Settlement Guide

COVID-19 update: Victoria extends lockdown, NSW confirms 98 new cases

A person is seen crossing a quiet Flinders Street in Melbourne, Monday, July 19, 2021. Source: AAP Image/Daniel Pockett

Yekenë ee lëk cë tääu bë yic në të looie tuanyë COVID_91 rɔt thïn në Australia në penë dhorou 2021

 • Panë Victoria ee nïn ke dhïc wrää cë kek tääu benë ke baai nhiaac cuɔt tueŋ
 • New South Wales ee kɔc ke 98 yök kek tuany në tuanyë COVID-19 ku kɔc ke 20 ake wuɔɔk në baai yic 
 • Akutë Service NSW atɔ̈ ke cë atööör ke kuɔny liep thop të nɔŋ kɔc cenë ke ɣänken thiɛ̈ɛ̈k në tuanyë COVID-19
 • Mëliön töŋë gut ke wälë Pfizer a ɣëët panë Auɛtralia ke benë kɔc bë toom

 

Victoria

Nïïn wäär cenë ke panë Victoria thiɛ̈ɛ̈k acë bë bɛɛr kɔ̈ɔ̈c në Yomtalata cë të wär cenn ye luɛlthïn. Bɛ̈ny pan ë Victoria man ye Daniel Andrews aŋoot ke kën nïïn ben ke ye cuɔt tueŋ luel ku jɔl ya kaam benë kɔc tïït.

 

Victoria atɔ̈ ke cë kɔc ke 13 yök kek tuany ku jɔl ya rantöŋë kɔc ëke bɔ̈ në cäthic në wɛ̈ɛ̈r baŋtï. Në ye mɛn ke kɔc tuany në Victoria aya kɔc ke 81.

 

Në ye mɛn ke kɔc ke 15,800 man ye kɔc luel ya ke cë thiäk kenë kɔc tuany atɔ̈ kek cë yɔ̈ɔ̈ bïk röth week, ku ɣän ke 250 keka tɔ̈ ke ye piny ëkë cenë awuɔk ke tëëk thïn. Na kɔɔr ba ye ɣänkɛ̈ nyic ke yïn neem ye tënë locations of the cases ku ba akeer ë ye pinyë tïŋ.  

New South Wales 

Në New South Wales ke kɔc ke 98 atɔ̈ keke cë ke yök kenë tuanyë COVID-19 ku kɔc juïc ke ye kɔckɛ̈ ake yök keek në South-West Sydney. Kɔc ke 61 anyicë kek të bïï awuɔkden thïn në biän ɣän wäär cë keek kan ya caal bë yic; kɔc ke 37 aŋoot ke kuië të yök keek awuɔkden thïn ku yekenë akɔɔr cök ku bë nyic. Kɔc ke 20 man cë wuɔk në baai yic aye luel ya awuɔkden ee cë cath në baai yic në köl tök.

Na kɔɔr ba ye ɣänkɛ̈ nyic ke yïn neem ye tënë  locations of the cases  ku ba akeer ë ye pinyë tïŋ.  

Në baai baŋë Greater Sydney keka nɔŋ lööŋ jöt cennë ke piny nhiaac agut cë ɣän ke kɔc buɔ̈th ɣööt ka kuëth atɔ̈ kek cë kek cɔk kääc. Ɣän cën mïïth yekkɛ̈ kek ɣaac ku cïn ka thiekic kɔɔr kek thïn atɔ̈  kek cë keek thiɛ̈ɛ̈k ëya. Ɣän cë kek waan bïk ɣɔ̈ɔ̈r aye ɣän yekenë ke mïïth ɣaac thïn, ɣän ke wal, ɣän ke wëu ku jɔl ya ɣän ke miääu.

