මහා බ්‍රිතාන්‍ය සමඟ ඉන්නවාද වෙන්වනවාද? ස්කොට්ලන්ත තිරනාත්මක තීන්දුව අද

 • Uploaded19 Sep, 2014

 • Duration16 Mins 32 Secs

 • Download7.6 MB

"ලොව වටා"-ජාත්‍යන්තරය තුල සිදු වන තත්කාලීන තොරතුරු යථා ස්වරූපයෙන් දැනගැනීමට කැමති සැමට AFP ප්...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Beyond: Love Within - CD/Digital

Soul/rock icon Tina Turner features on this cross-cultural project that melds prayers with soothing music to help you de-stress and relax.

Lindsey Stirling: Shatter Me - CD/Digital

Discover why Lindsey is charming the world with her unique violin style, electro beats, animation and dance.

Census Explorer
ADVERTISEMENT