Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

ACT yog thawj lub xeev yuav tso cai rau tub kwm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawv ntawm tej tsev kawm qib siab ntawm Canberra

Representational image of international students in Australian university. Source: Getty Images

Nyog rau lub caij uas tej nom tswv xeev tau tshwm qee cov kev txwv rau lub caij tseem muaj kab mob coroanvirus sib kis thoob ntuj no, tau muaj cov xeev uas tsis muaj cov kev kaw ciam teb nrog lwm lub xeev yuav yog thawj cov xeev uas zoo siab tos txais tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawv tom qab tau txwv tsis pub tej tub kawm pej kum haiv txog li 120,000 tuaj kawm ntawv ntawm teb chaws Australia.

Tsoom hwv yeej tau qhia tias yuav tso cai rau tej tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawv tau rau lub 7 hli ntuj 2020 no ces tsoom hwv Austraian Capital Territory thiaj tau qhia tias nws yuav ua tus ntau thawj hlo los tso cai rau tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawv ntawm teb chaws no.


Cov ntsib lus tseem ceeb:

  • ACT yuav los npaj ib cov program pab kom tej tub kawm pej kum haiv muaj peev xwm rov qab tuaj kawm ntawv rau lub 7 hli ntuj
  • Thaum xub pib ces yuav tso cai rau ob peb puas tus tub kawm tuaj kawm ua ntej tso
  • Tsoom fwv Victoria tseem tab tom npaj ib cov hauv kev coj los pab kom tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawv

Lub caij uas ACT tus haus xeev Andrew Barr los qhia txog tias nws lub xeev no tej tswv yim qhib nws lub xeev ces nws hais tias nws lub xeev yog ib thaj chaw zoo tshaj plaws uas yuav tso cai rau tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawm Canberra thiab qhib nws lub xeev rau neeg Australia ntawm lwm lub xeev mus xyuas.

“Peb tau koom ua ntau yam hauj lwm nrog ntau cov tsev kawm qib siab 2 hlis dhau los los tsim tau tej tswv yim no zoo heev ua ntej tsoom hwv teb chaws yuav los qhia tias thaum twg mam tso cai rau tej tub kawm pej kum haiv tuaj kawm ntawv tau lawm thiab," raws li ACT tus hau xeev tau qhia.

“Yog li ntawd, kuv thiaj ntseeg tias vim peb yeej tsis kaw peb lub xeev tej ciam teb ces peb thiaj yog thaj chaw zoo tshaj plaws uas yuav muaj peev xwm tswj tau pej kum haiv thawj cov tub kawm uas yuav rov qab tuaj kawm ntawv ntawm teb chaws Australia no."

ACT Chef Minister Andrew Barr.
ACT Chief Minister Andrew Barr (AAP)

Nyob rau lub caij nws qhia txog tej hauj lwm no kom ntxaws ntawd, Mr Barr kuj tau hais tias nws tsuas tso cai rau ob peb puas tus tub kawm tuaj ua ntej tso, thiab yeej yuav hais kom tej tub kawm ntawd yuav tsum tau cais lawv tus kheej tib yam li Australia tej pej xeem thiab tej neeg nyob ruaj uas yuav tau cais lawv tus kheej thaum lawv mus ncig txawv teb chaws rov qab los rau teb chaws no raws li tsoom hwv cov kev tos Australia tej pej xeem thiab tej neeg nyob ruaj rov qab.

“Tsuas tos txog pua tus xwb vim peb yuav xub pib tos li ib los yog 2 fij dav hlau ua ntej tib yam li peb tos Australia tej neeg mus txawv teb chaws cov fij dav hlau rov qab xwb."

“Tam sim no ces peb twb tos phaum 2 lawm, thiab cov program tos tub kawm pej kum haiv no yeej muaj ntsis zoo tib yam li cov uas tos peb cov neeg rov qab..thiab yeej sib tib cov cai los tswj kom tub kawm pej kum haiv yuav tsum tau caws lawv tus kheej 2 limtiam thiab mus ntsib kws kho mob thiab mus sim uas yuav tau ua raws cov kev tswj kev nyab xeeb uas pab kom peb tswj tau tej hauj lwm no tiav lawm," raws li nws tau hais ntxiv.

