Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cryptocurrency yog dab tsi thiab puas tsim nyog kuv nqes peev?

Cryptocurrency - WorldSpectrum Source: Pixabay

Nyiaj cyptocurrency ces yog cov nyiaj digital currency uas siv cov blockchain technolgy los teev zwm cov kev xa nyiaj thiab siv nyiaj ntawm ib tug neeg rau lwm tus raws cov cryptography uas muab cov code zais kom lwm tus neeg tsis txhob paub thiab tsuas yog 2 tug neeg xa thiab txais thiaj paub xwb. Tab sis yuav ua li cas kom koj thiaj paub tias cov nyiaj twg yog cov tseeb los yog cuav li cas kom koj thiaj tsis txhob raug neeg phem ntxias dag poob nyiaj?

Txij xyoo 2009 los uas Satoshi Nakamoto uas yog ib lub npe cuav ntawm tus neeg uas tau tsim cov nyiaj digital currency Bitcoin los, ces tau muaj neeg kub siab txog cov currency no coob zuj zus tuaj lawm.

Tej nyiaj cryptocurrency uas muaj neeg nyiam siv heev tshaj plaws tam sim no ces yog Bitcoin, Ethereum, Lightcoin, BNB, Trx nrog rau lwm yam nyiaj digital currency uas muaj tag nrho txog li ntawm 10,000 hom hauv cyberspace.

Cov nyiaj crypto currency no yog ib cov nyiaj digital currency uas siv cov code zauv 0s thiab 1s ntau tus coj los tsim ua ib co chain hu ua blockchain sib txuas nrog thawj cov block uas tau xub tsim ua ntej lawm, thiab yog ib cov lagluam uas pab ib txhia ras los ua neeg nplua nuj lawm yog tias tej neeg ntawd yuav cov npib (coins, tokens) ntawd thaum tseem ntxov thiab nqe pheej yig ces yog nce nqe kim tuaj ces lawv kuj yuav tau nyiaj tsam ntau thau muag.

Txawm li cas los tej nyiaj crptocurrency no kuj tsis yog txhua lub teb chaws yuav siv, thiab yeej muaj ib txhia neeg tsawg tsawg hauv ntiaj teb no siv los sis yog tej tuam txhab lagluam loj thiaj ua cov siv los yog yuav nqe peev lagluam xwb. Tab sis txhua lub teb chaws nyias yeej muaj nyias cai los teev tias yog koj ua cov luam ces xam tias koj tej coins thiab token ntawd yog ib co asset lawm ces yuav tau them se rau nom tswv ntawm lub teb chaws koj nyob ntawd raws tej cai nom tswv tau teev tseg.

Tib lub caij no los vim muaj neeg coob pheej ntshai tsam yus plam cib fim nqes peev lagluam thiab ho tsis tshua paub tej nyiaj cryptocurrency no zoo, tsis tas li ntawd los tsis paub ntau ntawv tsis paub lus thiab tseem yog tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas yuav raug neeg phem ntxias dag tau yooj yim thiab ces thiaj tau ua rau muaj ib txhia neeg raug tej phem ntxias dag poob nyiaj ntau heev thiab, vim tsis muaj nom tswv los yog tej txhab nyiaj tswj li.

Yog li ntawd ua ntej koj yuav nqe peev rau cov nyiaj cryptocurrency ib hom twg ces koj yuav tsum tau mus rau ntawm hom nyiaj ntawm lub official website, mus nyeem lawv cov whitepaper, cov project roadmap thiab hom nyiaj ntawd lub npe, hom nyiaj lub cim thiab lub contract wallet address nrog rau tej network uas nws yuav siv thiab xa tej coins los yog tokens nrog rau tej lus zoj khi (conditions) uas tswj cov kev siv tej nyiaj cryptocurrency ntaw kom nkag siab zoo tias yog li cas tiag tso. 

Ib qho tseem ceeb tshaj plaws ces yog koj xav nqe peev rau cov cryptocurrency no ces xav kom koj mus nrog tej accountants los yog financial advisors uas yeej paub zoo txhob cov kev nqe peev lagluam txog cov digital currency no sab laj kom zoo tso seb puas tsim nyog los tsis tsim  nyog koj nqe peev ces koj mam ua tus txiav txim siab seb yuav ua li cas txuas ntxiv.

