Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Dr. Nkauj Hli Yaj hais tias txog caij koj yuav tau rov qab los kawm lus kawm ntawv Hmoob, kawm Hmoob tej kablis kev cai thiab paub Hmoob lub cim thawj lawm (Hmong...

Cosmetic surgery

Koj puas yog cov neeg nyiam thiab xav mus phais koj koj lub cev kom zoo nkauj zoo nraug tuaj (cosmetic surgery)? Yuav ua li cas thiab leej twg thiaj yuav pov puag...

Election New Australian

Koj puas nyiam thiab puas kub siab txog lub teb chaws Australia txoj kev tswj hwm? Vim li cas? Thiab yog dab tsi uas koj nyiam? Tsoom hwv puas daws tau tej teeb...
Yog koj ua thwj tim rau tswv yes xus lawm ne koj muaj lub luag hauj lwm dab tsi yuav tau ua xwb?

How to vote in Australia?

Koj puas paub tias yuav xaiv tsa li cas thiab muaj tsawg txoj hauv kev ua koj muaj peev xwm pov ntawv xaiv tsa tau?
SBS Radio on your mobile

Download the Free SBS Radio mobile app and listen to your favourite SBS Radio program!

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Dr. Nkauj Hli Yaj hais tias txog caij koj yuav tau rov qab los kawm lus kawm ntawv Hmoob, kawm Hmoob tej kablis kev cai thiab paub Hmoob lub cim thawj lawm (Hmong...

How to vote in Australia?

Koj puas paub tias yuav xaiv tsa li cas thiab muaj tsawg txoj hauv kev ua koj muaj peev xwm pov ntawv xaiv tsa tau?
Tam li koj yog ib tug pej xeem neeg Australian ne dab tsi yog lub cim thawj qhia tau tias koj yog cov neeg no tiag thiab koj ho xav li cas mloog tau li cas xwb.

DNA scientific explainer

DNA (Deoxyribonucleic acid) yog dab tsi thiab vim li cas thiaj tseem ceeb thiab tsim nyog koj kub siab txog?
Muaj cov kev pab cuam li cas rau cov neeg raug tej teeb meem tsis haum xeeb li cas thiab lawv hos raug lwm tus tsim teeb meem dab tsi rau xwb?
年度新闻热词
Poll
Thanks for voting*
* Please note percentages are rounded to one decimal place.