Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

ALC commissioned content: Homelessness crisis linked to housing affordability

A homeless woman sits on a street corner in central Brisbane, Friday, June 9, 2017. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING Source: AAP

The homelessness crisis in Australia is getting worst. At the last census, there were more than 116 00 people with no permanent home in the country. And with no clear national plan to fight homelessness and a lack of affordable housing, there's no sign of things getting better.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ALC commissioned content: Homelessness crisis linked to housing affordability 17/08/2018 15:06 ...
SBS Dinka News 24/11/2021 25/11/2021 13:43 ...
Wuɔk ye kɔc kuɔny bïk yök në luɔɔi në Victoria 24/11/2021 14:32 ...
Mïth ke ŋuan a thou në many cë ɣöt dɛ̈ɛ̈p në Werribee 24/11/2021 09:51 ...
SBS Dinka News 21/11/2021 21/11/2021 13:24 ...
“I am the disabled mother of 7 children, and my life has not been easy all along.” 20/11/2021 12:34 ...
SBS Dinka News 17/11/2021 17/11/2021 11:03 ...
Kɔc ke lööŋ në Australia aye jam ye bïk kɔ̈ɔ̈c kenë ajuiɛɛr benë rune ke awäny waar të nɔŋ mïïth 17/11/2021 10:32 ...
Akɔɔr bä nyin tïït të cenë mïthku ye kuaŋ tëlenë piny tuɔ̈i 17/11/2021 08:36 ...
Panë Queensland atɔ̈ në adiɛɛr yic në kɔc wäär cë keek yök keke tuany 13/11/2021 07:05 ...
View More