Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

COVID-19 update: Victoria to roll out rapid antigen tests

Victorian Health Minister Martin Foley (left) and Victorian COVID-19 Commander Jeroen Weimar in Melbourne, Wednesday, October 6, 2021. Source: AAP/James Ross

Yekënë ee lëk loi në biän tuanyë Coronavirus në Australia kepenë thiɛ̈ɛ̈r ye nïïn 6 në runë 2021.

 

  • Panë Victoria bë luŋ ke 2.2 million ke rapid antigen tests ɣɔɔc ku benë kee kɔc dac ya them në akëëm në COVID-19
  • Panë NSW anɔŋ ajuiɛɛr jot cë tääu bë yic ben kɔc cë nuan keke nɔŋ tajiir kuɔny
  • Akeerë 66 në buɔtic ë kɔc cïïŋ në Canberra gɔl në run ke 16 leer nhial ake toom në yuiɛth kedhiɛ
  • Acën raan cë yök ke tuany panë Queensland

Victoria

PAnë Victoria ee kɔc ke 1,420 yök keke tuany ku kɔc ke 11 athou. Yekenë ee cinë kɔc cë thou kedhiɛ në nïïn wär piɛcë ye tuanyë ke rɔt jɔɔk bɛ̈I në kɔc ke 68.  

Akuma atɔ̈ ke cë ajuiɛɛrë ë ɣɔ̈ie luŋ benë kɔc dac ya them ɣɔɔc ke 2.2 million rapid antigen tests kubë keek tääu në ɣööt ke akëëm ye lui ku ɣän keke pialë guɔ̈p në Victoria. Aye juiir cë man adɛ̈ ke thukul, ku akuut ke kuɔny abë keek miɔɔc ago nɔŋ gël lɔ cök cë tääu piny.

Bɛ̈ny akutë pialë guɔ̈p man ye Health Minister Martin Foley ee jam ye kɔc ke 90,000 ke pane Victoria ake cë keek toom wär aköl ku ye akeere ee ye nyuɔth ke wɛ̈r kɔc ë keek tom në Yomtalata ke penë thiɛ̈ɛ̈r ye nïn 5.  

Ago yök ne të benë yïn toom ke yïn neem të  vaccination centre thiäk kenë yïn.

 

New South Wales 

Panë NSW eee kɔc ke 594 yök keke tuany ku kɔc ke 10 athou në tuanyë COVID-19.

Në ye mɛn ke ajuiɛɛrë kuɔny ëke kɔc nɔŋ ka nuan keek ee kuɔ̈tic Hardship Review Panel kuka bë kony benë kɔc nuan kuɔny jäl juiir. Tajiir tɔ̈ keke cenë luɔiden ke riääk wäär në tuanyic ee në abë keek kuɔny agokɛ̈ ke kɔ̈ɔ̈th bɛɛr jɔt kuka bë keek kuɔny në ajuiɛɛr ye cɔl COVID-19 business support measures.

Ye akute cë kuɔ̈tic ee këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n jäl caar cë të cenë ŋɛk pïïrde juiɛɛr thïn. Akutë abë këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n ya lööm ku jɔl bɛɛr caaric ye ciɛ̈t ke rɛ̈ɛ̈c cë anuan bɛ̈I yedë ku bë keek jäl kuɔny në kuɔnyë 2021 COVID-19 Business Grant, Micro-business Grant ku  JobSaver payments.

Click to book your vaccine appointment today.

 

Australian Capital Territory

Panë ACT ke kɔc ke 28 ake yök keke tuany ku raan tök atɔ̈ ke cë thou. 

Mɛnh thïn koor ye agorök ee yök ke tuany kunë ye mɛn ee tääu të benë nyïn tïït në yen pane akëm ëë Centenary Hospital for Women and Children. 

Në ye mɛn pane ACT ke kɔc ke 395 adhiac keke nɔŋ gup tuany. 

Agö yök në të benë yïn lɔ toom ke yïn neem  book your COVID-19 vaccination.   

 

Në thɛɛk ke 24 cë lɔ panë Australia

  • Ke bɛ̈nyë panë Queensland man ye  Premier Annastacia Palaszczuk ee kɔc cïŋ në Ipswich, Logan, Beaudesert ku jɔl  Sunshine Coast bïk lɔ bë keek lɔ toom ku panë Brisbane ee lɔ ke corrɔt amääth në biän kɔc cë keek wum në yuïnh tueeŋ.

 

Ɣän yenë ke kɔc week, cäth, ɣän ke thëmë guɔ̈p ku jɔl ya ariɔmë kuɔny në riääkic ënë alëu ba kek yök.

Në ɣään yenë ke kɔc week ku lëkde ku ajuiɛɛrë thëmë kɔc gup ke yïn neem webthayit ke akumaai ke state ku territory man tɔ̈ ke yekakɛ̈ kuany cök:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Na ye raan kɔɔr ba cath ke yïn lɔ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï, ke yïn lëu ba athöördu tuɔny në yntanɛtic ku ba thiɔ̈ŋ kë bë yïn jäl yiɛ̈n ajuiɛɛr benë yïn puɔ̈l. ThanyI ye tënë Click here ago yök në lëŋ kuɔ̈tic ku lööŋ cë kek tääu të kɔɔr yïn ba jäl në Australia. Atɔ̈ke nɔŋ lööŋ cë kek taäu kuka lëu bïk röth dac waar nëŋö tiir ake yiɛ̈n lööŋ bïk kek ya kuany cök. Ye lööŋkɛ̈ aye akum ake caar në nyindhiɛ kuka lëu bë kek waar yic ku neem Smart Traveller ago kek lɔ nyic.

 


 


Akutë NSW Multicultural Health Communication Service atɔ̈ ke nɔŋ athöör kuɔ̈tic cë kek waar yic:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Na kɔɔr ɣän yenë ke kɔc them gup ku jɔl ya ɣän ke tuɔ̈m ke yïn neem wɛbthayit ke state ku territory:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Në lëk tɔ̈ në ariɔmë kuɔny në riääk kanë tuany yic ënë, ke yök lëk në webɛthayit ke state ka territorydun yenë cïŋ yïn thïn:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

 

 

 

This story is also available in other languages.