"ලොව වටා" - පකිස්ථානයේ තලෙයිබාන් ප්‍රහාරයෙන් ශාරුක් ඛාන් දිවි ගලවා ගනී

 • Uploaded19 Dec, 2014

 • Duration18 Mins 44 Secs

 • Download8.6 MB

ලොව වටා" - සතිය පුරා ලොව වටා සිදුවූ දෑ එකට කැටිකොට ඔබ හමුවට - AFP ප්රවෘත්ති සේවයේ අමල් ජයසිංහ වාර්ත...

තවදුරටත් කියවන්න

නරඹන්න

 • Sri Lankan Sinhalese News 19 December

 • Sri Lankan Sinhalese News 18 December

 • Sri Lankan Sinhalese News 16 December

 • Sri Lankan Sinhalese News 15 December

 • Sri Lankan Sinhalese News 14 December

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT