Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Interview with Rebecca Nyadeng de Mabior about South Sudan's crisis

Picture of Nyandeng at Emanuel Jieng Church Source:

On 06/12/2013, a group of SPLM politicians that includes Pagan Amum, Lado Gore, Chol Tong Mayai, Dr Riek Macar Teny, Majak Agot Atem, Nyandeng de Mabior, Cirino Hiteng and Gier Chuang Aluong went to the News conference in Juba. All these politicians demanded President Kiir Mayardit to accept some of their demands for the reformation of the SPLM. That situation created big tension within the SPLM party and the country as many of them were labelled as disgruntled politicians.  

Në pɛië thiɛ̈r ku rou yic ke akut ëë kɔc ŋäär në akut NLC man ye akeer töŋ ëë SPLM ee bë nyuuc ku ke ye akut ëë kɔc wën cë wuɔ̈c kenë bääny de Kiir në muŋ muk yen SPLM; acïï bë kɔn luel ya Political Bureau man ye yuïn tueŋ ku jɔl NLC bë bɛ̈n ke ye abëërë rou yenëke bë ka nyuuc ku bë löŋ benë NLC ke jam bë jäl cɔ̈k piny. Ajuɛr cït yekënë akën rɔt bɛɛr bë piŋ të nɔŋ akutë kɔc kääc kenë Kiir. Na lɔ NLC nyucke akut wën kën rɔt piŋ kenë akutë bɛny ee bë pɛ̈n jam lɔ cök kuka yekënë akën kɛ̈ŋ bɛɛr bë cɔk piɛth në pɛi nïïn thiɛ̈r ku dhïïc pɛië Thiɛ̈r ku rou 15/12/2013.