Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so

Ib tug kab laug sab dub hu ua funnelweb spider raug coj mus pub rau lub koom haum Australian Reptile Park Source: AAP

Muaj ib cov kev ceeb toom rau tej neeg Australia kom paub siv cov first aids kom thiaj muaj peev xwm pab cawm tau lwm tus txoj sia rau lub caij ntuj so uas yuav los nag thiab huab cua sov vaum uas yuav ua rau muaj nag thiab kab laug sab coob thiab tsam ho rau tej tsiaj muaj taug tom ces yuav raug kev phom sij. Cov kws paub zoo txog tej tsiaj no thiaj qhia tias tsim nyog sawv daws paub txog dab tsi, tsim nyog thiab tsis tsim nyog ua dab tsi rau lub caij ntuj so yuav los txog no.

Tej kws paub zoo txog Australia tsiaj txhua nruab nrag tau ceeb toom kom sawv daws yuav tsum paub siv cov first aids kom thiaj pab cawm tau lwm tus txoj sia rau lub caij ntuj so yuav los txog no, vim muaj cov xwm txheej huab cua La Nina ntawm Pacific Ocean ces thiaj yuav ua rau muaj ntuj los nag thiab nag xob nag cua ntau rau sab qaum teb thiab sab hnub tuaj ntawm teb chaws Australia. 

Tej xwm txheej no yuav ua rau muaj tej nab thiab tej kab laug sab tawm ntawm lawv tej chaw nkaum tuaj nrhiav noj vim yuav ua rau muaj nas coob, ces thiaj yuav tau ceev faj thaum koj mus rau tej vaj zaub, ib puag ncig qab vag tsib taug, los sis yog mus taug kev ntawm hav zoov los yog tej park. 

Raws li tau muaj ib co kev teeb txheeb tau qhia lawm ces ib lub xyoos twg yeej muaj neeg Australia txog li ntawm 3,000 tus thiab muaj tej neeg txog li ntawm 300 leej yog cov raug coj mus kho mob. 

Lub koom haum Poision Information Centre thiaj taw qhia kom yog raug tej kab laug sab li kab laug sab liab nrob qaum los yog cov kab laug sab funnelweb spider dub tom los sis yog raug nab tom ces yuav tau ceev faj, txhob kov txhob ntxhuav lub qhov txhab, thiab txhob so cov taug ib puag ncig ntawm lub qhov txhab, cia li muab ntaub qhwv qhov txhab coj los qhwv rau los yog nias rau thiab muab pas muab tej yam khoom dab tsi coj los pav rau txhais caj npab los yog txhais ceg kom tsis txhob nti los yog kom tus neeg raug tom ntawd nyob twj ywm txhob nti yog tias raug tej tsiaj li hais no tom lawm ces kom hu xov tooj 000 rau ambulance tuaj pab, tab sis yog tus neeg raug tom ntawv tsis nco qab los yog ua tsis tau pa lawm ces yuav tsu ua CPR -Cardiopulmonary resuscitation pab cawm kom tus neeg ntawd ua taus pa - vim yog raug tej nab los yog raug tej kab laug sab muaj taug tom ces tej zaum yuav ua rau muaj cov yam ntxwv li, nqaij tshee tshee, xeev siab, ntuav, nkees nkees, ua tsis taus pa.

Yog li ntawd koj muaj peev xwm hu tau rau lub koom haum Poision Information Centre tus xov tooj 13 11 26 tau. 

Tej kws txhom nab thiab lub koom haum paub zoo txog tej tsiaj muaj taug no thiaj xav kom tsis txhob mus thab mus zes los yog muab tej nab tej kab laug sab tua, thiab kom hu xov tooj  rau tej kws txhom nab mus pab txhom, yog txhom tau kab laug sab ces coj mus pub rau tej koom haum paub zoo txog tej tsiaj muaj taug kom thiaj tso tau cov taug mus ua tshuaj cawm lwm tus neeg.

Kuj tau muaj cov kev taw qhia tias yog thaum koj raug nab tom ces yog muaj peev xwm ua tau, kom muab yees duab tseg seb yog hom nab los yog hom kab laug sab twg kom tej neeg kho mob thiaj paub txheeb thiab thiaj paub kho tus neeg raug tom ntawd.

 


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
Tsis muaj kws kho mob txaus siv 08/05/2022 06:47 ...
Tej nyiaj cov neeg tsiv teb tsaws chaw khwv tau 08/05/2022 06:46 ...
Tsis muaj roj noj txaus siv 01/05/2022 17:36 ...
View More