Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

A campaign to end family violence in Australia’s culturally and linguistically diverse communities has been launched in Melbourne.

Be Part of the Change Launch Source: SBS

A campaign to end family violence in Australia’s culturally and linguistically diverse communities has been launched in Melbourne. Called ‘Be Part of the Change', the campaign has already seen 65 leaders from diverse communities become advocates for change in preventing family violence in their own communities, with hopes for many more to join the fight.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
A campaign to end family violence in Australia’s culturally and linguistically diverse communities has been launched in Melbourne. 13/03/2019 10:00 ...
SBS Dinka News 24/11/2021 25/11/2021 13:43 ...
Wuɔk ye kɔc kuɔny bïk yök në luɔɔi në Victoria 24/11/2021 14:32 ...
Mïth ke ŋuan a thou në many cë ɣöt dɛ̈ɛ̈p në Werribee 24/11/2021 09:51 ...
SBS Dinka News 21/11/2021 21/11/2021 13:24 ...
“I am the disabled mother of 7 children, and my life has not been easy all along.” 20/11/2021 12:34 ...
SBS Dinka News 17/11/2021 17/11/2021 11:03 ...
Kɔc ke lööŋ në Australia aye jam ye bïk kɔ̈ɔ̈c kenë ajuiɛɛr benë rune ke awäny waar të nɔŋ mïïth 17/11/2021 10:32 ...
Akɔɔr bä nyin tïït të cenë mïthku ye kuaŋ tëlenë piny tuɔ̈i 17/11/2021 08:36 ...
Panë Queensland atɔ̈ në adiɛɛr yic në kɔc wäär cë keek yök keke tuany 13/11/2021 07:05 ...
View More