Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Kuv tsis yog pej xeem Australia - puas tsim nyog kuv book pib dav hlau?

Australia's international border will reopen in November Source: AAP

Thaum Australia qhib ciam teb lawm ces ntshe yuav yog cov neeg ua lagluam thiab cov neeg mus xyuas lawv tej cuab yig txheeb ze thiab phooj ywg txawv teb chaws yog cov yuav xub ntoj ncig ua ntej. Tab sis leej twg yog cov neeg yuav muaj cai tawm tau ntawm Australia mus thiab rov qab los tau, thiab cov neeg twg yog tawm ntawm Australia mus lawm ntshe yuav tos ntev mam rov qab muaj cai tuaj rau Australia? Thiab koj tsim nyog yuav tau txheeb xyuas dab tsi ntau yam kom thiaj yooj yim rau koj cov kev ntoj ncig rau lub caij muaj kab mob COVID-19 thiab tseem siv cov kev txwv los yog tseem kaw teb chaws no?


Thaum Australia qhib ciam teb rau lub 11 hlis ntuj xyoo 2021 no ces Australia tej pej xeem thiab cov neeg nyob ruaj nraug rau cov neeg thov tau visa tuaj nyob ib ntus muaj cai tawm tau ntawm Australia mus rau lwm lub teb chaws, thiab cov tseem daig txawv teb chaws muaj cai rov qab los tau rau teb chaws Australia. Tab sis yog koj yog cov neeg thov tau visa tuaj nyob ib ntus xwb thiab yog cov neeg ncig teb chaws ces ntshe tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm rov qab tuaj (rov qab los tau rau Australia) mus txog theem D (Phase D) uas tseem tsis tau paub tias yuav thaum twg. Yog li thiaj xav kom koj yuav tsum ua tib zoo txheeb xyuas ntau yam li passport, visa, chaw so, nqe yuav travel insurance, nqe yuav yuaj (tickets), tias yog yuav lawm ne yog muab koj cov kev ncig ncua ne puas thim tau koj tej nyiaj rov qab rau koj, thiab puas muaj cov kev txwv dab tsi ntawm tej teb chaws koj yuav mus hla los yog mus rau, lawv puas yuam koj yuav tsum muaj ntawv hno tshuaj COVID-19 vaccine los yog koj puas yuav raug cais? Raws li tej kws paub zoo txog tej hauj lwm no qhia ces ntshe tej zaum cov xub ntoj ncig ua ntej ces yog tej neeg ua luam thiab tej neeg uas xav mus xyuas lawv tsev neeg, hos cov ncig teb chaws ua si tej zaum yuav tuaj tom qab zog.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kuv tsis yog pej xeem Australia - puas tsim nyog kuv book pib dav hlau? 10/10/2021 14:39 ...
Yuav pub thiab tsis pub koj nqa tau dab tsi tuaj rau Australia xwb? 05/12/2021 19:57 ...
Tsab ntawv cej luam txog cov kev poob deg 05/12/2021 06:54 ...
NSW tseem tshuaj ntsuam tias seb puas yog muaj 10 tus neeg ntawm Western Sydney kis kab mob Omicron COVID-19 05/12/2021 14:07 ...
Tej xov xwm cuav txog tej huab cua 03/12/2021 14:31 ...
Cov kev ua rau lwm tus puas koob npe hauv online 03/12/2021 09:25 ...
Muaj tsoom fwv ib tug nom raug tshuaj ntsuam tias ua phem rau lwm tus 02/12/2021 14:37 ...
Tej teeb meem kub ntxhov muaj rau tej poj niam thiab ntxhais hluas 28/11/2021 20:34 ...
Cov sob kawm COVID-19 ntawm cov teb chaws Europe 28/11/2021 11:00 ...
Australia tej xeev hloov tej cai tswj ciam teb nruj rau lub caij muaj kab mob COVID-19 tshiab 28/11/2021 16:05 ...
View More