Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Newly added
Txoj kev npau suav uas koj tos ntsoov thiab nqes tes ua xwb thiaj yuav coj koj mus txog lub hom phiaj hauv koj lub neej.
Newly added

Probetics dairy

Vim li cas tej neeg thiaj noj zaub mov fab thiab puas muaj txoj hauv kev twg yuav kho tau tej teeb meem no?
Newly added

Dimentia care for migrants

Puas yog yus laus lawm es ua tem toom xwb los yeej yog ib co kab mob uas yuav tau kub siab nrhiav kev pab cuam?

LGBTQI reax

Koj puas tau lees paub cov neeg LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Quay thiab Intersex) thiab hlub lawv ib yam li koj tej me tub me nyuam los yog koj...

Phoutharbberk resorts demolition

Txoj hauv kev twg thiaj pab Hmoob daws tau cov teeb meem nom tswv thaiv rhuav tshem lawv cov tsev tos txais qhua ntawm roob Phoutharbberk xeev Phetchaboun ntawd?
Cast your vote!

SBS National Languages Competition

30 August – 9 September 2016

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Newly added

Dimentia care for migrants

Puas yog yus laus lawm es ua tem toom xwb los yeej yog ib co kab mob uas yuav tau kub siab nrhiav kev pab cuam?

AFL diversity

Cov kev koom Australia cov kev sib tw ncaws pob AFL (Australian Football League) puas yuav pab tau kom kom mloog tau tias koj yog ib feem ntawm lub teb chaws...

From history to Hmong future

Keeb kwm hmoob tseem tsis tau meej rau nqe twg thiab luag pejkum haiv ua li cas luag thiaj ciaj tau ua ib haiv.
Vim li cas thiaj tsim nyog tej me yes (tub kawm) thiab lees kais (xibfwb) yuav tau kawm cov sob kawm tshawb fawb tawm los (Science), Technology, Engineer thiab...
Koj yuav tau qhia rau tub ceev xwm paub thaum muaj ib tug neeg ploj thiab poob zoo lawm.
年度新闻热词
Poll
Thanks for voting*
* Please note percentages are rounded to one decimal place.