“පොදු අපේක්ෂකයා හේතුවෙන් උණුසුම් වුනු ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනය රට කොයි අතකට ගෙනයයිද?”

 • Uploaded24 Nov, 2014

 • Duration22 Mins 57 Secs

 • Download10.5 MB

පොදු අපේක්ෂකයා හේතුවෙන් උණුසුම් වුනු ශ්රී ලාංකීය දේශපාලනය රට කොයි අතකට ගෙනයයිද? ප්රවීන දේශ...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT