Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Tus coj Hmong Australia Society NSW tawm tswv yim txog cov kev qhib lub xeev no

Nyiaj Pov Lis thiab nws tus tab zag Source: Courtesy of Yia Pao Lee

Muaj yam zoo thiab tej zaum ho yuav muaj tau teeb meem dab tsi cov kev rov qab qhib xeev New South Wales. Coj koj mus mloog Nyiaj Pov Lis uas yog tus thawj tswj koom haum Hmong Australia Society ceg xeev NSW cov lus tawm tswv yim.

Raws li nom tswv xeev NSW tau qhiab nws lub xeev txij li hnub Monday dhau los no ces kuj tso cai rau nws ib txhia pej xeem rov qab ua tau lub neej qee yam lawm, tab sis tseem siv qee cov kev txwv  rau lub caij muaj neeg yuav hno tau tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob li ntawm 80% lawm. Yog li ntawd ne puas yuav muaj yam zoo thiab ho puas yuav muaj teeb meem cuam tshuam dab tsi txog lub xeev no cov kev rov qab qhib nws lub xeev.

Nyiaj Pov Lis uas yog tus thawj tswj lub koom haum Hmong Australia Society ntawm xeev New South Wales hais tias "Lawv nyuam qhuav qhib rau sawv daws rov qab ua kev lag kev luam li qub hnub Monday dhau los no. Kuj yog ib qho txhawj xeeb hais tias ib tsam lawv qhib li ntawd ces tsam ho yuav rov qab kis kab mob ntau ntxiv. Tam si yog yuav muab xyuas raws tej statistics li lawv suav los no ces cov xav tshuaj vaccine nas ib yam li kuv xav 2 koob ntawd lawm ces zoo li kuj tsis muaj teeb meem ntau pes tsawg, kuv kuj xav tias qhov no kuj yog ib qho zoo rau cov pej xeem sawv daws, cov uas muaj feem ntau tam sim no tseem mob ces pheej yog cov hais tias nyuam qhuav xav ib koob los yog yeej tsis tau xav ntau xwb, vim yog li ntawd ntawm peb lub xeev no ces cov tsis tau xav (tsis tau hno tshuaj vaccine) yog tsawg lawm." 

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Yog thaum tham txog Hmoob tej tub koom siab ntawm tej zejzog ntawm lub xeev no ne ho puas tau mus hno tshuaj COVID-19 vaccine li cas. Ces nqe no thawj tswj hais tias "Peb cov membership no peb yeej puav leej mus xav yuav laug txhua tus lawm, tseem tshua qho tus kuj tsis tau mus thiab vim rau qhov tias lawv ho xoomxaim thiab ib los ob los tej zaum lawv ho muaj kab mob nyob rau lawv lub nruab nrog cev thiab txiav txim siab tsis tau hais tias yuav xav zoo dua los tsis xav zoo dua. Peb cov tub koom siab ntawm peb lub xeev no ces kuv xav tias li ntawm 95% no yeej mus xav txwm 2 koob tas lawm. Tshuav tus puav tej zaum lub 11 hli no ces sawv daws hno tshuaj tas lawm."

Tab sis cov kev rov qab qhib lub xeev no puas ua rau tej neeg zejzog muaj kev txhawj xeeb los yog ntxhov siab dab tsi. Nqe no ces Nyiaj Pov Lis teb tias "Raws li tam sim no nom tswv qhib no ces peb sawv daws peb kuj xav tias peb xav tshuaj tas lawm ces tej zaum yog raug los peb ho yuav hauj sim me ntsis, nyaj yuav tsis ua cas thiab sawv daws kuj mus laj mus kam li qub lawm. Ces kuj yog ib qho zoo rau sawv daws cov kev mus nrhiav noj nrhiav haus thiab. Qhov tseem ceeb mas yog qhov tias yog peb tau tawm mus los peb yuav tau ceev faj peb tus kheej thiab yuav tsum tau npog qhov ncauj qhov ntswg thiab, yuav tsum nyog kom nrug deb ntawm lwm tus thiab es kom ho tsis txhob kis tau tus mob no."

Yog hais txog cov kev nyob kom nrug ntawm lwm tus no ces thawj tswj koom haum Hmong Australia Society NSW hais tias yeej tseem tsis tau muaj cov kev pauv hloov dab tsi rau cov kev nyob nrug lwm tus uas tseem kom ib tug neeg twg nyob nrug ntawm lwm tus li 2 metres, hos yog mus rau sab nraum zoov uas tsis nyob ti lwm tus lawm ces tsis siv ntaub npog qhov ncauj lawm tsuas siv rau tej nyob rau sab hauv tsev xwb. 

