Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Lub rooj sab laj COP26

Daim duab qhia txog tej teeb meem huab cua pauv hloov yuav muaj teeb meem dab tsi rau ntiaj teb ntawm Glasgow lub rooj sab laj COP26 Source: Getty Images

UN lub rooj sab laj COP26 pom zoo txo tej pa tsis huv kom tau 30 feem pua rau xyoo 2030

UN lub rooj sab laj COP26 uas tham txog tej teeb meem huab cua pauv hloov ntawm Scotland lub nroog Glasgow uas tham 2 hnub ntawd ces kuj xaus tau qee cov lus tseem ceeb thiab tab sis tseem yuav muaj cov climate technical experts thiab tej neeg negotiators ntawm ntau lub teb chaws tseem yuav los sib khom seb yuav xaus tau cov kev pom zoo li cas txuas ntxiv.

Kuj tau muaj tej teb chaws tshaj li 100 tawm lub pom zoo yuav los txo cov tsis huv kom tau txog li 30% rau xyoo 2030 tab sis yeej tseem muaj ntau lub teb chaws li America, Russia, India, Suav thiab Australia yeej tseem tsis tau qhia meej tias txog thaum twg lawv mam li tsis siv roj zeb ntsuam ntxiv lawm.

Tib lub caij no kuj tau muaj cov kev pom zoo tshiab los pov puag ntiaj teb tej xyoob ntoo, uas Jeff Bezos uas yog tus coj lub tuam txhab Amazon tau hais tias nws pab nyiaj 2 billion dollars los pov puag ntiaj teb tej xyoob ntoo.

Ua ke no los kuj tau muaj cov kev sib khom pom zoo ntawm Australia nrog India thiab ntau lub teb chaws yuav los tsim ib cov hauv paus txhim kho coj los pab tej tej chaws pov txwv tiv thaiv thiab pov puag kom lawv muaj peev xwm ua tau lub neej thiab ntxeem dhau ntawm tej xwm txheej phom sij uas muaj los ntawm tej huab cua pauv hloov.

Txawm li cas los tej keeb cag neeg (neeg txum tim) ntawm ntau lub teb chaws kuj tseem xav kom yog muaj lub rooj sab laj COP26 txuas ntxiv rau yav tom ntej ces yuav tsum cia lawv muaj feem koom thiab muaj lawv cov neeg sawv cev rau lawv mus koom lub rooj sab laj no thiab.

Boris Johson uas yog Aaskiv tus thawj pwm tsav thiaj hais tias 'Kuv cia siab tias yeej ua tau tej hauj lwm no xwb, tab sis tseem tshuav ntau yam hauj lwm yuav tau sib khom kom thiaj ua tau tej hauj lwm no, yog li ntawd thiaj tsis xav kom sawv daws muaj cov kev cia siab cuav, vim peb tseem ua tej hauj lwm no tsis tau tiav, tab sis yeej xav tias peb yeej muaj peev xwm yuav sib khom kom ua tau tej hauj lwm no xwb.'

Australia tus thawj pwm tsav los yeej tau hais tias 'Australia lub tswv yim' yuav pab kom Australia txo tau tej pa tsis huv paug tsuas rau tej ib puag ncig tsawg, vim nws yuav siv ntau yam li cov renewable energy, cov clean technology thiab green hydrogen uas tso pa tsis huv tsawg, los yog txhom thiab ntes tej pa tsis huv coj mus faus rau hauv av, tab sis tej kws paub zoo txog tej teeb meem huab cua pauv hloov hais tias, tsoom fwv tej tswv yim no tseem tsis tau zoo txaus, vim nws pheej siv cov carbon credit ntawm tej tsoom fwv dhau los, tej hauj lwm clean energy feem ntau ces yeej yog tej nom tswv xeev ua tus lis xwb, thiab nws tej green hydrogen los yog ib cov tseem tso tej pa tsis huv paub tsuas rau tej ib puag ncig li Australia tus tuam los pav Andrew Forrest tau hais.

Yog li ntawd ces ntshe tseem yuav muaj tej pa tsis huv raug tso ntau ntxiv rau ntiaj teb txuas ntxiv.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Lub rooj sab laj COP26 05/11/2021 12:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More