"ලොව වටා"- මාස 7ක් තුලදී ගුවන් යානා අනතුරු 4ක් - අළුත්ම ගුවන් අනතුර ඇල්ජීරියානු යානයක්

 • Uploaded25 Jul, 2014

 • Duration14 Mins 36 Secs

 • Download6.7 MB

ජාත්‍යන්තරය තුල සිදු වන තොරතුරු දැනගැනීමට කැමති සැමට AFP ප්‍රවෘත්ති සේවයේ අමල් ජයසිංහ ශ්‍රී ල...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Eurovision Song Contest 2014 – 3 DVD Set

Get the new DVD, including all 37 competing songs, Semi 1 & 2, the Grand Final; plus 8 hours of extras!

André Rieu: Magic of the Musicals - DVD

The King of the Violin celebrates hits from best-loved musicals including Cats, Evita, Phantom and more - live!

Census Explorer
ADVERTISEMENT