Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: Victoria records highest number of cases, NRL grand final to go ahead this weekend

People are seen crossing Bourke Street in Melbourne. Source: AAP/DANIEL POCKETT

Yekënë ee lëk loi në biän tuanyë Coronavirus në Australia kepenë thiɛ̈ɛ̈r ye nïïn 2 në rune 2021.

  • Panë Victoria ee akeer jöt në kɔc ke 1488 yök keke tuany
  • Panë ee kɔc kë 813 yök keke tuany
  • Panë ACT ee kɔc ke 52 yök keke tuany
  • Panë Queensland ee kɔc kerou yök keketuay ëya

 

Victoria

Panë Victoria ee akeer jöt në kɔc cë tuany yök në 1488 ku kɔc kerou at  keke cëthou. Yekenë yenëka tɔ̈ ke jɔt ya cïnë kɔc juïc cë piac bɛɛr tuany. Në ye mɛn ke kɔc ke 429 atɔ̈ keke cë keek tääc pan akëm keke nɔŋ COVID, ku kɔc ke 97 atɔ̈ keke cë keek tääu ICU ku kɔc ke 54 aye keek kuɔny në ka benë keek ke wëëi.

Në ye mɛn ke ɣän juïc ke akëm atɔ̈ keke ye ɣän cenë awuɔk ke tëëk thïn ku ye töŋë ɣän cë juak në ɣään cë yic nɔŋ awauɔk  Victoria's COVID exposure site list. Ye ɣänkɛ anɔŋ yic bɛ̈I tɔ̈ në baai ŋeep kanë regional cë mane Warrnambool, Shepparton, Gisborne, East Bendigo, Muckatah ku jɔl ya  Ballarat. 

Acïï Bɛ̈ny akutë muŋë wëu man ye Tim Pallas caal cë man adɛ̈ ke bë mëliöön ke 196 bɛ̈ibei ku benë kɔc kuɔny  kɔc cenë tajirken ke riääk, agut cë can yenë raan ke tajirde looi ye tök ago nïïn wäär cenë ke baai thiɛ̈ɛ̈c gɔl në pɛnë Dhoŋuan ke ye nïïn 21 agut cë Penë Thiɛ̈ɛ̈r ke ye nïïn 4.

 

Ago yïn ɔ toom ke yïn dɔm köldun benë yïn lɔ toom enë  vaccination appointment në ye kölë. 

New South Wales

Panë NSW acenë kɔc ke 813 yök keke cë tuany ku kɔc ke 10 atɔ̈ keke cë thou.

 

Kɔc ke 1,005 atɔ̈ keke cë keek tääc pane akëm ke NSW, ku kɔc ke 202 atɔ̈ keke cë keek tääc në ICU, kɔc ke 99 atɔ̈ keke ye kɔc tɔ̈ në ɣän yenë ke kuɔny në wëëi.

 

Akutë kake pialë guɔ̈p pane NSW atɔ̈ ke cenë akëm tök man ye cɔl Dr Jeremy McAnulty bë jam ku luel ye ka piɛth bë kɔc kedhiɛ rɛ̈ɛ̈r në ɣänkɛ̈ lööŋ cï akutë pialë guɔ̈p ke tääu dhil yak anu cök, ku cï ke nïïm bë ya kuɔ̈ny keke kën thïïc në thökkë wiik kanë ɣän ke pol të dɛɛië në Rugby League Grand Final në yekölë në kölë läät në Brisbane.

 

Ago yök në ɣän yenë ke kɔc toom ke yïn neem vaccination centre agö të thiääk kenë yïn yök.

 

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ në Australia
  • Panë ACT ee kɔc ke 52 yök kek tuany kunë ke yic ke kɔc ke 29 ake tɔ̈ baai keke nɔŋ gup awuɔk.
  • Panë Queensland ee acenë akuma jam cë man adɛ̈ ke kɔc kerou cë keek nyuɔ̈ɔ̈c baai keke tuany ku bïk röth week kuka ye mïïth, awuɔkden atɔ̈ ke thiääk kenë ke wäär cë rɔt looi në Brisbane’s aviation cluster.
  • Bɛ̈ny akutë pialë guɔ̈p Panë Queensland man ye Minister Yvette D'Ath ee jam abë nɔŋ ɣän bë keek gɔl ago kek kɔc ya toom në tiɔ̈ɔ̈r benë pol lɔ̈ɔ̈m miäk të dɛɛië kɔc në NRL grand final.

 

Victoria vs NSW case numbers
SBS

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.