Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: Over 70 per cent of Australians aged 16 and over are fully vaccinated

Health Minister Greg Hunt (left) and Chief Medical Officer Paul Kelly during a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, October 20, 2021. Source: AAP Image/Lukas Coch

Yekenë ee lëk në tuanyë Coronavirus në Australia ke pɛi ye nïn 20 penë thiɛ̈ɛ̈r në runë 2021

  • Victoria eases border restrictions with NSW
  • Victoria ee dhölë panë NSW liep
  • Panë NSW atɔ̈ ke bë akëm bë kɔc luɔ̈I amëlëya cɔk göl
  • Panë ACT ee kɔc ke 24 yök keke tuany

Victoria

Panë Victoria ee kɔc ke 1,841 yök keke tuany kunë ye mɛn ke 22,598 atɔ̈ keke nɔŋ gup tuany në ye mɛn. Kɔc ke 12 athou në ye mɛn.  

Gɔl në yekölë, ke kɔc cë keek toom alëu bïk lɔ pane Victoria kuka cë bë keek bë keek bɛɛr ya week.

Kɔc rɛ̈ɛ̈r në baai baŋë Greater Sydney region, në  Blue Mountains, Central Coast, Shellharbour ku Wollongong, adhiaac ke biänden cïŋë keek thïn kenë guɔ gam në Victoria aka cë lëu bïk bɛ̈n Victoria.

Kɔc kenë keek toom në yuiɛth kerou ku bɔ̈ raan pane Victoria ke rranë keek abë cɔk week rɔt në bɛ̈nde. Ago puɔ̈l keka bë kan jäl ya them guɔ̈p ku bë yök ke cën guɔ̈p tuany në käämë nïn ke diäk ka thɛɛk ke 72 ku bë ciɛ̈n tuaany yök në ye guɔ̈p.

Ago yök në të benë yïn toom ke yïn neem vaccination centre të thiääk kenë yïn.

 

New South Wales 

Në NSW ke kɔc ke 283 ake yök keke tuany ku kɔc ke dhorou atɔ̈ keke cë thou.

Në ye mɛn panë New South Wales ke kɔc ëke tɔ̈ në thɛ̈pic ëkë bë keek reer yic abë dhuk pane akëm në baai baŋë Greater Sydney në week bë bɛ̈n kunë kaamë pɛ̈I ke kerou. Këriɛ̈ɛ̈c ee cë cɔk kääc wär cenë tuany COVID-19 gɔl.

Kɔc bë keek reetic abë tääu në 75 në biänë juääc në ke panë Greater Sydney, agut cë baai baŋë Nepean Blue Mountains region gɔl në yom tineen.

 Na kɔɔr bë toom ke them ba book your vaccine appointment në yekölë.

 

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ në Australia

  • Panë ACT atɔ̈ ke cë tuɔ̈m caal të nɔŋ kɔc lui kennë kɔc niɔp ku jɔl ya kɔc ye kuɔny në bɛ̈I yic në Canberra.
  • Bɛ̈nyë kake pialë guɔ̈p (Federal Minister for Health Greg Hunt) ee jam ye panë Australia atɔ̈ ke cë ɣeet kunë ye mɛn keka bë liep të cenë ɣet në 70 të nɔŋ dït cë keek toom gɔl në rune ke 16 agut cë kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n.

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.