Tom qab ntawd uas koj paub thiab nkag siab zoo lawm ces koj mam li qhib ib phau account ntawm ntau cov digital currency exchange platform li Binance, Probit, Bitmex, Crypto.com, CMC etc kom koj thiaj yuav tau cov nyiaj ntawd uas yeej muaj cov hnab nyiaj ntau hom rau koj siv.

Hos yog tias txawm koj tsis qhib account nrog cov cryptocurrency exchange platforms los yeej muaj cov public wallet uas zejtsoom sawv daws nyiam siv heev xws li Trust Wallet thiab MetaMask uas koj muaj peev xwm qhib tau ib phau account rau koj ces mam tso cov digital currency ntxiv kom koj thiaj siv khaws tau tej coins thiab token ntau yam los yog siv ua lub hnab nyiaj rau koj xa cov nyiaj digital currency no mus rau lwm tus los  sis yog lwm cov network tau.

Piv txwv li feem ntau mas pheej siv cov Binance Smart Contract (BSC-BEP20) los yog Ethereum Network -ERC20 los yog Tron Network - TRC10 los yog TRC20 nrog rau ntau yam network kom koj thiaj li xa tau tej digital coin los yog token mus raug thiab xa yog rau lwm tus lub hnab nyiaj (wallet address) uas siv ib hom network twg mas koj thiaj xav mus txog thiab thiaj tsis poob koj tej nyiaj ntawd.

Thiaj yog tej yam tseem ceeb heev uas koj yuav tau paub zoo txog tej li tau hais los saum toj no kom ntxaws tsis li ntawd ces yog koj xa yuam kev rau lwm cov network txawv lawm ces yuav ua rau koj poob cov nyiaj xa yuam kev ntawd thim tsis tau rov qab lawm - xam tau tias poob qho lawm, poob dawb poob do mus li lawm, tsis tau rov qab los rau koj li lawm. 

Yog li ntawd koj yuav tau ua li cas kom thiaj paub tias cov nyiaj twg yog cov tseeb cov cuav thiab kom thiaj tsis txhob raug neeg phem dag poob nyiaj.

Yog koj xav tau xov xwm txog tej kev nqes peev lagluam nyiaj txiaj ces koj txheeb tau ntawm moneysmart.gov.au los yog nrog tej neeg paub thiab tswj tej ntaub ntawv teev nyiaj txiaj uas paub txog cov kev nqes peev thiab muaj cai tawm tswv yim txog tej hauj lwm no tham tau. 

Yog koj xav tau xov xwm ntxiv ces mus txheeb tau raws li cov link hauv qab no tau:

1) Tsoom fwv lub website MoneySmart cov kev taw qhia rau tej neeg koj paub txog cov nyiaj cryptocurrency thiab tej teeb meem yuav muaj tau los ntawm tej nyiaj no

2) Australian Tax Office (ATO) cov xov xwm taw qhia tej neeg siv, yuav thiab nqe peev lagluam rau cov nyiaj nrog rau cov kev them se yog koj muaj cov nyiaj cyptocurrency 

Disclaimer:

Zaj xov xwm no tsuas yog coj los qhia kom sawv daws paub txog cryptocurrency yog dab tsi thiab yuav muaj tau teeb meem dab tsi rau koj xwb, tsis tsim nyog koj qog los yog siv tej tswv yim li tshaj tawm ntawm zaj xov xwm no, ua ntej koj yuav nqe peev lagluam dab tsi cuam tshuam txog cov cryptocurreny no yuav tsum tau nrog cov neeg qualified thiab registered financial planners sab laj koj zoo tso tsim nyog ua li cas koj mam ua. Yog koj cia li lam tau lam ua ces thaum muaj teeb meem tuaj koj yog tus yuav tau ris tej teeb meem no kheej xwb.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cryptocurrency yog dab tsi thiab puas tsim nyog kuv nqes peev? 10/12/2021 19:09 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
Tsis muaj kws kho mob txaus siv 08/05/2022 06:47 ...
Tej nyiaj cov neeg tsiv teb tsaws chaw khwv tau 08/05/2022 06:46 ...
Tsis muaj roj noj txaus siv 01/05/2022 17:36 ...
View More