Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC

Lub tog zaum Source: SBS

Xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Teeb (Thursday) zwj thaj tim 16.12.2021.

  • Muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tshaj plaws rau ib hnub tshaj ib txheeb tus ntawm NSW thiab VIC rau lub caij muaj neeg kis kab tshaj 1,700 tus ntawm New South Wales (NSW) thiab muaj neeg kis tau coob tshaj 1,600 tus ntawm xeev Victoria (VIC).
  • Yvette D'ath uas yog Queensland tus nom tswj dej num noj qab haus huv hais kom tej neeg zej zog kav tsij mus sim yog muaj yam ntxwv mob thiab kom mus hno tshuaj COVID-19 vaccine. Nws hais tias cov kev siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine thiaj yuav pab kom tej neeg kis tau cov kab mob no qeeb zog.
  • Josh Frydenberg uas yog Australia tus nom tswj nyiaj txiaj rau tsoom fwv hais tias muaj neeg poob hauj lwm qes dua 5% (4.6%) rau lub sij hawm 2 xyoos dhau los, thiab muaj neeg nrhiav tau hauj lwm ntau tuaj ntxiv. Australia tej lagluam los kuj ruaj khov thiab ntxeem dhau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj no tau zoo. Kuj tau muaj kev kws yees tias txog nrab xyoo 2025 ces Australia yuav muaj nuj nqe txog i 914 billion dollars. Tab sis kuj tau muaj cov kev kws yees tej lagluam thiab nyiaj txiaj nrab xyoo lawm ces ntshe tej neeg yuav khwv tsis tau nyiaj hauj lwm ntau rau xyoo no vim nyiaj poob nqe tshaj tej khwv tau los lawm.
  • Virgin Australia tau pib thawj fij dav hlau ntawm Sydney ya mus rau Fiji hnub no lawm tab sis tej nyiaj nws khwv tau los txog 4.5 billion dollars rau xyoo 2019-20 ntawm ces tsuas tau 1.5 billion dollars rau xyoo no lawm xwb tom qab tau txwv kab mob COVID-19 uas tau muab teb chaws kaw lawm. 
  • Qantas los kuj kwv tsis tau nyiaj tshaj li 1.1 billio dollars rau lub caij muab teb chaws kaw vim tseem muaj tus kab mob COVID-19 no thiab, ces thiaj tau ua rau nws muab ib thaj av ntawm Sydney raug nqe txog li 802 million dollars muag kom nws txob tiv nuj nqes ntau. Txawm li cas los Alan Joyce uas yog tus coj lub tuam txhab lagluam ya dav hlau Qantas kuj qhia tias thaum txog lub 12 hlis ntuj xyoo 2021 no ces nws yuav tiv nuj nqes txog 5.65 billion dollars.
  • Tsoom fwv Australia tseem tab tom npaj ib cov tswv yim yuav los tsim kom tau ib co cai coj los tswj cov nyiaj cryptocurreny thiab cov digital assets no uas yuav muaj cov tuam chav tseem ceeb li tuam txhab nyiaj faj seeb haiv, lub koom haum APRA, ASIC thiab Tresury los ua cov tsim tej cai kom tsim tau cov Crypto Ecosystem thiab kho cov crypto assets. Ua ke no los kuj muaj cov koom haum li tej tuam txhab lagluam fintech, crypto asset thiab remittance sector, thiab tsoom fwv cov kev tawm tswv yim txog tej cai no li ACCC, Australian Transaction Reports and Analysis Centre thiab lub tuam chav Department of Home Affairs uas yog lwm pawg neeg uas tau nrog xyuas tej dej num no.
  • Red Cross tau tsim ib cov program hu ua Learner Program coj los pab Australia tej keeb cag neeg ntawm New South Wales lub zos Mount Druitt kom lawv thiaj tsis txhob peej raug teeb meem vim tsis muaj ntawv tsav tsheb siv.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
Tsis muaj kws kho mob txaus siv 08/05/2022 06:47 ...
Tej nyiaj cov neeg tsiv teb tsaws chaw khwv tau 08/05/2022 06:46 ...
Tsis muaj roj noj txaus siv 01/05/2022 17:36 ...
View More