Coming Up Wed 4:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Gujarati radio

શું છે આપનું રાશી ફળ ચાઇનીઝ મન્કી યર , 2016 માં ??

ચાઇનીઝ નવું વર્ષ આજ થી શરુ થઇ રહ્યું છે. ચાઇનીઝ પ્રથા પ્રમાણે દરેક વર્ષ ના નામ પ્રાણીઓ ના નામ પર રખાયા છે , જેમાં વર્ષ 2016 એ "મન્કી યર " એટલે કે "વાંદરા નું વર્ષ " મનાય છે . દરેક સમુદાયો ની માફક ચાઇનીઝ લોકો પણ ઘણી માન્યતાઓ અને પરંપરાઓ ધરાવે છે. ચાઇનીઝ રાશિફળ કથન માટે શેંગ ઝીઓ પ્રણાલી નો ઉપયોગ થાય છે. જે ચંદ્ર ચક્ર પર આધારિત છે. મન્કી વર્ષ માં જન્મેલ લોકો સામાન્ય રીતે જીવંત, ઝડપી વિનોદવૃત્તિવા ળા , વિચિત્ર, નવીન અને તોફાની હોય છે. આ રાશી ના જાતકો માટે માન્યતા છે તેઓ સ્માર્ટ , હોશિયાર , બુદ્ધીશાળી અને કારકિર્દી - સંપત્તિ ની બાબત માં સફળ હોય છે. આ ઉપરાંત તેમની નમ્રતા અને ઈમાનદારી તેમને એવું પ્રેમ જીવન આપે છે. ગુસ્સો અને ઈર્ષા એમના અવગુણો કહી શકાય . સબળ પાસું : નવીન, ઉત્સાહી, આત્મ વિશ્વાસુ નબળું પાસું : શંકાશીલ, સ્વાર્થી ,ઘમંડી, ઇર્ષ્યાળુ તો જાણીએ માસ્ટર સિઓક્સ ફૂન લી દ્વારા, શું છે આપનું રાશી ફળ ચાઇનીઝ મન્કી યર , 2016 માં તમારું રાશિફળ ???

Rat

The Rat-born rarely make close friends. However, this year they should keep contact with good friends as they do need their support. It is a fruitful year with no serious problems at home or in business. The Rat-born should change jobs only if they want to be on top of their professional field. Romance wise, once they have found the right partner they are very happy.

Rat  - Born in 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

 

Ox

This is a prosperous year for the Ox-born with family celebrating their success. Their self-assurance and determination will make everything they touch turn out well. The Ox-born should be willing to listen to advice so as not to hinder their career. Avoid petty minded people, stay calm, reasonable and grounded. Important people will seek them out. New business ventures or partnerships could be foreseen.

Ox   - Born in 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

 

Tiger

The Tiger-born will find the year tiring. Setbacks could test their endurance. It is not a year to upstage others. Their life is unsettling so look the Tiger-born should look after their health. To avoid conflicts, compromise is better. Traveling will keep them busy. Work diligently to achieve success because their lucky star will save them. Be strong but do not let fertile imaginations run wild.

Tiger - Born in 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

 

Rabbit

It is a year where the Rabbit-born may meet with obstacles in financial matters. Be prepared for minor illnesses but their lucky star will help them recover. Stay creative, expressive and dependable. Follow their intuition in career, family and social life to seek improvement. Use their fertile imagination wisely but they should not let their ideas run away with them.

Rabbit - Born in 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragon

This year, the Dragon-born will tend to be more aggressive. Progress may seem promising in career and financial undertakings. Do not trust solely in the early stages of these endeavours. Be creative out of necessity but avoid taking full control. Be hardworking and adaptable to inspire confidence and respect instead. Compromise and heed advice to stay one step ahead of the game.

Dragon - Born in 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

  

Snake

The Snake-born will find help when they are in most need. They should stay neutral when drawn into disputes to avoid suffering from undue stress. The Snake-born can co-operate well with others. Use their great vitality not to dominate but lead and show others the way to success. Stay constant in their goals. The initial obstacles will pass bringing in a year of happiness.

Snake  - Born in 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Horse

This year, the Horse-born will need to stay pro-active. They need to overcome loneliness otherwise, they will not see things clearly. Be alert as to not miss good opportunities from helpful, influential people. The Horse-born will enjoy good luck and financial success eventually. Approach work and play with a positive mindset. They will find sudden gains and whatever they were searching for.

Horse - Born in 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014

 

Goat

Everything will be smooth sailing during the year for the Goat-born. They will be rewarded with recognition and career fulfillment. To stay on top of their business or professional field, concentrate on work because mistakes can be costly during what is a busy year. Act quickly to address issues but don’t stress unnecessarily over small problems. Health problems are minor.

Goat - Born in 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Monkey

The Monkey-born need to set their goals to achieve recognition. Many happy events are indicated. Avoid working so hard that your health and wellbeing are neglected. Problems will come mainly from people who financially support their bold ventures. They can be lucky in speculative ventures if they can correctly evaluate risks. But one thing they must remember is not to quarrel with their friends.

Monkey - Born in 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Rooster

During the year, the Rooster-born need to clear all misunderstandings quickly. It is important to seek expert advice when faced with failure. They can make wrong judgments if they rely on external information without personally delving deeper into what is actually happening. Good luck can be destroyed with careless action when trying to find solutions when faced with financial, family or personal problems.

Rooster - Born in 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Dog

People born in the Dog year should be prepared for a hectic year. Although there is financial stability, there will be extra expenditure incurred. Travelling, change of residence or celebrations at home are indicated. Decide on the best approach to take so that the year can be as fruitful as they expect it to be. They will enjoy their social gatherings.

Dog - Born in 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

 

Pig

People born in the Pig year need to brace themselves for problems in the business sector. They will be fortunate if they are cheerful and friendly to others. The Pig-born should try their best to avoid arguments. Do not quarrel. As soon as others have confidence in them, they will receive financial and moral support. Concentrate on their work and success will follow.

Pig –Born in 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Source SBS
This story is available in 1 other languages.
Show translations