Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: NSW announces trial of app for proof of vaccine, Victoria invests in school ventilation

Chapel Street in Melbourne, Wednesday, September 22, 2021. An earthquake has been reported in Victoria and tremors were as far away as Canberra and Sydney. Source: AAP/James Ross

Yekënë ee lëk loi në biän tuanyë Coronavirus në Australia ke penë dhoŋuan ye nïïn 22 në runë 2021.

  • Kɔc ceŋ baai baŋë Western NSW, Oberon  aye keek thïïc bë ke them gup
  • Panë Victoria ŋeem man ye regional Victoria ke Ballarat abe lääu
  • Panë ACT atɔ̈ ke dhiac në akeerden wäär cë lulë ye bë dëër në gëlë COVID-19
  • Panë Queensland ke kɔc ye thiic bë raan ya cööt ku bë thcïï në köl benë yen lɔ toom.

New South Wales

Në NSW ke kɔc ke 1,035 ake yök keke cë tuany, ku kɔc ke dhïc ake caal keke cë thou. Gɔl në penë Thiɛ̈ɛ̈r ke ye nïïn 6, ke APP bë yïn ya nyuɔth län cenë yïn toom abë bɛ̈bbei. Abë yic nɔŋ kɔc cïŋ në regional NSW kuka bë jäl baai ëbɛ̈n në NSW yök të cenë akeerë kɔc cë tom ɣet në 70 në buɔtic.

Thueithuei ke tuany ake yök në pïu rac yic në Oberon në baai baŋë Western NSW.

Ago yïn lɔ toom ke yïn dɔm köldun benë yïn lɔ toom enë  vaccination appointment në ye kölë. 

Victoria

Në Victoria ke kɔc ke 628 ake yök keke tuany ku 57 në buɔtic ë ye kɔckɛ̈ atɔ̈ në baai baŋë Northern Melbourne ku kɔc kediäk athou.

Acïï akuma Victoria call cë man adɛ̈ ke bë Mëliön ke 190 bɛ̈I ku benë ke thukuul ke 51,000 yiɛ̈n luŋ benë yom ka aliir ya dhiim yic. Në thukuul ke Katholic keka bë ke ɣɔ̈I keek në wëu diääk kenë thukul kɔ̈k cie kake akuma. Ye dhölë aye tïŋ ke lëu be awuɔk gël ku ye kɔc kony. Panë Victoria yenë ka jɔl ya akuma tueŋ bë wëu cït yekakɛ̈ bɛ̈ibei ku ben ke thukuul kuɔny.

Në Ballarat, ke nïïn wär cenë ke ye thiɛ̈ɛ̈c abë thook thök në në yekölë kuka nɔŋ ka kɔɔr bë dhiac keke thek kek në ye nïnkɛ̈.

Ago yök në ɣän yenë ke kɔc toom ke yïn neem vaccination centre agö të thiääk kenë yïn yök.

 

Australian Capital Territory

Panë ACT ee kɔc ke 17 yök keke tuany në COVID-19 ku kɔc ke 11 në ke yic akë rɛ̈ɛ̈r në baai keke nɔŋ gup awuɔk.  Panë ACT atɔ̈ ke nɔŋ ajuiɛɛr yenë ye kɔɔr bë 95 drëë në buɔ̈tic në biän kɔc bë keek dac toom. Në ye mɛn keka tɔ̈ keke cë 81 në buɔtic dööt në kɔc cë toom në yuinh tueŋ ku 56 në buɔtic ë kɔc cë keek toom në yuiɛth kerou.  

Ago yïn toom, ke yïn lɔɔr nem ëtë ago të benë yïn toom book your COVID-19 vaccination.  

 

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ në Australia
  • Në ye mɛn  panë Queensland ke ye ɣänkɛ̈  Boondall, Caboolture, Doombenku Kippa-Ring gɔl në penë Dhoŋuan ke ye nïïn 22. 

alc covid mental health
ALC

 

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

 

This story is also available in other languages.