ඔස්ට්‍රේලියාව තුල ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඇතිකිරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක්

 • Uploaded31 Aug, 2014

 • Duration04 Mins 03 Secs

 • Download1.9 MB

ඔස්ට්‍රේලියාව තුල ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඇතිකිරීමේ නව වැඩපිළිවෙප් ලක්පිළිබඳ විශේෂාංගයක් ...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Martynas: Martynas - CD

A collection of show-stopping numbers, from Lady Gaga to wild gypsy dances and expressive Vivaldi from the young virtuoso accordionist.

Recomposed by Max Richter - Deluxe CD+DVD/Digital

Vivaldi's masterpiece is re-written as a fresh and vibrant new work. Plus new pieces, new remixes and a DVD!

Census Explorer
ADVERTISEMENT