Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia

Hav zoov kub hnyiab Source: AAP

Yog thaum koj tej tswv yim npaj tseg siv tsis tau hauj lwm lawm ces kav tsij xub xub pab cawm koj txoj sia ua ntej tshaj plaws tso!

Australia yog ib lub teb chaws nquag muaj hav zoov kub hnyiab tshaj plaws hauv ntiaj teb no yog li thiaj tsim nyog koj paub tias yuav npaj li cas thiaj tau txais kev nyab xeeb rau koj.

Yuav tsum paub txog cov kab theem huab cua kub sov seb puas yuav muaj hav zoov los yog hluav taws kub hnyiab (Know fire danger rating):

Thiaj tseem ceeb heev koj paub txog cov fire danger ratings, thaum koj mus rau thaj chaw tej zaum hav zoov yuav kub hnyiab tau.  Uas yeej muaj tus vos taw rau "high, very high, severe, extreme and castastrophic". Thaum tus vos taw rau castastrophic lawm ces feem ntau yeej muaj hav zoov kub hnyiab tau thiab txawv tus vos taw rau high xwb los yeej kub tau thiab.

A fire danger rating sign set to catastrophic
Authorities ready for NSW heat emergency

Australia cov koom haum tua hluav taws ntawm txhua lub xeev tau ceeb toom tias kom sawv daws mus download cov National Bushfires app tso rau lawv tej xov tooj ntawm tes thiab download cov busfire plan cov ntawv los sau tseg tias yog muaj hav zoov kub hnyiab yuav ua li cas.Thiab mus nyeem tau ntau yam xov xwm ua nej hom lus tau.

Npaj tswv yim tias yog hav zoov kub hnyiab yuav ua li cas (Have a bushfire plan)

Tseem ceeb yuav tau tham qhia tej tswv yim no rau nej tsev neeg txhua tus kom paub tias yuav ua li cas, tus khoom li cas, npaj khoom dab tsi, khiav mus rau txoj xub ke twg, mus sib ntsib rau qhov twg thiab yuav sib nug sib hu li cas raws li Ben Shaperd uas yog ib tug neeg tshuaj ntsuam txog havzoov kub hnyiab ntawm New South Wales lub chaw tua hluav taws tau qhia. Yuav tsum tau npaj zaj tswv yim ob (2) ntxiv thiab yog thawj lub tswv yim siv tsis tau hauj lwm lawm thiaj paub yuav ua li cas ntxiv. Nrhiav tau xov xwm ntawm lub chaw txhais lus Translating and Interpreting Service thiab hu rau tus zauv xov tooj 131 450 nrog lawv tham tau. Tab sis qhov tseem ceeb yuav tsum tau xyuas thiab kho los yog npaj cov bushfire plan txhua xyoo.

Bushfire
Cov neeg tua hluav taws ntawm xeev New South Wales-AAP
AAP

Ntxiv ntawd nej yuav tau tu tej ib puab ncig nej lub vaj lub tse kom dudais huv si, txiav nyom, cheb thiab sua tej nploog lwg qhuav uas uas muaj ntawm tog vaj tog tsev, tej ciav dej los sis saum ruv tsev, thiab txog pub cia muaj tej khoom yuav txais tau hluav taws ntawm ib puag ncig tsev.

Bushfire
Hav zoov kuv hnyiab-Richard Wainwright-AAP
AAP

Npaj tswv yog nej mus ncig pw hav zoov (Camping) nuv ntses, tua tshiaj nruab nrag los sis mus ncig taug kev raws tej park tsam hluav taws ho kub hnyiab. Piv txwv li yuav tau txheeb xyuas thaj chaw ntawd seb puas ntxim yuav kub tau hnyiab puas muaj tej nroj tsuab xyoob ntoo thiab nyom qhuav yauv kub thiab yog kub tiag yuav khiav li cas thiaj dim. Yuav tsum ua raws li nom tswv cov kev taw qhia rau qee hnub uas txwv tsis pub rauv taws rau tom tej tshav puam rau hnub huab cua kub sov ntawd.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog thaum kub tuaj ti nej lawm, ces xub huas yus txoj sia kom tau txais kev nyab xeeb ua ntej yog qhov tseem ceeb.  Thaum nej khiav dim lawm yuav tsum tau mloog xov tooj cua yog nej mloog tau kom paub tias seb muaj hluav taws kub hnyiab rau qhov twg rau qhov twg, los sis nom tswv npaj tej chaw rau tej neeg mus so rau qhov twg nej thiaj li yuav paub mus nrhiav nej tsev neeg los yog nrhiav kev pab cuam yog nej raug mob.

