Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 Update: Victoria records highest daily cases, federal pandemic payments to be reduced

Brisbane Source: AAP

Yekënë ee lëk loi në biän tuanyë Coronavirus në Australia kepenë dhoŋuan ye nïïn 29 në runë 2021.

  • Wëu ke COVID-19 wär yenë ke kɔc kuɔny abë ke yic të cenë kɔc ŋuɛ̈n cë keek toom ɣet në 70 në buɔtic.
  • Panë Victoria ee kɔc ke 950 yök keke tuany- ku yekenë yenë ke akeer cenë tuany lɔ nhial
  • Gɔl ke penë thiɛ̈ɛ̈r ke ye nïïn 11 ke kɔc alëu bïk kɔc cë ŋuɛ̈n lɔ neem

Victoria

Panë Victoria ee kɔc ke 950 yök keke tuany në COVID-19 ku kɔc ke dhorou athou.

Në ye mɛn ke kɔ̈k ake dɔ̈kkic ku baai baŋë Latrobe Valley atɔ̈ ke cë thiɛ̈ɛ̈k në nïïn ke dhorou nëŋö tuany acie yic juak. Në ye mɛn keka ye thɔ̈ɔ̈ŋ cë man adɛ̈ ke awuɔk looi rɔt baai. Në lööŋ cë keek tääu ke raan tɔ̈ në Mɛ̈lboune alëu bë cath në 15 ku ɣän kɔ̈k ke pol në Gɔl në Tennis and Golf.

 

Ago yïn ɔ toom ke yïn dɔm köldun benë yïn lɔ toom enë  vaccination appointment në ye kölë. 

 

New South Wales

Panë New South Wales ee kɔc ke 863 ku kɔc ke 15 athou.  Bɛ̈nyë panë NSW Premier Gladys Berejiklian ee jam ye akeerë kɔc cë tääc pan akëm atɔ̈ nom piny awɛ̈ɛ̈r të cennë ye thɔ̈ɔ̈ŋ thïn. Gɔl në penë thɛ̈ɛ̈r ke ye nïïn 11 ke kɔc ŋuɛ̈ɛ̈n rɛ̈ɛ̈r në ɣänken abë keek ya lɔ neem në kɔc cë keek toom ku bë raan ya nëëm në költök.

 

Panë New South Wales ee ɣet 86.2% në kɔc cë keek tom në yuinh tueŋ ku kɔc cë toom në yuiɛth kerou aɣet në 61.7% ku 44% në buɔtic ëë kɔc ye mïïth tɔ̈ run në 12 agut cë thiɛ̈ɛ̈r ku dhïc në yuinh tueŋ.

 Ago yök në ɣän yenë ke kɔc toom ke yïn neem vaccination centre agö të thiääk kenë yïn yök.

Queensland

Panë Queensland ee raan tök yök ke tuany ku raandɛ̈ ee bɛɛr bë yök në akɛɛth ke panë NSW

. Në ye mɛn ke kɔc cïŋ në baai baŋë Gold Coast City Council aye yɔ̈ɔ̈k bïk k eke thook kum. Bɛ̈ny akutë piäl guɔ̈p Jeannette Young ee jam ye wuɔk cë baai guɔ thiɛ̈ɛ̈k në ye mɛn agut cë bë nyic të cenë awuɔk rɔt tɛk piny.

  

Ago yïn lɔ toom ke yin neem ëtënë  Book a vaccine 

 

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ në Australia
  • Wëu ke COVID-19 wäär yenë ke kɔc kuɔny abë gɔl në tëŋë yic reduced states kunë territories të cenë kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n toom ku cïï ɣet në 70 në buɔtic.
  •  

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.