ಧೂಮಪಾನ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಧೂಮಪಾನಿಗಳನ್ನು ಬಾಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಧೂಮಪಾನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ

ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ - ಇದು ...

ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಲು

ADVERTISEMENT

ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಾರ

Danger 5, Series 2 - DVD/Digital

Only one thing stands in the way of Hitler’s ultimate quest for world domination – Danger 5!

What's the Catch? - DVD/Digital

Gourmet Farmer Matthew Evans investigates where our seafood comes from, which fish we should be eating and why.

Census Explorer
ADVERTISEMENT