Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: NSW passes the eight million vaccination mark, 39 per cent fully vaccinated in Victoria

Source: AAP/James Ross

Ye lëk tɔ̈ enë lëk ë Coronavirus në Australia ke pɛi ye nïïn 11 penë dhoŋuan 2021

  • ·       Akutë NSW Health ee kɔc tɔ̈ në baai këi thïïc bë keek lɔ them gup
  • Në  Victoria, ke 39  në buɔtic ë kɔc juïc ake thöl në tuɔ̈m
  • Panë ACT ee kɔc ke 15 yök keke tuany ku panë and Queensland ee kɔc kë dhïc yök keke tuany

New South Wales 

Panë NSW ee kɔc ke 1,599 yök keke cïï tuany ke dɔm ku kɔc ke bɛ̈t athou. Në ye mɛn ke kɔc 170 atɔ̈ keke ye kɔc cë jäl thou në COVID-19 gɔl në nïïn wär gɔ awuɔk ke rɔt.   

Thueithuei ke tuanyë COVID-19 akae yök në pïu rac yic në baai baŋë Byron Bay, Bangalow. Jindabyne, Harden, Moruya, Yass, Port Macquarie, Trangie kujɔl ya Young.  Adiɛɛr atɔ̈ ke dït në ye mɛn nëoŋ acën raan cë yök ke tuany në ɣänkɛ̈ kedhiɛ. Akuma ee kɔc cɔl cë man adɛ̈ keke bë lɔ të benë keek lɔ them gup të yenë raan rɔt yök ke cë guɔ̈p pial.

Në ye mɛn keke cïï state cal cë man adɛ̈ keke cë mëliön ke bɛ̈t ke wal tuɔm në kɔc gup ku 44.5 në buɔtic ëye kɔckɛ̈ atɔ̈ keke cë keek toom në ayic rou.  

Na kɔɔr ba thïïc në ɣän benë ke yïn lɔ toom ke yïn neem ye ëënë në book your vaccine appointment në ye mɛn. 

 

Victoria

Panë Victoria ee kɔc ke 450 yök keke cë tuany në tuanyë COVID-19ku 70 në buɔtic ë keek abɔ̈ në biän cuïïc Melbourne.  

Ke pɛi ye nïïn 12 penë dhoŋuan, ke diäär liac në wiik ke 24 leer tueŋ abë kek gɔl në tuɔ̈m kuka bë keek ya toom në akëëm ke akuma ka state-run clinics.

Na kɔɔr të benë yïn toom ke yïn neem vaccination centre të thiäk kenë yïn.

                                                                                                               

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ në Australia
  • Panë ACT yenë ke pan tueŋ bë biändïtë kɔc ke thöl në tuɔ̈m në Australia gɔl në run ke 16 leer tueŋ
  • Bɛ̈I juïc lëu 1,000atɔ̈ keke cë ke yɔ̈ɔ̈k bïk röth week në Brisbane wär cenë kɔc kedhïc yök keke tuany.
  • Panë South Australia abë wälë Pfizer COVID-19 vaccine cɔk tɔ̈ tënë mïth ye run ye 12 lɔ tueŋ, agut cë kɔc ye run 60 gɔl në penë dhoŋuan ke ye nïïn 13.  

 

COVID-19 myths
SBS

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

 

 

 

This story is also available in other languages.