Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: NSW sets sights on international travel, restrictions in Victoria set to ease

A pharmacy worker receives a temperature sensitive box with Pfizer vaccines at the Sandown Racecourse Vaccination Centre in Melbourne, Tuesday, August 31, 2021. Source: AAP Image/Daniel Pockett

Yël lëk tɔ̈ enë e lëk në tuanyë Coronavirus në Australia në penë dhoŋuan ke ye nïïn tök (01/09/2021)

  • Thuetthuet ke tuanyë COVID-19 ake yök në NSW në ɣän cën tuany cë kan lɔ thïn
  • Në Victoria ke walë AstraZeneca atɔ̈ ɣään ke 70,000 lëu benë ke kɔc toom në akëm yic
  • Në ACT ke yïn lëu ba thïïc në yte mɛn në yïn toom në Pfizer të nɔŋ yïn run ke 16 agut cë 29
New South Wales 

Panë NSW ee kɔc ke 1,116 yöök keke cë tuany ku kɔc ke ŋuan athou. Thuetthuet ke tuanyë COVID-19 ake yök në ye ɣänkɛ̈ në pïu racic Thredbo, Merimbula, Port Macquarie, Dunbogan, Bonnie Hills, Warren, Molong, Tamworth ku Gunnedah. 

Bɛ̈nyë panë NSW manë ye Premier Gladys Berejiklian ee jam cë man adɛ̈ ke le kɔc thöl në tuɔ̈m ke cäth yenë lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï abë rɔt bɛɛr gɔl në penë thiɛ̈ɛ̈r ku tök. 

Na kɔɔr bë yïn tom ke yïn thany tënë book your vaccine appointment ka lɔɔr ba rɔt lɔ caar të bïn yen yök ke yïn lëu bë yïn toom how to get proof of your COVID-19 vaccination

 Victoria 

Victoria ee kɔc ke buɔt ku 120 yök keek cë tuany ku kɔc kerou athou. 

Bɛ̈nyë pane Victorian many ye Daniel Andrewɛ ee jam cë man adɛ̈ bë këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n bɛɛr cɔk lääu easing of restrictions -

Ɣän yenë ke cuïc abë kek puɔ̈ bïk biän töŋë kɔc lui dhuk në luɔi yic në 50 në buɔtic kuna cë kɔc toom kedhiɛ në tuɔ̈m tueŋ ke 90 në buɔtic abë dhuk tëërë luɔi. Gɔl ke penë dhuŋan ye nïïn 7, ke mïïth ke thukul tɔ̈ ɣönë 12 abë keek tääu tueŋ keke ye kɔc tom keek.  Cäärden ë kuɛ̈n mane ye cɔl General Achievement Test abë looinë penë thiɛ̈ɛ̈r ke ye nïn 5 ku dhuk në kuɛ̈nic në thukuul yic acë rɔt bë looi në term 3. Gɔl në wɛ̈ɛ̈ric alä ke tiɔ̈ɔ̈r yenë mïïth ke pol thïn abë keek liep kedhiɛ na kɔɔr bë yïntoom kë yïn neem ɣän ke tuɔ̈m vaccination centre thiäk kenë yïn. 

Australian Capital Territory 

Në ACT ke kɔc ke 23 ake yök keke cë tuany në tuanyë COVID-19 ku kɔc ke 12 në ke yic ake dhiac në baai yic wäär yökkë tuany në ke gup. Kɔc tɔ̈ në Canberra ku tɔ̈ runken në 16 kenë 29 aye ke yɔ̈ɔ̈k cë man adɛ̈ keka lëu bë keek tom në walë Pfizer vaccine cë të cenë akuma ACT ye caal thïn në ɣän ken yenë keek kɔc toom thïn ka raan alëu bë lɔ të nɔŋ akëmde man ye GP. Në ye mɛn ke ɣän ke akuma atɔ̈ keke cë thiäŋ në ACT agut cë penë thiɛ̈ɛ̈r në thökde. Ago thïïc në kööl benë yïn lɔ too ke yïn neem book your vaccination yïn yiɛ̈n kööl bïn lɔ akëm.

alc covid mental health
ALC

 

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔc ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


Në ka cɔɔlë kek ku lëk lɔcök në tuanyë COVID-19 ke yin neem ajuiɛɛr yenë yï lɛ̈k në thook ke 60 në sbs.com.au/coronavirus

Në lëk ku jɔl ya nyooth të nɔŋ akumaai ke state ka territory ke yïn neem: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania.  

Na kɔɔr lëk në ajuiɛɛrë  tuɔ̈m yenë kɔc toom në thoŋdu ke yïn neem COVID-19 vaccine in your language.

 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory