Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.
'ኣድላይነተንን ኣብ ኣገልግሎት ወይ ጥቕሚ ዝውዕላሉ እዋናትን እናወሓደ ይኸይድ ስለዘሎ'
ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ሞዛይክ ባህሊ፡ ናይ ሎሚ ቀዳም 10 ታሕሳስ 2016 መደባ መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ መደብ ዝቐረበ ማሰን መልቀሰን ኣቶ ተወልደ መዓሾ በዓል ዓዲ ጮማይ፡ ሰራየ 2ይ ክፋል ሒዛትልኩም ቀሪባ'ላ።
ምዝዋር መኪና ንብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ኣድላዪዩ። እንተኾነ ግን ኣውስትራልያዊ ፈቓድ መምርሒ መኪና የድልየካ ድዩ፡ ከመይ ትረኽቦ፡ ካብ ግዝኣት ናብ ግዝኣት ክፈላለ ይኽእል። ፈቓድ ከተውጽእ ዘድልዩኻ ነገራት ኣብ ትነብረሉ ከባብን...
ኤርትራዊ መንእሰይ ኣሮን ክፍለ ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር 10ኪሜ መሮር ፈላማይ ዓወት ኣመዝጊቡ፡ ኢትዮጵያዊት ኮኾብ ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ናይዚ ዓመት ዝበለጸት ኣትሌት ጓለንስተይቲ ተባሂላ: ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ እናምሃርካ ሓደስቲ ሊዮነል መሲታት...
ግብጺ ፡ ኣብ መሸጣ ኣካላት ደቂ ሰባት ዝተዋፈሩ ኣብ ቀይዲ ኣእትያ፡ ኣዛዚ ኤል. ኣር. ኤ ዶሚኒክ ኦንጉወን ብኽሲ ገበን ኩናት ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ቀሪቡ፡ ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ከይዝውራ ዝ እግድ ሕጊ ከተል ዕሎ ሓደ ሃብታም...
SBS Radio Services Review

SBS Radio is conducting a public consultation on the criteria it is proposing for the SBS Radio Services Review.

ኣብ ኣውስትራሊያ ንምንባር ዝሕግዙ ሓበሬታታት

We're talking about life in Australia and issues that affect you.

ናይ ኣውስትራሊያ ቤት ጽሕፈት ቆጸራ ህዝቢ (census) ሰባት ዝህብዎ ብሕታዊ ሓበሬታታት ብምስጢር ከምዝዕቅቦ ታሪኹ ይምስክረሉ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ቆጸራ ህዝቢ፡ ሰባት ነቲ ፎርም ኣብ ዝመልእሉ እዋን ኣስማቶምን ኣድራሻኦምን ክጽሕፉ ቤት ጽሕፈት...
ኣብ ነሓሰ 9 ዝግበር ናይ 2016 ቆጸራ ህዝቢ፡ ኣብ ኣውስትራሊያ ካብ ዝተገብሩ ተመሳሳሊ መጽናዕቲታት እቲ ዝዓበየ ክከውንዩ፡ከም ትጽቢት ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራሊያ (ABS) ካብ ልዕሊ 200 ሃገራት ዝመጹ ልዕሊ 300 ቋንቋታት ዝዛረቡ ኣብ ልዕሊ...
ፈደራላዊ ምርጫ/መረጻ ተቓሪቡሎ፡ ምስኡ ድማ መበል 45 ባይቶ ኣውስትራልያ ድሕሪ ናይ ሓምለ 2 መዓልቲ ምርጫ ክምስረትዩ። እዚ ምርጫ ነቶም 150 ኣባላት ባይቶ ተወከልቲ፡ 76 ኣባላት ሰነትን ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ ናይዛ ሃገር ኣብ መጻኢ ዝመርሓ ክውስንዩ።...
ኣብ ኣውስትራልያ ቪዛ ንወለዲ ክትረክብ ነዊሕን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት መስርሕ ክኸውን ይኽእልዩ። ልዕሊ 40 ሽሕ ወለዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ንምርካብ ኣብ ናይ 30 ዓመት ንውሓት ግዜ ዝበጽሕ ዝርዝር ተጸበይቲ ኮይኖም ይርከቡ። ብዙሓት...
ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ደቀንስትዮን ደቂተባዕትዮን ብዘቤታዊ ዓመጽ ይትንከፉ። ዝበዝሕ ግዜ ኸኣ እቶም ብዝሐባህላዊ ማሕበረሰባት’ዮም ዝዓበየ ብድሆታት ኣብ ምርካብ ሓገዝ ዘጋጥሞም። ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝዋደድ ወርሒ ምክልኻል ዘቤታውን ቤተሰባዊን ዓመጽ ኣፍልጦ...