Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

ABS qhia tias tus kab mob COVID-19 ua rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw tas sim neej coob dua

Liaj qeb ntaiv Source: SBS

Xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Teeb (Thursday news 17.02.2022).

Cov ntsiab lus xov xwm:

  • America thiab lub koom haum NATO tau los qhia tias Russia tsis tau tshem nws tej tub rog tawm ntawm ciam teb ntawm teb chaws Ukraine tawm li Russia lub tuam chav tiv thaiv teb chaws tau qhia.
  • Tau muaj ib co xov xwm tau los ntawm lub koom haum Australian Bureau of Statistic (ABS) tau qhia tias muaj cov kab theem ntawm Australia tej neeg zejzog tsiv teb tsaws chaw tas sim neej coob txog li 3 npaug yog cov tas sim neej los ntawm tus kab mob COVID-19 yog piv rau tej neeg Australia uas yug ntawm lub teb chaws no. Txawm Professor Paul Kelly uas yog tus coj tswj kev noj qab haus huv ntawm teb chaws Australia hais tias tsis tau ua tib zoo txheeb xyuas tej xov xwm no los yeej paub tias tej zejzog no yog cov ntsib teeb meem ntau yam tsis hais tej zaum lawv yog cov hno tshuaj vaccine tsawg thiab tej zaum tsis muaj peev xwm siv tau cov kev kho mob.
  • NSW cov neeg ua hauj lwm paramedics tau mus tawm tsam kom lawv tau nyiaj hauj lwm raws cov neeg mob uas lav tu saib xyuas xwb thiab tsis kam mus ua hauj lwm hloov lwm tus neeg ua hauj lwm lub sij hawm hauj lwm. Ces thiaj tau ua rau lub koom haum Australian Paramedics Association thiaj hais rau tej neeg no tshaj 1500 tus kom kav  tsij rov qab mus ua hauj lwm thiab mam li them nyiaj hauj lwm ntau tuaj ntxiv txog 2.5% rau lawv thiab yuav them cov nyiaj pandemic payment rau lawv, tsis tas li no mam tshwm nyiaj los nrhiav cov neeg specialist paramedics thiab kho cov referral networks kom zoo tuaj ntxiv thiaj tsim tau cov kev pab cuam zoo.
  • Ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv (World Health Organisation -WHO) hais tias limtiam dhau los muaj neeg ntiaj teb kis kab mob COVID-19 tsawg txog 19% lawm uas tsuas muaj neeg ntiaj teb txog 16 million tus neeg kis tau kab mob thiab tsuas muaj 75,000 tus tas sim neej xwb. Southeast Asia yog thaj chaw uaj tej neeg kis kab mob tshiab nqes ntau tshaj plaws li ntawm 37% thiab ntawm cov teb chaws Americas ces muaj tsawg txog li 31%. Tab sis Tus coj America lub chaw tiv thaiv kab mob thiab tswj kab mob thiaj hais tias 'sawv daws yeej txhawj xeeb txog tus kab mob uas tseem kis thoob ntuj no, thiab qee yam uas peb yuav tau pauv hloov rau peb txoj kev ua lub neej rau lub sij hawm 2 xyoos dhau los no. Tab sis peb yeej muaj tib lub hom phiaj xwb uas yog los tswj kom tus kab mob no tsis txhob muaj teeb meem cuam tshuam rau peb txoj kev ua lub neej txhua hnub, tsis txhob yog ib co mob tsim kev kub ntxhov, tab sis kom tsuas yog ib co mob uas peb muaj peev xwm tswj tau, tiv thaiv tau thiab kho tau xwb".
  • Tau muaj ib cov ntug hiav txwv ntawm Sydney sab hnub tuaj raug muab kaw ib hnub vim tau muaj ntses tom neeg tau muab ib tug neeg ua luam dej ntawm ib thaj ntug hiav txwv no tom thiab raug mob sab heev ces thiaj tas sim neej lawm.
  • Tsev kis xeev qes tau pom zoo nrog tsoom fwv los tsim cov cai pab kom tsoom fwv muaj fwj chim tsis pub visa rau ib cov neeg muaj keeb kwm raug txim siv thiab muaj cai yuav muab tej neeg no ntiab tawm ntawm teb chaws Australia no mus, tab sis kuj tseem tsis tau paub tias seb tsoom fwv Morrison puas tau txais kev pom zoo los tsim tsab cai no ntawm tsev kis xeev siab, vim pab nom Labor tseem xav kho tsab cai no tso.
  • Roy Morgan tau muaj ib cov kev tshuaj ntsuam tej neeg Australia tshaj 1000 tus neeg uas muaj cai xaiv nom ces pom tau tias muaj tej neeg no tshaj 38% nyiam Mr Josh Frydenberg uas yog tus nom tswj nyiaj txiaj rau tsoom fwv Morrison tam sim no los ua tus coj ntawm pab nom Liberal Party dua Mr Morrison. Tej neeg no kuj tawm tswv yim hais tias tos lawv ho xav li ntawd los vim pom tau tias Mr Morrison tsis muaj peev xwm ua tus coj, nws yog ib tug neeg ntseeg cov kev ntseeg nruj heev, nws tsis kub siab daws cov teeb meem huab cua pauv hloov thiab nws tsis nkag siab txog ntau yam teeb meem uas muaj rau tej poj niam. Txawm tias Mr Frydenbergy thiab Mr Dutton tau qhia tias nkawv yeej xav los ua tus coj rau yav pem suab los nkawv yeej tau qhia tias nkawv yuav ttxhawb nqa Mr Morrison mus sib tw seb puas yeej los ua tus tsoom fwv tshiab rau cov kev xaiv tsa lub 5 hlis ntuj xyoo no.
  • Nplog lub tuam txhab tsheb ciav hlau Lao-China Railway Co. Ltd tau qhia tias txog nrab xyoos xyoo no ces yuav muaj cov pib caij tsheb ciav hlau muag hauv lub kiab khw hauv plawv nroog Vientiane rau tej neeg sawv daws yuav los yog muaj muag hauv online rau tej neeg yuav thiab kom thiaj tsis txhob tau caij tsheb mus yuav tej pib no deb raws li Nplog phau ntawv xov xwm Vientiane Times tau tshaj tawm.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ABS qhia tias tus kab mob COVID-19 ua rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw tas sim neej coob dua 17/02/2022 13:56 ...
Muaj cov kev pauv hloov rau cov kev thov se xyoo 2022uas tsim nyog koj paub 30/06/2022 58:10 ...
Nuv ntses tom dej hiav txwv 26/06/2022 21:33 ...
Cov kev ua hauj lwm pleev xim tsev thiab tsev lagluam pleev xim tsev 26/06/2022 19:43 ...
Australia tus coj raug caw mus koom NATO lub rooj sab laj 26/06/2022 30:20 ...
Cov xub ke tshiab kho kab mob cancer mis 24/06/2022 08:35 ...
Cov kev tsis muaj npe Askiv yuav muaj teeb meem npaum li cas rau koj cov kev nrhiav hauj lwm ua? 24/06/2022 07:06 ...
Tej nyiaj npaj los tiv thaiv thiab tswj tej kab mob yuav sib kis rau lub neej pem suab 24/06/2022 09:25 ...
Tej zaum yuav muaj ib co xub ke tshiab kho tau kab mob cancer mis 23/06/2022 53:24 ...
Nce tej nyiaj hauj lwm khwv tau yam tsawg ntau tshaj plaws tab sis tau npaum li cas tiag 19/06/2022 12:51 ...
View More