Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 Update: Australia to soon surpass 80 per cent double vaccination target

House in the Sydney suburb of Blacktown lit up for Diwali. Source: SBS

Akeerë COVID-19

  • Panë Victoria ee kɔc ke 1247 yök keke tuany ku jɔl ya kɔc ke dhoŋuan athou
  • Panë NSW ee kɔc ke 308 kɔc yök keke tuany ku kɔc ke ŋuan athou
  • Queensland ee raan tök yök ke tuany
  • ACT ee kɔc ke 13 yök keke tuany

Leere bëyic wäl

 Wälë Booster abë laar Northern Territory në Yomtinen, ke penë 11 ye nïn bɛ̈t kuka cë bë yiɛ̈n raan ëbɛ̈n në ye mɛn.

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

 
This story is also available in other languages.