Coming Up Sat 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Mum ë nom ku ka luië kek kɔc cë ŋuɛ̈n ëë ke ye kɔc ke Junup Thudan

Ayendit Source:

Dementia ëë bëny tɔ̈ ke ye dɔm në kɔc cë duɔ̈r ŋuɛ̈n ku yene alëu bë tɛ̈ŋë raan nhiac abë ciɛ̈ ye bɛɛr tak apiɛth, bë pïïr waaric ku ye rɔt loi ke cë ya niɔ̈p acïï kaken ëë ke ye kek loi wen thɛɛr ber lëu në luɔi. Kuka cït yekɛ̈ kedhia atɔ̈ në ye mɛn të nɔŋ kɔc ke piny ëë Junup Thudän cë bɛ̈n Australia ky yïkɛ̈ kɔc cë ŋuɛ̈n.

Kɔc juïc ke ye kɔcdïtkɛ̈ atɔ̈ ëë ke ye ciɛ̈n ɣään yenë kek ke lɔ thïn cite man ëë thukul, luɔi ka në ɣään ke kɔc ruäi kenë kek neŋö piny alëu bë mɛi. Rëër ɣööt ee kɔc yiɛ̈n adiɛr wën lëu bë ye bënybëny cïït yekakɛ̈ juakic.

Kuka ye cäär nyuɔth cë man adɛ̈ ke kɔc ruäi kenë kɔc beny aye ciɛ̈n lëu piɛth lɔcök cë ya yiɛ̈n kek ku bïk nyic ye bɛ̈nyŋö becë raanden. Në ye kënë yic ke ɣɛn bë jam wuɔnë Raciɛl Ayen Gɛ̈rɛ̈ŋ ë Dut ma cë piɔ̈ɔ̈c ku ye jam thïn arëëtic në ka bë kek ya loi.