cas xwb?

How to job search

Tim dab tsi tiag pheej ua rau tej neeg nrhiav tsis tau hauj lwm ua?
Yuav pov puag li cas thiab siv tej tuam txhab nyiaj li cas thiaj tsis muaj teeb meem rau koj thiab pab kom koj ua tau lub neej zoo yooj yim? Yeej muaj ntau cov...