ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති අයට හෘදයාබාධ ඇතිවීමේ වැඩි අවධානමක්

 • Uploaded21 Oct, 2014

 • Duration13 Mins 48 Secs

 • Download6.3 MB

ශ්‍රී ලාංකික සහ දකුණු ආසියානු සම්භවයක් ඇති අයට හෘදයාබාධ ඇතිවීමේ වැඩි අවධානමක් ඇති බවට පලවී ඇ...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

The Real Food of China - Cookbook

A definitive Chinese cookbook filled with 180 home-style regional recipes.

Mr Todiwala's Bombay - Cookbook

Cyrus Todiwala of The Incredible Spice Men gives us delicious recipes and memories from India’s vibrant city.

Census Explorer
ADVERTISEMENT