"ලොව වටා" - කොරියා යාත්‍රා අනතුර, MH 370 සෙවීම ලේසි නැහැ, අනාගත ඉන්දීය අගමැති තනිකඩයෙක්ද?

 • Uploaded18 Apr, 2014

 • Duration12 Mins 46 Secs

 • Download5.8 MB

ජාත්‍යන්තරය තුල සිදු වන තොරතුරු දැනගැනීමට කැමති සැමට AFP ප්‍රවෘත්ති සේවයේ අමල් ජයසිංහ ශ්‍රීල...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT


On Radio

Listen Now to your language program

Mexican Fiesta with Peter Kuruvita (DVD/iTunes)

Peter Kuruvita will redefine your perception of Mexico as he uncovers the mouth-watering world of real Mexican cuisine.

Angelique Kidjo: Eve (CD/iTunes)

A joyous ode to the pride, beauty and strength of African women around the world, from the Grammy Award-winner.

Census Explorer
ADVERTISEMENT