“ගී විණිස"- දිවි හිමියෙන් රැකගත් ආලය උදුරාගෙන ගිය කාලය ඔබ කොතරම් නපුරුද

 • Uploaded20 Oct, 2014

 • Duration07 Mins 03 Secs

 • Download3.2 MB

SBS සිංහල සේවයේ ගී විනිස - ගියක මිහිර සැබෑවටම විඳිය හැකි ආනන්දනීය තෝතැන්න - ගීතරචක ධමිමික බණ්ඩාර ...

තවදුරටත් කියවන්න

ඡායාරූප

 • Mahendra Kalingamudalige talks about the event

 • Wilfred Siriwardhana, a former President of GTTI OBA

 • Dinesh Weerakkody talks about the day's event

 • Banner

 • Little SBS fans

 • Mr Upul Pushpakumara, Consul General in Victoria

 • Part of the crowd

 • Enjoying Rabana

 • Mohamed Ilia's explaining the activities of the festival

 • Admiral Tiara Samarasinghe, SL's High Commissioner

 • Mahinda Disanayake Divulgane presents New Year greetings

 • Chandi Mapa bringing New Year Greetings

 • Playing Rabana

 • Mithrasena Gamage, President of the GTTI OBA

 • Lakshman Gamage reminds us the New Year Festival in SL

 • Piyasiri Rathnayake singing Raban Tunes

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

The Real Food of China - Cookbook

A definitive Chinese cookbook filled with 180 home-style regional recipes.

Mr Todiwala's Bombay - Cookbook

Cyrus Todiwala of The Incredible Spice Men gives us delicious recipes and memories from India’s vibrant city.

Census Explorer
ADVERTISEMENT