Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Xov xwm hais txog neeg gay ua phem rau me nyuam yaus, tebchaws Phabmab cov neeg Rohingya thiab kev tawm suab rho tebchaws Kaus Lim qab teb tus coj Park Geun Hye.

WW II Pearl harbour

Tebchaws Japan xav qhia dab tsi rau ntiaj teb paub txog cov xwm txheej tsov rog ntiaj teb zeeg II?

Obesity report

Tim dab tsi thiaj ua rau tib neeg lub cev muaj ceeb thawj leej twg yuav yog cov los daws tej teeb meem no?

Myanmar Rohingya

Tebchaws Phabmab thiab ntiaj teb xav li cas rau nws cov teeb meem kub ntxhov tau muaj rau nws cov neeg pab pag neeg tsawg Rohingya hauv nws lub tebchaws?
Vim li cas Hmoob tej ntxhais mos nyob sab qaum teb tebchaws Nyab laj thiaj raug ntxhias dag coj mus muag ua luam thiab raug siv yam tsis raug kev raug cai?
SBS Radio Services Review

SBS Radio is conducting a public consultation on the criteria it is proposing for the SBS Radio Services Review.

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Yog koj yob ib tug neeg txawv tebchaws tuaj nyob thiab tuaj rau tebchaws Australia no es koj xav tsav tsheb yuav tsum tau ua li cas?

First contact preview

Neeg Australian xav li cas rau cov neeg txum tim xwb?Koj ne ho xav li cas rau cov neeg no xwb puas tau ntsib tau cuag sib txuas lus nrog lawv li cas thiab.

Changes to temporary work visa

Muaj kev pauv hloov rau cov visa pub rau cov neeg xav tuaj ib ntus rau teb chaws Australia no li cas xwb?

How to job search

Tim dab tsi tiag pheej ua rau tej neeg nrhiav tsis tau hauj lwm ua?
Yuav pov puag li cas thiab siv tej tuam txhab nyiaj li cas thiaj tsis muaj teeb meem rau koj thiab pab kom koj ua tau lub neej zoo yooj yim? Yeej muaj ntau cov...