Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Muaj Australia tej me nyuam 5-11 xyoos tshaj 34% tau hno thawj koob tshaj COVID-19 vaccine lawm

Lub tog zaum Source: SBS

Xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Teeb (Thursday) zwj thaj tim 27.01.2022 (Thursday news 27.01.2022)

Cov ntsiab lus xov xwm:

  • Australia pawg nom National Cabinet uas muaj thawj pwm tsav thiab tej hau xeev npaj sab laj txog cov teeb meem cuam tshuam txog cov supply chain thiab cov kev npaj tej teej kawm rau tej me yes rov qab mus kawm ntawv. Thiab tus hau xeev Victoria kuj hais tias tej zaum nom tswv yuav yuam kom tej neeg Australia yuav tau hno koob tshuaj koob 3 los yog booster shot mas thiaj xam tias tau hno tshuaj vaccine txwm (Fully vaccinated).
  • Russia tsis lees tias nws yuav tawm tsam Ukraine thiab tau hais kom lub koom haum NATO tsis txhob cia Ukraine los yog cov teb chaws sab hnub tuaj ntawm Europe ua tub koom siab rau lub caij Russia npaj 100,000 tus tub rog nyob ze ciam teb Ukraine, uas America tus nom txawv teb chaws Anthony Blenkin hais tias nws thiab nws tej teb chaws phooj ywg yuav tsis muaj peev xwm ua tau li Russia xav tau thiab yuav pov puag teb chaws Ukraine txoj kev tswj hwm twj lij ywj pheej. Teb chaws Ukraine mam ua tus txiav txim siab tias seb nws yuav tswj hwm nws tus kheej li cas, yuav tswj kev ruaj ntseg rau nws tus kheej li cas los yog yuav koom ua tub koom siab nrog leej twg los nws mam ua nws.
  • Askiv tus thawj pwm tsav Boris Johnson raug lwm pab nom liam tias nws tej nom yuam cov cai txwv tsis pub neeg sib sau ua ke rau lub caij muaj kab mob COVID-19 thiab kom nws tawm tsis txhob ua nws txoj hauj lwm, tab sis nws teb rau lwm pawg fai kum xeeb tias, tos lawv xav kom nws tawm los twb vim yog zej tsoom tso siab rau nws tus tsoom fwv thiab yog tus tseem fwv muaj peev xwm tswj tau tus kab mob COVID-19 zoo.
  • Limtiam dhau los ces ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv qhia tias muaj neeg thoob ntiaj teb kis kab mob COVID-19 tshiab txog 21 million tus uas feem ntau mas yog kis coob rau ntawm nrim av hnub tuaj nruab nrab (Middle East) thiab Southeast Asia. Thiab tus zauv neeg tas sim neej yeej tseem nyob li qub rau ntawm ntau tshaj 50,000 tus li qub. Thiaj ua rau Dr. Anthony Fauci uas yog America tus coj lub koom haum tswj cov hauj lwm siv tshuaj fab thiab kab mob sib kis hais tias ntshe peb tsis muaj peev xwm yuav tswj tau tus kab mob COVID-19 li cov mob khaub thuas (Influenza) nrog rau Polio thiab Measles tab sis xav kom peb muaj peev xwm los tswj tau tus mob no es kom ho tsis txhob muaj teeb meem cuam tshuam ua rau peb tsis muaj peev xwm ua tau lub neej txhua hnub. Thiab xav kom los tswj tau tus kab mob no kom sai dua qhov tswj tau lig.
  • America tus President Joe Biden tseem tsis tau xav tawm tswv yim dab tsi txog rau thaum uas tus kws lij choj Stephem Breyer qhia meej tias nws tawm tsis ua hauj lwm lawm xwb mas President Biden thiaj paub tham tias yuav xaiv leej twg los ua kws lij choj tswj America lub Supreme Court.
  • Tej zaum txog rau lub 3 hlis ntuj xyoo 2022 no ces America lub txhab nyiaj faj seeb haiv yuav nce kab theem paj lawm, lub hom phiaj yog los tswj tus kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj, pab kom tej lagluam ntiav neeg ua hauj lwm thiab pab kom lagluam loj hlob huam vam. Vim tus kab theem paj qes tau ua rau nyiaj poob nqe thiab ua rau muaj teeb meem rau tej neeg yuav khoom siv los yog tej lagluam.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Muaj Australia tej me nyuam 5-11 xyoos tshaj 34% tau hno thawj koob tshaj COVID-19 vaccine lawm 27/01/2022 16:22 ...
Anthony Albanese yeej kev xaiv tsa los ua Australia tus thawj pwm tsav zum 31 22/05/2022 56:42 ...
Cov pab nom me thiab kev xaiv tsa 20/05/2022 05:28 ...
Labor qhia txog tej nyiaj siv pab nws tej cai 19/05/2022 57:41 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
View More