Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Orphan Relative Visa

Ib tug txiv neej tag tom sib qawg nrog ib tug me nyuam ntawm tshav dav hlau Source: Getty Images

Orphan Relative Visa yog cov visa dab tsi thiab leej twg yog cov muaj cai siv tau?

Cov Orphan Relative Visa (Subclass 117) yog cov visa uas ib tug txheeb ze ntawm teb chaws Australia siv to cov me nyuam txawv teb chaws tuaj nyob teb chaws Australia vim tej zaum lawv niam thiab lawv txiv tsis muaj peev xwm tu saib xyuas lawm, rau qhov lawv raug txim, tas sim neej los yog ploj nrhiav tsis tau lawm los sis yog muaj mob uas ua rau lawv saib xyuas tsis tau tej me nyuam lawm. Ces tej txheeb ze ntawm Australia uas yog cov pej xeem, cov neeg nyob ruaj los yog cov pej xeem neeg New Zealand uas muaj cai tos ntawd yog cov tos tej me nyuam txawv teb chaws tuaj nrog lawv nyob ntawm teb chaws Australia no.

Yog tham txog cov txheeb ze lawm ces kuj yuav yog cov nus muag, pog thiab yawg, pog yawg nram ntej ub, nkawm niam txiv, niam txiv nram ntej ub, nus muag nraum ntej ub, niam ntxawm txiv ntxawm niam hlob txiv hlob, thiab plauj uas nyob ntawm Australia no yog cov tos tau tej me nyuam txawv teb chaws tuaj. Tab sis nom tswv Australia yeej xav kom tej neeg no yuav tsum muaj ntaub ntawv qhia tau tias lawv tsis yog neeg ua txhaum cai, tsis raug txim kaw tsev laj cuj los sis tsis muaj teeb meem dab tsi cuam tshuam nrog me nyuam yaus mas thiaj muaj cai tos tau tej me nyuam ntawd tuaj.

Daim Orphan Relative Visa (Subclass 117) no ces yog cov permanent visa uas tus me nyuam ntawd muaj cai thov siv tau tej kev kho mob li Medicare, muaj cai kawm ntawv, muaj cai ua tau hauj lwm, muaj cai tos tau lwm tus neeg tuaj nrog lawv nyob ntawm Australia thiab yog thaum muaj hnoob nyoog 18 xyoo lawm ces muaj peev xwm thov xeem ua tau pej xeem Australia thiab.

Yog koj xav tau xov xwm txog cov Orphan Relative Visa (Subclass 117) no ces mus txheeb tau ntawm lub tuam chav Department of Home Affairs lub vas sab tau.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Orphan Relative Visa 21/11/2021 11:02 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More