Yog tias hluav taws los hla nej xub ntiag tsev ces kom nyob twj ywm hauv tsev kom kob hluav taws dhau tso mam qhib qhov rooj khiav tawm thaum yus xav tias tau txias kev nyab xeeb me ntsis lawm.

Bushfire aftermath
The aftermath of a bushfire in NSW

Yuav tsum tawm khiav ntawm loj kub zos, thaj chaw koj nyob uas muaj hluav taws kub ntawv yog tias koj muaj peev xwm khiav tawm tau (Leave if you can)

Yog tias muaj hav zoov kub hnyiab tig los rau ntawm koj txoj xub ke ces qhov zoo tshaj yuav tsum tau khiav tawm rau lwm qhov kiag tam sim ntawd kom deb li deb tau thiaj li yuav tau txais kev nyab xeeb rau koj raws li NSW Rural Fire Service's Ben Shephard tau qhia.

Tab sis yog koj txiav txim nyob tsis khiav ne yuav ua li cas (If you stay)

Yeej muaj ib txhia txiav txim siab nyob tsis khiav kom pov puag tau lawv tej vaj tse los sis tsis muaj sij hawm yuav khiav tau lawm. Yog zoo li no ces yuav tsum nyob twj ywm hauv tsev thaum muaj hluav taws los hla koj xub ntiag tsev kom koj txhob raug hluav taws kub. Thiab thaum cov nplaim hluav taws dhau lawm mam li tawm khiav ntawm qhov rooj tag tawm mus.

Mus txheeb xyuas tau ntau yam xov xwm raws li cov koom haum tua hluav taws ntawm lub xeev nej nyob raws li hauv qab no:

NSW Fire Rural Service 
Fact sheets in 12 languages 

Victoria Country Fire Authority
Publications in 34 languages 

South Australia Country Fire Service
Resources in 17 languages 

Western Australia Department of Fire and Emergency Services
Translated bushfire publications in 18 languages 

Queensland Fire and Emergency Services 

Northern Territory Fire and Rescue Service

Tasmania fire Service 

ACT Rural Fire Service 

If you can't find the information you need in your language, you can contact the Translating and Interpreting Service at 131 450.

Koj muaj peev xwm mloog tau cov xov xwm ua lus Hmoob los yog lus Askiv (English) tau raws li cov vam sab hauv qab no:

Mloog tau cov program ib teev tag nrho rau hnub zwj Teeb (Thursday) 6pm AEST (Australian Eastern Standard Time) thiab zwj Hnub (Sunday) 11am AEST ntawm: www.sbs.com.au/hmong

Koj muaj peev xwm download cov xov xwm ua ib zaj ib zaj ua lub Hmoob thiab lus Askiv (English) los yog mloog tau ntawm:www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/hmong  

Mus download tau SBS Radio app tau hauv Google Play thiab App Store ntawm http://www.sbs.com.au/radio/article/2015/03/07/download-sbs-radios-free-mobile-app  tso rau koj lub xov tooj ntawm tes ces mloog tau rau 2 hnub hais dhau los saum toj no. Los yog koj muaj lus nug cuam tshuam txog cov kev siv SBS Radio app ces saib thiab nyeem tau ntawm no ntxiv http://www.sbs.com.au/radio/sbs-radio-app

Tuaj ua tub koom siab thiab caum SBShmong qab hauv SBSHmong Facebook page, tuaj nyem nyiam (Click like) tuaj faib (Share) SBShmong cov xov xwm rau koj tej phooj ywg thiab tawm tswv yim (Comment) ntawm  www.facebook.com/sbshmong

Thiab yog koj xav share thiab qhia koj zaj dab neeg thiab xov xwm rau xov tooj cua SBS Hmong Program tshaj thiab nthuav rau ib tsoom Hmoob sawv daws tau mloog kom sawvdaws ho hnov txog ces hu xov tooj rau +61 3 9949 2259 nrog SBS Radio Hmong Program tham tau. Los sis xav SMS rau + 61 (0) 429996263 tau.

Koj muaj peev xwm mloog tau cov xov tooj cua tau raws li lub vam sab ntawm no: http://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio

Thiab tseem mloog tau ntawm digital TV tshooj 38 ntxiv thiab.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
Tsis muaj kws kho mob txaus siv 08/05/2022 06:47 ...
Tej nyiaj cov neeg tsiv teb tsaws chaw khwv tau 08/05/2022 06:46 ...
Tsis muaj roj noj txaus siv 01/05/2022 17:36 ...
View More