Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Australia tej tub kawm yuav rov qab mus kawm ntawv ntawm tsev kawm kom kawm tim ntej tim muag

Lub chav kawm ntawm Luxemburg teb chaws Belgium - JULIEN WARNAND Source: EPA

Lub caij uas tej tub kawm yuav rov qab mus kawm ntawv tim ntsej tim muag hauv tej chav kawm ntawm tej tsev kawm ne, tej teej kawm no ho tau npaj tej chav kawm li cas kom thiaj tau txais kev nyab xeeb rau tej me yes?

Raws li tej nom tswv xeev cov tuam chav lis laj fai tswj kev kawm tau qhia ces Australia tej tub kawm yuav rov qab pib mus kawm ntawv ntawm tej teej kawm rau Term 4 no pib txij li ntawm tim 4 lub 10 hli ntuj mus txog li ntawm hnub tim 16 lub 12 hlis ntuj xyoo 2021 no.

Tab sis nom tswv tau qhia tias yuav xub pib cia tej tub kawm qib pib (Kindergarten, Preschool) nrog rau cov kawm xyoo 12 yog cov xub mus kawm ua ntej, ces tom qab ntawd maj mam tso lwm cov tub kawm uas kawm cov qib sib txawv ntawd mus kawm ntawm tej teej kawm.

Yog li ntawd lub caij uas tej tub kawm tseem kawm ntawm tsev no thiaj ua rau tej teej kawm yuav tau npaj ntau yam li, xyuas kom muaj tej cai COVID-Safe los tswj kom txhob muaj neeg kis kab mob, kom tej cua hli lam lug thiab muaj cua huv hauv chav kawm, xyuas kom muaj tej twj lim cua, kho tej twj txhom tej pa tsis huv, teeb rooj kom tej tub kawm zaum sib nrug, los yog kho tej twj tso cua kub cua txias coj los npaj kom thaum tej tub kawm rov qab mus kawm tim ntsej tim muag ntawm tej teeej kawm es thiaj li yuav tau txais kev nyab xeeb.

Yog koj xav tau xov xwm ntxiv ces mus txheeb tau ntawm tsoom fwv teb chaws Australia lub vas sab no uas yeej teev tej xeev cov tuam chav lis laj fai tswj kev kawm thiab qhia tias thaum twg yuav pib rov qab mus kawm ntawv li cas. 


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Australia tej tub kawm yuav rov qab mus kawm ntawv ntawm tsev kawm kom kawm tim ntej tim muag 03/10/2021 08:11 ...
Yuav pub thiab tsis pub koj nqa tau dab tsi tuaj rau Australia xwb? 05/12/2021 19:57 ...
Tsab ntawv cej luam txog cov kev poob deg 05/12/2021 06:54 ...
NSW tseem tshuaj ntsuam tias seb puas yog muaj 10 tus neeg ntawm Western Sydney kis kab mob Omicron COVID-19 05/12/2021 14:07 ...
Tej xov xwm cuav txog tej huab cua 03/12/2021 14:31 ...
Cov kev ua rau lwm tus puas koob npe hauv online 03/12/2021 09:25 ...
Muaj tsoom fwv ib tug nom raug tshuaj ntsuam tias ua phem rau lwm tus 02/12/2021 14:37 ...
Tej teeb meem kub ntxhov muaj rau tej poj niam thiab ntxhais hluas 28/11/2021 20:34 ...
Cov sob kawm COVID-19 ntawm cov teb chaws Europe 28/11/2021 11:00 ...
Australia tej xeev hloov tej cai tswj ciam teb nruj rau lub caij muaj kab mob COVID-19 tshiab 28/11/2021 16:05 ...
View More