Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ምብራቕ ኣፍሪቃ ቀጻልነት ዘሎዎን ልዕሊ ማእከላይ ገምጋምን ዝኾነ ዝናብ ከምዝሃረመ ጸብጻብ ዓለማዊ ዉድብ መግቢ(FAO) የመልክት። ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሱዳንን ኣብ ከበሳታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብርቱዕ ዝናብ ክቕጽል...
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓቃቢ ሰላም ንኽዋፈር ንምድፍፋእ ጸሓፊ ጉዳያት ኣመሪካ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ። ካብ ዞባ ኦሮሚያ ዝወጽ እ ዘሎ ጸብጻባት ግህሰት ሰብ ኣዊ መሰላት ብነጻ ክምርመር ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። ምርጫ ሶማሊያ...
ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ብድሙቕ ኣገባብ ተዛዚሙ፥ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ ደገፍ ንተቓውሞ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሪዮ ይገልጽ፥ ኣፍሪቃውያን ኣትሌታት ንሃብታማት ሃገራት ንምንታይ ይወዳደሩ? ቅድድም ብሽክለታ ላ ቩወልታ ኢስፓኛ 2016 ተጀሚሩ መርሃዊ ቅዱስን...
እዚ መደብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ኣብ ሰማዕቲ ዓቢ መዛረቢ ዛዕባ ብዛዕባ ኮይኑ ዝቐነየ ዝቐርበሉ መደብ'ዩ። ንሎሚ "ባንዴራስ ተቓጺላ፡ እንታይ ደኣ ንበል!" ብዝብል ኣርእስቲ ኣማኒኤል ኤልያስ ዝሰደደልና ትሕዝቶ ኢና ከነቕርብ ብኸምዚ ከኣ ይጅምር፡...
ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሞዛይክ ባህሊ ኤስ.ቢ.ኤስ ን ኣሸንዳ ዝምልከት መደብ ሒዛ ቀሪባ ኣላ። 
Cast your vote!

SBS National Languages Competition

30 August – 9 September 2016

ኣብ ኣውስትራሊያ ንምንባር ዝሕግዙ ሓበሬታታት

We're talking about life in Australia and issues that affect you.

ናይ ኣውስትራሊያ ቤት ጽሕፈት ቆጸራ ህዝቢ (census) ሰባት ዝህብዎ ብሕታዊ ሓበሬታታት ብምስጢር ከምዝዕቅቦ ታሪኹ ይምስክረሉ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ቆጸራ ህዝቢ፡ ሰባት ነቲ ፎርም ኣብ ዝመልእሉ እዋን ኣስማቶምን ኣድራሻኦምን ክጽሕፉ ቤት ጽሕፈት...
ኣብ ነሓሰ 9 ዝግበር ናይ 2016 ቆጸራ ህዝቢ፡ ኣብ ኣውስትራሊያ ካብ ዝተገብሩ ተመሳሳሊ መጽናዕቲታት እቲ ዝዓበየ ክከውንዩ፡ከም ትጽቢት ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራሊያ (ABS) ካብ ልዕሊ 200 ሃገራት ዝመጹ ልዕሊ 300 ቋንቋታት ዝዛረቡ ኣብ ልዕሊ...
ፈደራላዊ ምርጫ/መረጻ ተቓሪቡሎ፡ ምስኡ ድማ መበል 45 ባይቶ ኣውስትራልያ ድሕሪ ናይ ሓምለ 2 መዓልቲ ምርጫ ክምስረትዩ። እዚ ምርጫ ነቶም 150 ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ፡ 76 ኣባላት ሰነትን ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ ናይዛ ሃገር ኣብ መጻኢ ዝመርሓ ክውስንዩ።...
ኣብ ኣውስትራልያ ቪዛ ንወለዲ ክትረክብ ነዊሕን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት መስርሕ ክኸውን ይኽእልዩ። ልዕሊ 40 ሽሕ ወለዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ንምርካብ ኣብ ናይ 30 ዓመት ንውሓት ግዜ ዝበጽሕ ዝርዝር ተጸበይቲ ኮይኖም ይርከቡ። ብዙሓት...
ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ደቀንስትዮን ደቂተባዕትዮን ብዘቤታዊ ዓመጽ ይትንከፉ። ዝበዝሕ ግዜ ኸኣ እቶም ብዝሐባህላዊ ማሕበረሰባት’ዮም ዝዓበየ ብድሆታት ኣብ ምርካብ ሓገዝ ዘጋጥሞም። ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝዋደድ ወርሒ ምክልኻል ዘቤታውን ቤተሰባዊን ዓመጽ ኣፍልጦ...
年度新闻热词
Poll
Thanks for voting*
* Please note percentages are rounded to one decimal place.