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

Txawm cov kev rov qab qhib xeev NSW no yog tej yam zoo hais tsis ntsees rau tej lagluam thiab tej neeg uas tau hno tshuaj vaccine txwm lawm, tab sis tej ua niam ua txiv ho puas muaj kev txhawj xeeb dab tsi txog cov kev yuav rov qab tso lawv tej me nyuam mus kawm ntawv ntawm tej teej kawm?

Hais txog qhov no ces thawj tswj koom haum Hmong Australia Society NSW hais tias "Qhov txhawj xeeb ces sawv daws yeej tseem txhawj xeeb od...tiam sis kuv kuj hnov nom tswv hais kom coj tej me nyuam yaus hnoob nyoog 12 rau 15 xyoos mus hno tshuaj tiv thaiv lawv lawm thiab, kuv xav tias txhua leej txhua tus los kuj hnov lawm thiab yog muaj cov me nyuam hnoob nyoog 12 rau 15 xyoos ntawd tshuav leej twg los kuv yeej xav kom tiv thaiv tau lawv, vim rau qhov cov me nyuam yaus mus nyob coob coob ua ke ces tsis paub hais tias tus twg muaj kab mob tus twg tsis muaj kab mob. Kuj yog ib qho zoo, xav kom yog peb tej Hmoob sawv daws muaj tej me nyuam yaus no thiab yog muaj tej tshuaj no ntau tuaj lawm los kom ho mus nrhiav nug kws kho mob thiab rau tom chemist and mus book (mus teem caij) xav tau."

Tab sis ho puas tau muaj tej kwv tij Hmoob ntawm lub xeev no mus ncig txawv xeev mus ncig tej chaw toj siab los yog mus ncig txawv teb chaws li.

Nyiaj Pov Lis teb tias '' RAws li kuv paub mas yeej tseem tsis tau muaj cov tham txog qhov ko kiag li nawb. Tsis hais qhov yuav mus txawv teb chaws li hais txog qhov yuav mus txawv xeev xwb los zoo li lawv yeej tseem tsis tau qhib kev li. Yog hais tias yuav mus ncig tom tej zos hauv sab tej ces lawv kuj pub mus lawm thiab mas. Tab sis yeej tseem muaj qee lub zos tseem txwv tsis tau pub mus thiab od."

Nws hais ntxiv tias "Zoo li tam sim no ces lawv tsuas tso cai rau cov hno tshuaj vaccine (txwm 2 koob) xwb od, hos yog cov tseem tsis tau hno puv lawv tseem tsis tau tso cai od."

Yog tham txog cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine lawm ces thawj tswj koom haum Hmong Australia Soceity ceg xeev NSW kuj hais tias "Kuv muaj ob peb lo lus rau ib tsoom kwv tij Hmoob sawv daws, tsis hais nyob hauv teb chaws no ntawm Sydney, nyob rau lwm lub xeev los yog nyob rau lwm teb chaws, ib txhia mas lawv pheej ntshai ntshai hais tias koj xav cov tshuaj no ces tsam ho muaj npaasham (teeb meem) dab tsi rau koj li cas tom ntej li ub li no tab sis mas,  tam sim mas kuv xav hais tias thov kom sawv daws mus xav kom tag, vim rau qhov tias nyob rau teb chaws Austraia no twb yog xav txog li tsib rau caum percent cov tshuaj vaccine, tab sis cov xav ib koob ib koob ntawd ces twb xav txog li xya caum yim caum percent lawm thiab. Mas kuv xav tias kom sawv daws txhob ntshai ntshai thiab, kom yeej meem mus xav thiab, tseem ceeb ces yus yuav tsum poobkaas (tivthaiv) yus tus kheej xwb. Yog tias yus poobkaas tus yus tus kheej ces yus yeej poobkaas tau yus tej me tub me nyuam, poob kaas tau yus tsev neeg thiab poob kaas tau yus tej phooj ywg tib yam thiab. Kom sawv daws mus xav kom txhua rau qhov tias nws tsis ua ib yam mob dab tsi, kom sawv daws xav tias nws zoo li cov flu vaccine peb niaj xyoo xav ib xyoo ib zaug ib xyoob zaug. Yog koj xav tag ces koj yeej muaj cov askaas tsis xis nyob, mob taub hau, ua npaws qho me ntsis, tam sis mas koj noj tshuaj li ib ob hnub ntawd xwb ces ploj lawm. Cov tshuaj vaccine COVID-19 ntawd los zoo tib yam li no thiab. Kuv twb xav ob koob tag rau thaum lub 8 hli ntuj dhau los lawm twb tsis muaj mob dab tsi es kom sawv daws tso siab thiab."