ACT tej tsev kawm qib siab los yeej tseem yuav qhia ntxiv tias seb nws tej tswv yim yuav tso cai rau tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawm teb chaws Australia no zoo li cas rau lub limtiam no ntxiv.

Prime Minister Scomo
Prime Minister Scott Morrison opens doors for return of international students in July (SBS)

Thawj pwm tsav Scott Morrison tau qhia limtiam dhau los tias nws pawg nom tswj tej dej num no yeej pom zoo tias yuav los koom tes ua ke thiab xyuam xim kom tos tau cov tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawv ''ib pab tsawg tsawg raws li lub sij hawm uas tau npaj los tswj tej hauj lwm no.''

“Tab sis tseem yuav tau xub los xyuas ua ntej tias yuav qhib cov ciam teb xeev li cas, los yog tej tub kawm no yuav rov qab mus kawm li cas ntawm tej chaw kawm kom thiaj tau txais txiaj ntsim rau tej tub kawm ntawm teb chaws no los yog tub kawm pej kum haiv uas twb nyob ntawm teb chaws Australia no lawm," raws li Mr Morrisson tau tso ib cov ncauj lug qhia rau zej tsoom ntawd.

Hos nyob ntawm xeev New South Wales, Victoria thiab ACT ces yeej yog cov xeev uas yeej qhib lawv cov ciam teb rau lub caij muaj kab mob coronavirus kis thoob ntuj no, South Australia los kuj tau qhia tias nws yuav tshem cov kev txwv ciam teb thiab qhib rau cov neeg txawv xeev mus tau rau nws lub xeev rau hnub tim 20 lub 7 hli ntuj no thiab. Dua li lwm lub xeev seem ntawd ces yeej tseem kaw lawv cov ciam teb tsuas tso cai rau tej neeg mus ua tej hauj lwm tseem ceeb mus tau xwb.

Victoria thiab NSW yeej npaj yuav tso cai rau tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm ntawv:

According to the latest numbers released by the Raws li lub tuam chav lis laj fai tswj kev kawm, txuj ci thiab cov kev ntiav dag zog (Department of Education, Skills and Employment) tau qhia ces yeej muaj tub kawm pej kum haiv coob tshaj 22,000 tus tau thov ncua tsis kawm ntawv rau lub 4 hlis ntuj yog piv rau lub hlis dhau los ces tsuas muaj cov tub kawm thov ncua kawm txog li 3,000 tus xwb.

Tau muaj ib tug kis ntawm tsoom fwv xeev Victoria tau qhia rau SBS Punjabi tias tsoom hwv xeev Victoria tseem sam sim koom tes ua hauj lwm nrog tej chaw qhia ntawv thiab tsoom fwv teb chaws los xyuas seb ho muaj cov tswv yim twg los pab kom tub kawm pej kum haiv thiaj muaj peev xwm rov qab tuaj kawm tau ntawm lub xeev no "thaum tau txais kev nyab xeeb thiab muaj peev xwm ua tau lawm."

“Tub kawm pej kum haiv yeej yog ib cov pab xeev tej lagluam cov kev txim kho lub xeev no thiab pab kom Australia cov kev qhia ntawv thiab kawm ntawv no qhia los yog kawm kom tau zoo," raws li tus kis ntawm tsoom fwv xeev Victoria tau qhia.

studnet
Prabhjot Singh is an IT student in Melbourne who is desperate to return to Australia (Supplied)

Prabhjot Singh yog ib tug tub kawm pej kum haiv tuaj kawm Iformation Technology (IT) ntawm nroog Melbourne, uas tseem tab tom daig ntawm India lub xeev Rajasthan sab qaum teb los kuj hais tias, txawm nws zoo siab rau tsoom hwv Australia cov kev txiav txim siab uas yuav tso cai rau pej kum haiv tej tub kawm rov qab kawm ntawv los '' kuj tseem yog tej yam txaus txhawj xeeb thiab vim tsoom fwv xeev Victoria yeej tseem tsis tau qhia kom meej kiag tias nws yuav ua li cas."

