Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Mob taw vwm yog dab tsi? Vim li cas thiaj mob, yuav tiv thaiv thiab kho li cas?

Professor Richard Day lead researcher about gout at UNSW and St Vincent Hospital, Sydney Source: Eindra Aung

Yog tsis kub siab los tiv thaiv, pov puag thiab kho cov mob taw vwm ces yauv muaj tau teeb meem muaj mob cuam tshuam lwm yam rau koj yam yuav dhia tsis dhau. Yog li ntawd Dr. Richard Day thiaj tau coj nws pab kws teeb txheeb koom nrog lwm cov koom haum, tej neeg mob thiab cov kws kho mob los tsim ib lub application (App) hu ua 'My Gout' coj los pab tej neeg raug cov teeb meem no.

'Gout  yeej yog ib cov teeb meem mob taw vwm uas tsim teeb meem rau tib neeg lub neej tas mus li, thiab yog ib cov mob uas thaum mob tuaj mas mob mob heev nyiaj tsis taus li. Feem ntau txiv neej yog cov mob ntau dua. Tab sis peb yeej muaj peev xwm tiv thaiv thiab kho tau zoo thiab,' raws li zes kais Richard Day ntawm txhooj faj lem University of New South Wales Medicine thiab St Vincent Hospital ntawm Sydney tau qhia.

"Tej neeg mob thiab cov kws kho mob los yuav tsum tau kawm kom paub txog cov txheej txheej kho cov mob no tias yuav kho li cas uas yog tej yam tseem ceeb heev, yus kawm tau yus tus kheej los yog tej kws kho mob paub zoo ho qhia rau yus ces tej zaum kuj yuav muaj peev xwm tiv thaiv thiab kho tau cov mob no zoo tau thiab."

'Cov laj thawj tseem ceeb tshaj plaws uas pom muaj thiab ua rau ib txhia neeg pheej mob taw vwm ces twb vim yog cov cells hauv peb lub cev laus thiab tuag lawm ces muaj ib txhia neeg lub raum lim tsis tau cov taug uric acid uas ntawm cov cells uas tuag no tawm hauv peb lub cev thiab muaj ntau heev hauv peb lub cev mus txheem rau peb tej roj ntsha thiab peb tej pob qej txha lawm."

Yog muaj cov taug uric acid no ntau npaum li cas rau hauv ib tug neeg twg lub cev uas ntau tshaj tej muaj rau lwm tus neeg lawm, ces nws yeej yuav muaj cib fim mob tau ntau dua lwm tus neeg, raws li Dr. Day tau qhia.

Gout research team from UNSW and St Vincent Hospital Sydney
Gout research team: (L-R): Dr Eindra Aung, Dr Matthew Coleshill, Professor Richard Day, Ms Thuy Huynh, Dr Bishoy Kamel, Mr Marcel Schulz-Eindra Aung-UNSW-St Vincetn Hospital Sydney
Eindra Aung

Tab sis feem ntau mas yeej yog ib co mob raws caj ces ntawm tsev neeg ntawd', raws li Dr. Richard Day tau qhia.

'Ntxiv ntawd los kuj tseem muaj lwm yam txuam thawj ua rau peb mob tau cov mob taw vwm no ua cuam tshuam txog tej zaub mov peb noj los yog tej dej peb haus xws li noj nqaij nruab nrog cev li plab, po, hnyuv, etc los yog cov nqaij qus nqaij hav zoov, thiab cov seafood li tej cws thiab lobsters nrog rau ib txhia zaub qee yam los yog haus dej qab zib los sis dej caw ntawd ces kuj muaj ib cov taug hu ua purine uas yuav ua rau cov uric acid no khov ua zeb taub txuab rau hauv peb tej pob qej txha ces thiaj ua rau mob taw vwm tau."

Dr. Richard Day uas yog tus coj lub Clinical Pharmacology and Toxicology ntawm tsev kho mob St Vincent Hospital tau kwv yees tias muaj pej xeem Australia ze txog li ntawm 1,000,000 (1 roob) tus tau cov mob no.

Lub caij thaum mob taw vwm ntawd, ces xub pib mob ntawm txhais ntiv taw xoo lub pob qej txha. Thiab mob tshaj plaws li, yeej muaj tej neeg mob no qhia tias mob npaum nkaus li muaj neeg muab ib rab koob hlawv liag ploog coj los hno los sis los tsij rau yus cov nqaij.Thiab yog tias pheej mob taw vwm li no ua ntuv zus tsis tu ncua ces ntshe tej zaum thaum kawg kuj yuav ua rau yus lub pob qej txha puas tsis zoo los yog ua rau muaj teeb meem rau lwm cheeb tsam hauv yus lub cev ntaj ntsug tau thiab.

