Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Latest in Hmong radio

Latest in Hmong Radio

Tsim nyog ntau lub tebchaws hauv ntiaj teb no tso tseg tej kab lis kev cai hlais tej me nyuam ntxhais los yog cov poj niam tej chaw mos lawm tab sis yuav txog thaum...

China Australia

Suav tuaj ntsib Australia zaum no tham tau lus tseem ceeb dab tsi.

Superannuation changes

Nom tswv Australia cov kev pauv hloov tau muaj rau cov nyiaj superannuation uas tsim nyog koj paub.

Health flu

Cov kwv paub zoo txog fab kev noj qab haus huv hais kom zej tsoom Australia kub siab mus hno tshuaj vaccines thaum tsis tau txog caij ntuj no, koj ne puas tau mus...
Lub koom haum Hmong Australia Festival (HAF) tau coj Hmoob cov zaub mov mus rau zej tsoom neeg Australian tau saj xyoo no xwb tab sis vim li cas twb tau ze txog...
SBS Radio Services Review

Thank you for your submissions to the SBS Radio Services Review. The Final Selection Criteria is available now.

Settlement Guide

We're talking about life and issues that affect you in settling in Australia.

 

Lub koom haum Hmong Australia Festival (HAF) tau coj Hmoob cov zaub mov mus rau zej tsoom neeg Australian tau saj xyoo no xwb tab sis vim li cas twb tau ze txog 40...
Yog thawj zaub uas Hmoob Australia tau coj Hmoob cov zaub mov mus rau mab sua tau saj rau ntawm Australia lub koom txoos Multicultral Festival ntawm nroog Melbourne.

Legal aid in Australia explained

Yuav nrhiav tau kev pab cuam Legal Aid qhov twg, ntawm leej twg thiab leej twg thiaj muaj cai siv tau hauv tebchaws Australia no?
Cov neeg zoo li cas xwb thiaj tau siv tsoom hwv Australia cov kev pab cuam rho hniav?

SBS racism survey

Australia puas yog lub tebchaws ntxub ntxaug lwm haiv neeg? Puas muaj cov teeb meem no li sawv daws xav thiab zej tsoom ntawm lub tebchaws no ho xav li cas rau...