Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: From north to south residents in regional NSW urged to get tested, Victoria sets new record with daily case numbers

People are seen arriving at the South Western Sydney Vaccination Centre, at Macquarie Fields, Sydney, Friday, September 24, 2021. Source: AAP Image/Dan Himbrechts

Yekënë ee lëk loi në biän tuanyë Coronavirus në Australia kepenë dhoŋuan ye nïïn 25 në rune 2021.

    • Në Regional NSW ke thueithuei ke tuany ake yök kuka cën raan tuany cë yök
    • APnë Victoria aɔ̈ ke nɔŋ yic kɔc ke 7611 ɔ̈ keke tuany në ye mɛn në COVID-19
    • ACT ee kɔc ke 32 yök ekek tuany në COVID-19

New South Wales

Panë NSW ke kɔc ke1,007 yök ekek tuany kuen ye kɔcɛ̈ yic ke kɔc ke 522 në ke yic aye kɔc cïŋ në bäääk tueŋë kenë Southwestern ku Western Sydney. Kɔc ke 11 athou ku yekenë ee kɔc cë thou në tuanyë COVID-19 në ye mɛn cɔk ye kɔc ke 288 ku na mat ke yic keke ye kɔc ke 344 gɔl në ïïïn ääär piacë tuany ke gɔl.

 

Në ɣän ɔ̈k ke panë Tamworth ke thueithuei ke tuany ake yök në pïu rac yic në Northeast NSW, Dareton ku Balranald në baai baŋ tueŋ në Western NSW, Oberon në Central West, ku Dungog në Hunter,  ku Eden në  South Coast.

 

Ago yïn ɔ toom ke yïn dɔm köldun benë yïn lɔ toom enë  vaccination appointment në ye kölë. 

Victoria

Në Victoria ke kɔc ke 847 ake yök keke tuany kunë në akeer 79 në buɔtic ë kɔc cë tuany aɔ̈ runken në run ke piny në run ke 50. Raan tök ee thou.

Kɔc ke pane Melbourne abëdhil ïïït në kaam baric nëoŋ rëëë cë bë bɛɛr dac ɔ̈kic në ye mɛn në të loië tuanyë COVID-19 rɔt thïn në ye mɛn. Panë Victoria ee thɔ̈k ke bë akeer kɔc cë toom në 80 në buɔtic öööt. Në ye mɛn ke aŋoot dɛ̈kkë në 3.7 ku të nɔŋ kɔc cë toom ku nɔŋkɛ run ke 16 lɔ nhial. Në ye kölë ke akuma ee cë kɔc lɛ̈k kedhiɛ bïk ëëër baai të cɔkkë polë AFL grand final rɔt looi.

 

Ago yök në ɣän yenë ke kɔc toom ke yïn neem vaccination centre agö të thiääk kenë yïn yök.

 

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ në Australia
  • Ke panë Queensland ee raan tök yök ke cë tuany ke ye tuany wäär cë yök në baai baŋë Sunnybank cluster. Kɔc ye keek diɛ̈u cë man adɛ̈ keke cë yök kenë ye raan aye thɔ̈ɔ̈ŋ ke ye kɔc ke 2000.

 

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.