Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Them ba rɔt gël në rutic ënë/Kanë alɛ̈thic

Ɣothuraliɛ ee ya pan piɛth në pɛ̈i tuië piny keek, kuka kɔɔr ba dhil nyic ka rɛɛc ye bɛ̈n thïn cë manë mac, aboor, rɛ̈ɛ̈cë pïu ku jɔl ya atiaktiak. Them ba rɔt ya gël në rutic ënë ku ba ye löŋkɛ̈ ya kuɔny cök të nɔŋ kɔc nyic të yenë piny rɔt bë luɔi thïn në pɛ̈i tuië piny keek.