දින 100 තුල ක්‍රීඩාවේ මූලිකත්වය ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයට බව නව ක්‍රීඩා ඇමති නවීන් දිසානායක පවසයි.

 • Uploaded23 Jan, 2015

 • Duration12 Mins

 • Download5.5 MB

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ක්‍රීඩා ඇමති ලෙස නවීන් දිසානායක මහතා වැඩ භාර ගැනීම, 2015 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරඟ...

තවදුරටත් කියවන්න

නරඹන්න

 • Sri Lankan Sinhalese News 22 January

 • Sri Lankan Sinhalese News 21 January

 • Sri Lankan Sinhalese News 20 January

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

The Fall Series 2 - DVD/Digital

DS Stella Gibson returns, taking ever greater risks as serial killer Paul Spector becomes more dangerous and destructive.

Years of Living Dangerously - DVD/Digital

Hollywood's big names join experts to delve into the impacts of climate change on our planet in this blockbuster doco.

Census Explorer
ADVERTISEMENT