Coming Up Sat 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: Federal government announces vaccine passports from October

A member of the public scans a QR code to check into a seafood store in Bankstown, Sydney, Wednesday, September 8, 2021. Source: AAP Image/Bianca De March

Yekenë ee lëk në tuanyë Coronavirus në Australia ke penë dhoŋuan ye nïïn 8 në runë 2021

Yekënë ee lëk loi në biän tuanyë Coronavirus në Australia kepenë bɛ̈t ye nïïnr 25 në rune 2021.

  • Thueithuei ke bëc akë yök në biän cuïc kanë mid-north coast in NSW
  • Baai baŋë Regional Victoria ee puɔ̈l bë lääu ku Shepparton yenë ke döŋ në thïïkic
  • ACT ee mïïth ke thukul tɔ̈ dhölë 12 thïïc agokɛ̈ köl benë keek lɔ toom lööm në telepunic.

New South Wales

Në NSW ke kɔc ke 1480 ake yök keke cë tuany, ku kɔc ke 9 athou. Në kɔc cë thou yi ke dhoŋuan, kɔc ke dhoru në ke ye yic ake kënë keek tom.

 Thueithuei ke bëc akë yök në baai baŋë Bonny hills, kunë ye mɛn ke biääke ke Glebe, Waterloo, Redfern, jɔl Marrickville a caar keek ëya nëŋö kɔc tuany alɔ ëkë yök keek thïn ëtɛ̈n.  Akutë kake pialë guɔ̈p panë NSW are kɔc cïïŋ në ye ɣänkɛ̈ thïïc bë keek lɔ toom.

 

Bɛ̈nyë panë  NSW man ye Premier Gladys Berejiklian ee jam ye 75 per cent(në buɔtic)  ë kɔc ke baai ake toom në biän tueŋë wäl ku 45 në buɔtic ë kɔc ake tom në ayic rou në wälë tuany.

Victoria

Në Victoria ke kɔc ke 221 ake yök keke tuany ku kɔc ke 98 në ke yic ake wuɔ̈k në awuɔɔk yenë nyic wën thɛɛr. 

Gɔl në wɛ̈ɛ̈ric ke pɛi ye nïïn dhoŋuan penë dhoŋuan ke thïïc wär cenë Regional Victoria thiɛ̈ɛ̈k abë liep lockdown will end in regional Victoria, ku baai baŋ bë jäl döŋ ke kenë liep ee Greater Shepparton ku ka wäär ke dhïc yïn ke jäl baai acë bë bɛɛr thïïc.

 

Në ye mɛn në Victoria ɣän ke 10,000 në wälë AstraZeneca 

 alääu benë ke kɔc toom në wiik yenë bë bɛ̈n. Them ba të yenë kɔc toom thiäk  vaccination centre  ke ïïn yök.

Australian Capital Territory

Panë ACT ee kɔc ke 20 yök keke tuany ku ku kɔc kë 11 keka ke dhiac në baai yic wär kenë tuany guɔ yök në ke gup.

Mïïth ke dhölë 12 aye keek thïïc në ye mɛn bïk nɔŋ të wën benë keek thïïc në köl benë raanë keek lɔ toom aŋoot ke penë dhoŋuan kën nïïn ya 17 AIS Arena COVID-19 mass vaccination clinic ka raanë keek alëu bë yup në ye telepunë  02 5124 7700.

Na kɔɔr köl benë yïn lɔ toom ke yïn neem book your vaccination ago köl bïn lɔ yök.

 

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ në Australia
  • Akuma pɛ̈dërɔl atɔ̈ ke cë athöörbenë kɔc cë toom ya cath në pinynom caal ke bë gaam në penë thiɛ̈ɛ̈r kuka kënkɛ̈ jäl luel të benë akɛɛc ke pane Australia ke thook liep.

 

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

 

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory