Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Adɛ̈ ke yïn yök kuɔny ëno të nɔŋ yïn anuaan ë tɛk ku alajeth

Hellen Berberi Source: Helen Berberi

Në pïïr tɔ̈ kɔc thïn në ye mɛn pane Auɛtralia, ke alajeth, tɛ̈k, adiɛɛr ku jɔl ya kɔ̈k juïc kɔ̈k atɔ̈ keke ye kɔc riir nïïm Ye ciɛ̈t ke nyic cë man adɛ̈ keka nɔŋ ajuiir kuɔ̈tic lëu benë ke yïn kuɔ̈ny të cïn lɔ në pïïr cït yekenë yic? Hellen Berberi abë jam në dhɔ̈l keka ye kɔc nuaan ku të piɛth adɛ̈ ke lëu bïn kuɔny yök thïn në ɣän cïï yïn ke thïn panë Australia.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Adɛ̈ ke yïn yök kuɔny ëno të nɔŋ yïn anuaan ë tɛk ku alajeth 02/02/2022 09:34 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More