Coming Up Sat 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Jamdiɛ̈ wuɔnë Rebecca Nyadeŋ de Mabiör në riɛ̈ŋë Junup Thudän

Picture of Nyandeng at Emanuel Jieng Church Source:

Ke pɛië thiɛ̈r ku rou ye nïïn dhetem, ke akut ëë kɔc ke thiɛ̈r ku biände nɔŋic Pagän Amum, Lado Gɔ̈re, Cɔl Tɔŋ Mayai, Dr Riɛ̈k Macär, Majak Agɔt Atëm, Nyandeŋ de Mabiör, Dr Cirino Hiteŋ ku Gier Cuäŋ Aluɔ̈ŋ ake ye biän ëë kɔc ëë ke cë jam ye nɔŋ kë cë rɔt wuɔ̈c në akutë thiɛtha ku yenë tɔ̈ në akuma yic man ye SPLM. Në jamdenic ëë ke ye kɔc juïcë kek luel ya pane Junup akuc të leer yen thïïc ku luel kakɛ̈ ya SPLM atɔ̈ ke cïï Kiir liääpnom.  

Leading to SPLM NLC meeting; the part split materialised into chaotic scenes that prompted the Dec 15 2013 crisis. Most of these politicians were arrested later and Dr Riek announced full scale rebellion against the Government of South Sudan. For first time today; we will be listening to Rebecca Nyandeng de Mabior in an exclusive interview on what lead to such crisis. Here is the interview.