Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 Update: Victoria breaks national records, as NSW premier warns cases could rise

Healthcare worker is seen working at a drive-through Covid19 testing facility in Melbourne. Source: AAP

Yekënë ee lëk loi në biän tuanyë Coronavirus në Australia ke penë thiɛ̈ɛ̈r ye nïïn 9 në runë 2021.

Ka ba keek yök:

  • Panë NSW ee thiɔ̈k kenë akeerë 90 në buɔtic ë kɔc cë keek wum në yuinh tök ku Bɛ̈ny adiɛɛr në biän benë kɔc cɔk lääu
  • Kɔc rɛ̈ɛ̈r në baai ŋeem në Mildura në Victoria abenë ke panden thiɛ̈ɛ̈k
  • Në NSW ke thïïc aloi rɔt në akeer jötë tuany Delta variant cë yök

Victoria

Panë Victoria ee kɔc ke 1,965 yök keke cë tuany në awuɔkë COVID-19  ku kɔc ke dhïc atɔ̈ keke cë thou në ye mɛn.

Në ye mɛn ke kɔc tuany aɣet në kɔc ke 17,000 tɔ̈ kenë coronavirus, ku kɔc ke 538 people in akë tää pan akëm, ku kɔc ke 117 amuɔ̈n wëi në ICU ku kɔc ke 83 atɔ̈ keke kɔɔr luŋ benë keek wëëi.

Kɔc tɔ̈ në baai baŋë ee Mildura atɔ̈ keke bë nhiaac në nïn ke dhorou

Akeerë kɔc ke 57 në buɔtic në kɔc tɔ̈ në Victoria atɔ̈ keke cë keek tom ku 85 në buɔtic atɔ̈ keke cë toom në yuinh tueŋ.  

Na kɔɔr të benë yïn lɔ toom thïn vaccination centre të thiääk ke yïn

New South Wales  

Në New South Wales ke kɔc ke 580 yök keke tuany ku kɔc ke thiɛ̈ɛ̈r ku tök athou. Në ye mɛn ke akeere kɔc cë keem too mee ɣet në 90 në buɔtic e kɔc cë keek toom në yuinh tueŋ. Në ye mɛn ke kɔc ke 182 atɔ̈ keke cë keek tääc pan akëm ku kɔc ke 163 atɔ̈ në ICU.

Bɛ̈ny Premier Dominic Perrottet atɔ̈ ke ye jam ye tɛ̈ɛ̈c benë kɔc tääc pane akem atɔ̈ ke bë yic juak cë man benë baai päl lääu në Yomtinen panë  Greater Sydney.

Në ye mɛn ke thïïc atɔ̈ ke loi rɔt në biän akeerë tuany cë bɛɛr yök në ye mɛn ke ye biänë  Delta variant, kuka ye luel ya tɔ̈ kenë raan ëbɔ̈ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï.

Në ye mɛn ku kɔɔr bë yïn toom book your vaccine appointment në ye kölë ke yïn neem. 

Në thɛɛk ke nhiɛ cë lɔ ke 24

  • Ke panë Queensland acën raan cë yök ke tuany në COVID-19.
  • Panë ACT ee kɔc ke 25 yök keke tuany në COVID-19, ku kɔc ke 12 aye luel yak ake wuɔk në wuɔk nyic ku kɔc kɛ̈k athïïc ke në te ɣook ë keek thïn.
  • Kɔc ke pane Australia tɔ̈ keke niɔp gup abë keek keem bɛɛr juak në wäl bë keek yiɛ̈n gup riɛɛr ku bë keek jal gël në tuany.  

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.