Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Newly added
Tim dab tsi Hmoob thiaj raug tsub muj tsim txom thiab txoj hauv kev twg thiaj pab hais kom Hmoob tau txais kev ncaj ncees?
Newly added

Hmoob txoj cai Sob II

Hmoob puas ntsaws ib lub teb chaws ne!

Hmong tops law entrance in Thailand

Kev txom nyem yeej txwv tsis tau txoj kev kawm

Ntiaj teb puas kub siab txog Hmoob

Ntiaj teb puas kub siab los pab dab tej teeb meem paug raug Hmoob tiag?

Census new

Muaj dab tsi pauv hloov rau cov kev txheeb xyuas pej xeem zaum no.
SBS National Languages Competition

20 June - 29 July 2016

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Newly added
Tim dab tsi Hmoob thiaj raug tsub muj tsim txom thiab txoj hauv kev twg thiaj pab hais kom Hmoob tau txais kev ncaj ncees?
Kev yuav thov kom tau ib daim parent visa hauv teb chaws Australia no mas yuav siv caij nyoog ntev thiab kim heev li. Muaj ntau tshaj li 40,000 tus neeg tseem tab...

Australian political system

Teb Australia txoj kev tswj hwm zoo li cas xwb koj puas nkag siab thiab.

Hmong life-film festival

Luag mab sua los yog peb Hmoob puas tau paub thiab puas xav paub txog peb lub neej tias yog li cas tiag?

Parent visa costs money and time

Koj puas xav tos koj niam thiab koj txiv txawv teb chaws tuaj nrog koj nyob hauv Australia no? Yuav siv hom visa twg, kim npaum li cas thiab tos ntev npaum li cas...
年度新闻热词
Poll
Thanks for voting*
* Please note percentages are rounded to one decimal place.