Në ye mɛn ke akutë Service NSW atɔ̈ ke cë ajuiɛɛrë kuɔny liep të nɔŋ tajiir rɛ̈ɛ̈r ka cë keek gɛ̈lwei në luɔi yic ke ye kë  bɔ̈ ke tuany.Ye kuɔny abënë tajir koor kuɔny kedhiɛ agokɛ̈ nɔŋ të benë keek röth kuɛny. Agut cë tajiir wär cë kek kuɔny në rune 2020 në wëu ke COVID-19 small business grants alëu bïk athöörken tuɔny ëya. Tajir koor ku jɔl ya tajiir tɔ̈ në kaamic alëu bïk kuɔny yök në ye ajuiɛɛrë yic ëbɛ̈n. Kuɔny tɔ̈ ke gɛɛm ëtenë ee bë kɔc cɔk nɔŋ të benë keek ke kɔ̈th bɛɛr jɔt në anuanic. Athöör abë thïïk në 11:59pm ke penë dhoŋuan ye nïïn  13 në rune  2021. Ago yök në lëk kuɔ̈tic ke yin neem 2021 COVID-19 business grant – Guidelines

Këriɛ̈ɛ̈c cë thiɛ̈ɛ̈k panë NSW abë tɔ agut cë 11:59 pm në Yomjima, ke penë dhorou ye nïïn 30.

Na kaamë thɛɛk ke cë lɔ ke 24

 • Queensland  acënë raan cë yök ke tuany në kölë rou
 • Babur nɔŋ yic kɔc ke dhorou ye kek luel ya nɔŋ gup cïït ke tuany COVID-19 ee kɔ̈ɔ̈c në wath thok në Fremantle.
 • Gur ke 800,000 ke wälë Pfizer vaccine atɔ̈ kek cë ɣëët panë Sydney ku 100,000 a ɣëët Melbourne.

Kɔc ee ke bë lui në yanë  Eid al Adha (“Festival of the Sacrifice”) atɔ̈ kek cë gɔl në ye käuë. Atɔ̈ ke ye töŋë ka thiek yic ba rɔt dhil ya gël ku ba kɔc kɔ̈k tɔ̈ në lɔŋic në yanë Eid al-Fitr ya gël ëya: 

 • Them ba lɔ̈ŋ baai
 • Ɣän ke guëër ka bë kɔc ke nïïm kuɔ̈ɔ̈t ejäi
 • Them ba yï thok ya kum
 • Ye biöŋdu lööm ku yenë bïn lɔ thïn
 • wearing your mask

LUETH YE LUEL NË COVID-19:

Aye luel ya remthii tɔ̈ ke pial guɔ̈p acïï tuanyë COVID19 ye dɔm. Kuka ye kɔc tuany ka kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n keek ka ye kek nɔ̈k.

YIC BA NYIC NË COVID-19:

Ye tuanyë ee kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n tiam ku jɔl ya kɔc nɔw bënybëny tɔ̈ në ke gup wën thɛɛr, kuka näk kɔc ye rïnythii ëya agut nanë ke pial gup wënthɛɛr.


Wɛ̈k de röth, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya kuɔny tɔ̈ në nïïn ke tuany enë.

Ɣän yenë kɔc ke röth week ku jɔl ya ɣän them yenë ke kɔc them gup aye akuma ë State ku jɔl ya Territory ke muk ku ye nyin tïït në tebenë käŋ röth luɔi thïn.

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔc ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba thïïcnë athöör benë yïn puɔ̈l në yintanɛtic. Thany yetënë ago yök në lëk kuɔ̈tic Click here në jäl bïn jäl në Australia, lööŋ ba kek kan nyic ku jɔl ya të leer yïn thïn. Atɔ̈ ke nɔŋ lööŋ cë kek yiɛ̈n tiir ye kɔc bɛ̈i baai enë kuka ye keek waar në nyindhiɛ në akuma kuka lëu ba kek yök në Smart Traveller.


 

 

 


 

Neem akutë NSW Multicultural Health Communication Service ago yök në wël cë keek waar yic:
COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool


 

Në bäinë ɣän ke theme guɔ̈p ku tuɔ̈m në state kunë territory ke yïn ye wɛbthayit ë panë neem pei:

 NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory  


 

Në kuɔny ku ariɔmë wëu benë ke kɔc cïï rɛ̈ɛ̈c ke yök kuɔny në state kunë territory ke yïn ye wɛbthayit ë panë neem pei:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.