Gout
Gout-Trev-CC BY-NC 2.0-Flickr
Flickr

"Txawm tias peb muaj peev xwm noj tshuaj loog (Pain killers) pab kom txhob kom nyiaj tau thiab ntaug me ntsi los yeej tseem pab tau ib chim xwb, qhov peb yuav pab tau tiag ces yog yuav tau noj cov tshuaj 'allopurinol' sib txuas ua ntuv zus thiab maj mam noj kom ntau tuaj, kom thiaj tswj tau los yog xaus kom yus lub cev tsis txhob muaj cov uric acid ntau thiab kom nyob tus xwm yeem ces kuj yuav muaj peev xwm tiv thaiv kom txhob mob tau thiab. Tab sis qhov teeb meem nyuaj tshaj mas tus mob no tseem mob cuam tshuam nrog lwm yam mob ntev li ntshav qab zib, mob plawv thiab stroke (hlab ntsha tawg los sis txhaws saum paj hlwb) thiab. Vim tej neeg pheej tsis nco qab ntsoov noj tej tshuaj no sib txuas ua ntuv zus. Tsis tas li no los peb yuav tsum tau tswj peb cov ceeb thawj koj lub chev txhob hnyav thiab kom peb tau txais kev noj qab nyob zoo pab ntxiv thiab."

'Dr. Richard Day tseem tau hais ntxiv tias cov neeg Australian uas yog cov caj ces neeg Asian li neeg Suav, Thaib no mas yeej yog cov uas tej zaum yuav mob taw vwm ntau tshaj plaws thiab, vim yog ib cov mob raws caj ces (Genetic heridity). Ntxiv ntawd los tej zaum cov tshuam li hais los saum toj no tseem ua rau xoo pob tau rau ib txhia tej tawv nqaij thiab vim tej zaum noj tsis haum, tab sis cov neeg feem coob yeej tsis muaj teeb meem dab tsi ntau."

Yog li ntawd Dr Richard Day uas yog tus coj nws pawg teeb txheeb thiaj tau koom tes nrog ntau cov koom haum, tej neeg mob thiab cov kws kho mob los tsim lub application hu ua 'My Gout App' no coj los pab tej neeg mob tshuaj ntsuam thiab teev lawv tus mob kom thiaj paub pab kho lawv.

Ntxiv ntawd los ib txhia neeg tseem ntshai tsam raug lwm tus ntaus nqe yuam kev rau lawv los yog tib lawv tias yog tim lawv pheej noj ib txhia zaub mov los yog haus dej caw ces thiaj ua rau lawv ces lawv thiaj muaj tej mob no thiab.

Yog tias koj los yog ib tug twg xav mus koom cov kev teeb txheeb no los yog siv cov app no ces kom koj mus txheeb xyuas tau ntxiv rau ntawm lub vas sab mygoutapp.com seb koj puas muaj cai mus koom tau. Thiab koj yeej muaj peev xwm hu nrog lub koom haum no sib txuas lus tau raws li tus zauv xov tooj no:1800 931 544.

Disclaimer: Cov tshuaj "allopurinol" uas teev txog no tsuas qhia ua xov xwm pub rau koj paub xwb, thiab tsis tau txheeb xyuas koj tej mob kom ntxhaws, ua ntej koj yuav siv yuav tsum tau sab laj nrog cov kws kho mob thiab kws tshuaj kom zoo tso, yog koj cia li siv koj tus kheej yam tsis tau sab laj nrog kws tshuaj thiab kws kho mob es muaj teeb meem ces koj ris koj kheej xwb tsis muaj leej twg nrog koj paub.

Mloog tau xov xwm hais tshiab los yog cov hais dhau los tau ntawm SBS Radio Hmong Program rau hnub Thursday 6 pm AEST thiab hnub Sunday  11 am AEST. Koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook. Mloog thiab download podcasts thiab download SBS Radio App tau.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Mob taw vwm yog dab tsi? Vim li cas thiaj mob, yuav tiv thaiv thiab kho li cas? 26/10/2019 17:23 ...
Yuav pub thiab tsis pub koj nqa tau dab tsi tuaj rau Australia xwb? 05/12/2021 19:57 ...
Tsab ntawv cej luam txog cov kev poob deg 05/12/2021 06:54 ...
NSW tseem tshuaj ntsuam tias seb puas yog muaj 10 tus neeg ntawm Western Sydney kis kab mob Omicron COVID-19 05/12/2021 14:07 ...
Tej xov xwm cuav txog tej huab cua 03/12/2021 14:31 ...
Cov kev ua rau lwm tus puas koob npe hauv online 03/12/2021 09:25 ...
Muaj tsoom fwv ib tug nom raug tshuaj ntsuam tias ua phem rau lwm tus 02/12/2021 14:37 ...
Tej teeb meem kub ntxhov muaj rau tej poj niam thiab ntxhais hluas 28/11/2021 20:34 ...
Cov sob kawm COVID-19 ntawm cov teb chaws Europe 28/11/2021 11:00 ...
Australia tej xeev hloov tej cai tswj ciam teb nruj rau lub caij muaj kab mob COVID-19 tshiab 28/11/2021 16:05 ...
View More