“Kuv tseem tab tom kawm IT nrog ib lub chaw qhia thiab xyaum neeg ua hauj lwm ntawm Melbourne, thiab kuv kuj txhawj heev vim yav tas los mas tsoom fwv xeev Victoria  yeej tseem tsis tau npaj ib co program tso cai rau tub kawm pej kum haiv rov qab tuaj kawm. Yog li peb thiaj tseem tsis tau paub tias seb lawv puas pub tej tub kawm tuaj lawm ntawm tej tsev kawm qib siab uas lawv ntiav kawm tuaj kawm tam sim no," raws li Mr Singh tau qhia.

Raws li tsoom hwv Australia tej xov xwm tau qhia ces yeej muaj tej tub kawm yuav laug txog li 7,000 yog cov tub kawm uas thov cov student visa tuaj kawm thiab tseem tab tom tos yuav tuaj ntawm ntawm teb chaws India uas yog ntiaj teb lub teb chaws muaj neeg kis tau kab mob coronavirus coob ua zum plaub hauv ntiaj teb no tuaj kawm ntawm teb chaws Australia.

Acting Immigration Minister Alan Tudge uas yog tus pwm tsav sawv cev tam li yog tus pwm tsav tswj cov dej num tsiv teb tsaws chaw yeej tau qhia rau thaum ntxov rau hauv nws ib co interview lawm tias yeej tseem muaj ntau lub teb chaws uas pheej muaj cov neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj rau teb chaws Australia, ''piv txwv li teb chaws India tseem tsis tau muaj peev xwm tswj tau tus kab mob coronavirus kom txhob sib kis ntxiv lawm, yog li ntshe tseem yuav yog ib ntus ntxiv mas mam li txiav txim seb puas yuav tshem cov kev txwv tsis pub pej kum haiv cov neeg tuaj ntawd."

Txawm li cas los nws yeej tseem tsis tau qhia kom meej tias seb ho puas yuav tso cai li cas rau pej kum haiv tej tub kawm rov qab tuaj kawm ntawm teb chaws Australia li cas thiab.

NSW premier Gladys Berejiklian
NSW premier Gladys Berejiklian (AAP)

New South Wales uas yog lub xeev muaj pej kum haiv cov me yes tuaj kawm coob tshaj plaws, los yeej tau qhia tias nws tseem tab tom los xyuas kom npaj thiab yuav siv tau tib cov cai tswj Australia cov pej xeem los yog tej neeg nyob ruaj ntawm teb chaws Australia mus txawv teb chaws rov qab ntawd coj los siv rau cov tub kawm pej kum haiv no tib yam thiab.


Txhua tus neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg deb li 1.5 metres, thiab nom tswv tsuas pub 2 tug neeg ua ke xwb tsuas yog tias ntshe tej neeg ntawd ho yog koj tsev neeg los yog koj yim neeg uas yog tib lub tsev ua ke xwb.

Tam sim no yeej muaj ntau cov COVID-19 clinics thoob teb chaws Australia no rau koj mus sim seb puas yog kis tus mob coronavirus no lawm. Yog koj ntseeg tias tej zaum koj kis tau tus kab mob virus no lawm, txhob mus ntsib koj tus kws kho mob tab sis hu mus nrog koj tus kw kho mob tham los yog hu mus rau lub koom haum National Coronavirus Health Information Hotline tus xov tooj 1800 020 080. Thiab yog koj txog txog siav ua tsis tau pa thiab mob hnyav heev ces hu rau tus xov tooj 000 thov kev pab cuam tau.

SBS yeej kub siab los qhia tej xov xwm tshiab txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) ua 63 hom lus rau Australia tej neeg zej zog. Yog koj xav paub txog ntau yam xov xwm ua ntau hom lus ces koj mus txheeb xyuas tau ntawm sbs.com.au/coronavirus thiab txheeb xyuas tau cov xov xwm no ua ntawv Hmoob thiab lus Hmoob ces mus saib tau  ntawm SBS Hmong.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Source SBS Punjabi
This story is also available in other languages.