Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

How do you get the COVID-19 vaccine in Australia?

Covid-19 vaccines Source: Getty Images/Tang Ming Tung

Në Australia, ke wälë COVID-19 atɔ̈ ke leere bë yic në ye mɛn kuka tɔ̈ ke ye biäne ajuiɛɛr në ye mɛn. Kuen ye athöör ago yïn lɛ̈k të lëu bïn köl benë yïn lɔ toom.

Ajuiɛɛrë leer bë yic ëwalë COVID-19 COVID-19 Vaccine National Rollout Strategy atɔ̈ ke cë bɛ̈ibei. Ke ye luɔi de akut, keka bë ɣän eben kɔc toom thïn ku yeŋa bë toom aïïï jäl ya nyooth ku jɔl të benë yen tuɔɔm. Në kɔc benë ke ye gɔl, keka kɔc lui në ɣän ke akëm, ɣän yekenë ke kɔc week thïn, kɔc ye lui thïn ku jɔl ya kɔc lui ne akɛɛth nyïn. Kɔc kɔ̈k bë keek tom aye kɔc lui në ɣän ke kɔc niɔp ku kɔc lui në ɣän kɔ̈k në të cenë ajuiɛɛr luɔi thïn.

Ago yök në lëk lɔcök në wälë COVID-19 ku ajuiɛɛrë tuɔ̈m, ke yïn yuɔ̈pë ku ba thcïï në köl benë yïn cɔk lɔ akëëm ka bë yïn lɔ toom. Neem https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au

Na tɔ runku ke 40 ka ca ya raan cë ŋuɛ̈ɛ̈n ke yïn lëu bë yïn toom. Kɔc tɔ̈ runken kek në kaamë në run ke 16 agut cë run ke 39 abë keek toom ëya.

Lɔɔr neem wɛbthayit në on this website ku caar na ye raan töŋë kɔc bë keem toom.

Na tɔ̈ runku në 18 leer tueŋ ku ŋoot ke yïn kenë toom, ke yïn lëu ba thïïc kuka bë lɛ̈k yïn të yïn raan tɔ̈ ke yïn bë toom.

Kɔc ye run 16 aŋot keke kenë keek guɔtoom në Auɛtralia nëŋö wäl atɔ̈ ke kenë guɔ puɔ̈l. 

 

Yïn lëu ba yup ku ba jam wenë akëmdu ku bïk yïn lɛ̈k lëk në të benel yïn tuɔɔm thïn. Neem wɛbthayit ku ba yök në lëk në wälë covid-19: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Yeŋö cë luel ba looi në wäl?

  [ATAGI]

Në akutë ee leerë wäl bë yic man ye cɔl  Australian Technical Advisory Group on Immunisation aye jam ya walë COVID-19 Comirnaty (Pfizer) vaccine yenëka piɛth të nɔŋ kɔc ye run 16 kenë run ke  59.

Në ye mɛn ke wälë COVID-19 Vaccine AstraZeneca atɔ̈ ke cë puɔ̈l ke lëu benë kɔc ye run 18 kenë 59 ya toom.


Australia's Coronavirus vaccine roll out
Australia's Coronavirus vaccine roll out
Australian Department of Health