Dua ntawd cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine no lawm ne puas tseem tshuav lwm yam yuav tau ua kom thiaj pov puag tau yus tus kheej kom txhob kis kab mob coronavirus thiab?

Nyiaj Pov Lis hais tias "Kuv xav tias tom qab yus xav tag lawm ces kuj yog ib qho zoo thiab ua rau yus siab loj tuaj. Yus xav tias yus twb xav tshuaj poobkaas (tiv thaiv) tas lawm ces, raws li xyuas cov neeg mob dhau los lawm ces cov uas xav 2 koob tshuaj tag es nws tseem ho tau tus kab mob no thiab tseem tau tas sim neej ces cov ntawd yog cov uas yeej muaj nws tus kab mob nyob rau hauv nws lub nruab nrog cev ua ntej lawm tiag, ces cov nod yus kuj xav tuas txawm tsis xav cov tshuaj no los tej zaum nws twb yeej yuav tsis dhau nws tus kab mob thiab. Yog yus xav tiag ces yus yeej hubxwvk (mloog tau tias) tias yus tso siab rau yus tus kheej hais tias txawm muaj kab mob raug kab mob los yus yuav tsis muaj mob hnyav npaum li cas thiab yuav tsis thawm khaab (txog theem) tias yuav mus pw hoomaum (tsev kho mob)."

Txawm li cas los nom tswv Australia kuj qhia tias yuav hno koob 3 (booster shots) rau ib txhia neeg ntxiv thiab. Tham txog so lus no ces thawj tswj koom haum xeev NSW hais tias ''Kuv yeej hno lawm thiab tias nom tswv yuav hno koob 3 ntxiv, tiam sis lawv hais tias cov neeg uas tau hloov siab hloov ntsws los yog lub cev tsis tau txais kev noj qab nyob zoo li muaj ntshav siab ntshav qab zib tab sis nws twb xav ob koob tag lawm, ces cov nod tsim nyog yuav tsum tau mus xav ib koob ntxiv thiab kom nws lub cev muaj zog tshaj qhov qub ntxiv."

Tab sis raws li nom tswv Australia tau qhia ces yeej yuav hno rau tej neeg uas mob cancer los yog cov neeg uas cov immune system tsis ua hauj lwm zoo vim yeej muaj thaum yug los los yog noj ib cov tshuaj kho es ua rau lub cev tsis muaj zog ntawd thiab yog cov yuav tau hno cov tshuaj COVID-19 vaccine koob 3 ntxiv.

Hos tham txog cov kev yuav noj tsiab peb caug xyoo 2021 no ces thawj tswj Nyiaj Pov Lis hais tias ntshe kab mob hlob heev ces ntshe nyias tsuas ua nyias tej kab lis kev cai ntov pob ntoos thiab txi xwm kab dab qhuas me ntsis lawm xwb.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Tus coj Hmong Australia Society NSW tawm tswv yim txog cov kev qhib lub xeev no 15/10/2021 12:39 ...
Cov kev tu siab rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 26/11/2021 17:04 ...
Cov kev faib cais ntawm chaw ua hauj lwm 26/11/2021 16:24 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias tsab cai religious discrimination bill yuav tsis cais ib tug twg 25/11/2021 12:10 ...
Cov kev paub txog tshuaj vaccine 21/11/2021 18:53 ...
Orphan Relative Visa 21/11/2021 11:02 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas cov kev haus luam yeeb 21/11/2021 10:37 ...
Muaj cov kev teeb txheeb tshiab qhia tias muaj Australia tej hluas tshaj 25% tsis pov puag lawv tus kheej rau lub caij ntuj so 21/11/2021 13:19 ...
Google cov kev nqe peev ntawm Australia 19/11/2021 10:28 ...
Tej neeg xov nom cov ID 19/11/2021 08:53 ...
View More