ශ්‍රි ලංකා නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස් ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල මහතා සමඟ SBS සිංහල සේවය සිදුකල පිළිසඳර

 • Uploaded2 Sep, 2014

 • Duration21 Mins 41 Secs

 • Download9.9 MB

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රි ලංකා නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස් ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල මහතා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Martynas: Martynas - CD

A collection of show-stopping numbers, from Lady Gaga to wild gypsy dances and expressive Vivaldi from the young virtuoso accordionist.

Recomposed by Max Richter - Deluxe CD+DVD/Digital

Vivaldi's masterpiece is re-written as a fresh and vibrant new work. Plus new pieces, new remixes and a DVD!

Census Explorer
ADVERTISEMENT