Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Xov xwm ntawm cov tebchaws Asia

Public housing

Yuav tos ntev npaum li cas thiab yus yog cov neeg zoo li cas thiaj yuav thov tau zej tsoom tej tsev (public housing) nyob? Thiab yog koj xav kom ntiav tau tej...

Syria Rights

Amenesty International cej luam tias tsoom hwv Syrian tau muab nws cov neeg rau txim ntau txheeb tus dai tuag ntawm ib lub tsev laj cuj.

Herbal medicine

Koj puas yog cov neeg siv tshuaj ntsuab tab sis tsis kam qhia rau kws kho mob paub? Vim tej zaum yuav muaj teeb meem tau rau koj txoj kev nyab xeeb yog koj phais...

Rice culture in Australia

Ua ntej yuav tau noj mov nplej tshiab hauv Australia no yuav tau npaj dab tsi ntau yam tso?
#WalkWithUs

Share a photo of your bare feet on land and let’s explore our First Australians stories together. @SBS @NITV 

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Public housing

Yuav tos ntev npaum li cas thiab yus yog cov neeg zoo li cas thiaj yuav thov tau zej tsoom tej tsev (public housing) nyob? Thiab yog koj xav kom ntiav tau tej neeg...

How to see a doctor in Australia?

Australia cov kws kho mob thiab Australia cov kev pab cuam kho mob (Medicare) pab cuam dab tsi rau tej neeg mob xwb? 

Consumer's rights

Cov neeg yuav khoom siv muaj cai dab tsi thaum yam khoom lawv yuav coj los siv siv tsis tau raws li tej tuam txhab lagluam hais?

Australia Day

Australia Day yog hnub dab tsi? Muaj chiv keeb pib li cas los thiab ho yog hnub siv coj los ua dab tsi? Pej xeem Australia ho xav li cas rau hnub no xwb?
Yog koj yob ib tug neeg txawv tebchaws tuaj nyob thiab tuaj rau tebchaws Australia no es koj xav tsav tsheb yuav tsum tau ua li cas?