Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Thov siv kev pab cuam cai lij choj pub dawb ntawm Australia

Ib tug txiv neej nrog nws tus kws lij choj Source: Getty Images

Leej twg thiaj yog cov neeg uas tej zaum muaj cai thov tau kev pab cuam cai lij choj pub dawb thiab yuav tsum yog cov neeg zoo li cas? Thiab yuav thov tau cov kev pab cuam no qhov twg?

Thaum muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog cov criminal law, family law thiab civil law lawm ces nyias yeej yuav poob rau nyias tej xwm txheej sib txawv uas tej zaum ib tug neeg twg uas raug cov teeb meem no muaj peev xwm sawv cev rau lawv tus kheej thaum mus hais plaub ntawm tsev hais plaub, los sis yog yuav tsum tau muaj ib tug kws lij choj sawv cev rau tus neeg ntawd. Teb chaws Australia yeej muaj cov kev pab cuam cai lij choj pub dawb coj los pab rau tej neeg xav tau txais kev pab cuam, uas koj yeej muaj peev xwm nrhiav tau kev pab cuam los ntawm tej koom haum community legal centre, migrant resources centre los yog tej tsev hais plaub zejzog thiab tej koom haum Legal Aid ntawm lub xeev koj nyob los yog koj muaj peev xwm mus ntsib mus cuag tau koj tus nom kis seb ho xa koj los yog taw qhia kom koj mus nrhiav tau kev pab cuam cai lij choj ntawm tej koom haum twg. 

Txawm li cas los vim tej koom haum cai lij choj no tssi muaj nyiaj txaus los tsim kev pab cuam thiab tsis muaj peev xwm xyaum qhia tej neeg kom paub txog cai lij choj ntau ces thiaj tsis yog txhua tus neeg raug teeb meem cuam tshuam txog cai lij choj yuav muaj cai thov tau cov kev pab cuam tau, tsuas yog tias ntshe koj yog yog tej neeg hnoob nyoog tsis tau nto 18 xyoo, yog cov laus neeg, yog tej poj niam raug teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig, los sis yog koj yog cov neeg tsiv teb tsaws chaw, neeg thoj nam uas tsis paub ntaub ntawv, tsis paub lus thiab tsis paub mus nrhiav kev pab cuam cai lij choj xwb mas tej zaum koj thiaj li yuav tau txais cov kev pab cuam cai lij choj pub dawb rau koj los daws koj tej plaub ntug.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Thov siv kev pab cuam cai lij choj pub dawb ntawm Australia 24/10/2021 20:31 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More