Advertisement
Graduates [Credit: AAP] (Graduates [Credit: AAP])

ኣውስትራሊያ ብዙሓት ኪኢላታት ስደተኛታት በብዓመቱ ትቕበል፡ ካብ 2001 ኣትሒዙ ቁጽሪ ናይቶም ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ናብ ኣውስትራሊያ ዝኣትዉ ሰባት ብዕጽፊ ዓቢዩ እዩ፡፣ እንተኾነ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ብቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራሊያ ዝወጸ ሪፖርት ከምዝሕብሮ ካብዞም ኪኢላታት በቲ ዘለዎም ሞያ ስራሕ ዝሕዙ እቶም 40 ሚእታዊ ጥራይ እዮም። ኣብ ኣውስትራሊያ ምስ ኣቶኻ ናይዚ ዓዲ ትምህርቲን ተመኩሮን ምስዘይህሉ፡ ብሞያኻ ስራሕ ምእንቲ ክትረክብ እናታይ ዓይነት ደገፍ ክርከብ ይከኣል? እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ክምልሶ እዩ። 

By
Beyene Semere
Published on
Thursday, November 3, 2016 - 09:58
File size
3.6 MB
Duration
7 min 49 sec