Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Paj Sua Xyooj tshaj xov xwm ntawm ntau lub teb chaws nyob sab Asia: Foob pob tawg hauv Thaib teb, Kev xaiv tsa hauv Phabmab teb tim 8/11/2015 no thiab kev tsis sib...
Koj puas tau hnov tias Aub nws yog ib tus tsiaj zoo? Thiab nws tseem pab tau koj txhua yam uas koj tsis paub tias nws yuav muaj teeb meem tshwm sim tuaj rau koj...
Koj xav yuav tub los ntxhais? Lo lus nug no tau tsim teeb meem rau ib txhia teb chaws li India thiab China (Suav) lawm vim tsis muaj poj niam coob sib npaug nrog...
Yuav nuv ntses qhov twg thiab npaj ntses li cas noj los yog yuav noj hom ntses twg noj npaum li cas noj hom ntses twg thiaj tsis muaj teeb meem rau koj?
Kev ras los ua ib tug neeg Christian zoo li cas xwb thiab ho txawv Hmoob tej kev cai coj qub li cas?
SBS Radio's #In40years giveaway

SBS Radio is celebrating 40 years of broadcasting.  Share your hopes and fears for Australia in the next 40 years for a chance to win a $5,000 travel voucher or an iPad Air 2!

Poll
Thanks for voting

SBS Shop

Can’t get enough of your favourite programs? Head to the SBS Shop for DVDs, books, music and digital downloads!

Share the fun in the warm, sometimes chaotic world of Poh Ling Yeow as she transforms her house and garden and makes delicious delicacies with family and friends.
Get the CD or digital album now - including all 40 songs in competition in 2015, with our very own Guy Sebastian singing his heart out for Australia!
Includes 44 of the most popular and successful smash-hits from the impressive Eurovision catalogue, spanning from 1956 to 2014.
Take home thousands of exciting Eurovision Song Contest facts and stats that hit exactly the right note - book out now.
Sing along to karaoke versions of all 40 songs in competition in 2015 - including Guy Sebastian's Australian track 'Tonight Again'!