Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Vim li cas thiaj tsis tau txais kev txhawb nqa rau tsab cai Religious Discrimination Bill?

Lub ncov tsev teev ntuj Andrews Presbyterian thiab Australia lub tsev tsoom fwv ntawm Canberra - Lukas Coch Source: AAP

Ntshe tsoom fwv Morrison tsis muaj peev xwm yuav tsim tau nws tsab cai Religious Discrimination bill coj los siv lawm tom qab tau muaj 5 tug nom ntawm pab nom Liberal Party tau tig mus nrog pab nom Labor thiab cov nom ywj pheej tsis pom zoo nrog tsab cai no, ces ntshe thiaj yuav ua rau thawj pwm tsav Scott Morrison tsis muaj peev xwm los ua tau raws li nws tej lus cog tseg rau lub caij nrhiav suab xaiv nom tias yuav los tsim tsab cai no.

Lub hom phiaj ntawm tsab cai Religous Discrimination Bill ces yog xav tsim kom tau tsab cai no coj los pov puag tej neeg uas ntseeg ib cov kev ntseeg twg kom tau txais kev ywj pheej tawm tau tswv yim raws li lawv cov kev ntseeg thiab kom tsis txhob raug lwm tus faib cais. Tab sis kuj muaj lwm cov neeg pawg tsawg, tej neeg puas cev, tej poj niam xeeb me nyuam mus txog rau cov neeg LGBTQI,  nrog rau lwm tus nom tswv txhawj tias tsam yog tsim tau tsab cai no lawm ces yuav ua rau ib co neeg raug cais vim rau qhov lawv yog lawv ib pawg neeg txawv lwm tus. Ces thiaj tau ua rau muaj cov kev txhawj xeeb tsis pom zoo kom tsim tsab cai no, txawm ntawm pab nom Liberal Party kiag los tseem muaj nws tsib tug nom tsis pom zoo thiab.

Thiaj tau ua rau muaj neeg zejzog, tej koom haum thiab ib txhia nom tswv tsis pom zoo txhawb nqa thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai Religious Discrimination Bill. Ces thiaj ua rau tsis muaj peev xwm tsim tau tsab cai no los siv txawm tias tau muaj cov kev pom zoo ntawm lub tsev kis xeev qes.

Cov lus txuas ntxiv hauv qab no yog cov laj thawj uas ua rau ib tug neeg LGBTQI, pab nom Labor thiab cov pab nom me nrog rau ib co nom ntawm pab nom Liberal Party tsis pom zoo tsim tsab cai no siv.

Ian Thorpe uas yog ib tug neeg ua luam dej sib tw Olympic Game rau Australia dhau los thiab yog tus txhawb pab tej neeg daws kev nyuaj siab hais tias "Nod yog nom tswv cov kev faib cais. Vim ua rau ib pawg neeg twg tau txoj cai tab sis lwm pawg neeg raug faib cais. Thiaj xav kom peb ua tib zoo xav tias lub tsev tsoom fwv no puas yog ib lub uas sawv cev rau peb txhua leej txhua tus."

Anthony Albanese uas yog tus coj pab nom Labor hais tias "Yog tej yam tsis muaj hmoo uas tej txheej txheem no tseem ua rau muaj cov kev sib tawg tswj. Tsim nyog yuav yog tej yam tsim kev koom npoj rau peb thiab ua rau peb muaj kev cia siab, thiab muaj kev cam hwm rau leej tib neeg. Peb yeej yog ib haiv neeg uas muaj tej neeg ntau yam tsis hais laus los hluas, tej neeg pawg tsawg, tej neeg coj ntseeg ntau yam kev ntseeg, sexual orientations, ces peb yuav tsum tau cam hwm txhua leej txhua tus tam li lawv yog cov neeg ntawd."

Rebekha Sahrkie uas yog ib tug nom kis pej xeem ntawm tsev kis xeev qes ntawm pab nom me tau tsis pom zoo thiab nws tau teev txog tsab cai Sex Discrimination Act  tias muaj ib nqe lus yeej teev tseg tias 'tsis tso cai rau tej teej kawm uas qhia ib cov kev ntseeg twg los yog ib cov chaw qhia ntawv twg faib cais pib pawg neeg twg uas lawv muaj lawv ib cov cim thawj (gender identity, sexual orientation, marital, relationship status los yog xeeb me nyuam."

Trent Zimmerman uas yog ib tug nom sawv cev rau lub rooj nom North Sydney hais tias 'Kuv tsis muaj peev xwm yuav txhawb nqa ib cov xwm txheej uas pab daws ib yam teeb meem rau ib cov zej zog tab sis ho tsim teeb meem rau lwm cov."

Bridgit Archer uas yog ib tug nom kis ntawm xeev Tasmania hais tias "Ua li cas peb tseem muaj ib cov neeg muaj meej mom ntawm lub tsev tsoom fwv no tseem tsis kub siab txog tej teeb meem uas yuav muaj tau rau peb tej me nyuam thiab tseem qhia rau lawv tias lawv yog lwm pawg neeg thiab yog cov neeg uas tau txais vaj huam sib luag tsawg dua lawm tus ntawm lub teb chaws no thiab."

Foina Martin hais tias "Kuv yeej txaus siab qhia meej kiag tias tsis tsim nyog ib tug twg yuav raug lwm tus faib cais vim lawv txoj kev ntseeg, sexuality los yog lawv cov gender identity li."

Katie Allen uas yeej yog ib tug nom sawv cev rau xeev Victoria lub rooj nom Higgins uas yeej txhawb nqa thiab pov puag cov neeg LGBTQI los yeej tsis pom zoo thiab hais tias "Tej me nyuam no yeej tsis muaj peev xwm yuav xaiv tau lawv cov sexuality thiab tsis tsim nyog yuav muaj neeg ua tsis ncaj rau lawv ntawm ib lub teej kawm twg li."

Dave Sharma uas yog ib tug nom ntawm lub rooj nom Wentworth ntawm Sydney los kuj hais tias "Kom peb tsis txhob cia lawv raug lwm tus faib cais thiab hais lus thuam sab tsis tau lawv vim haj yam yuav tsim teeb meem nyuaj tshaj no ntxiv rau tej hluas lub neej."

Ua ke no los Cassandra Goldie uas yog tus coj lub koom haum Australian Council of Social Services (ACOSS) los kuj tau hais tias "Peb lub teb chaws yeej muaj ntau haiv neeg sib txawv thiab yeej muaj txoj cai coj taug ua zoo uas cia lwm tus muaj feem koom thiab tau txais txoj cai vaj huam sib luag li lwm tus."

Ces thiaj li tsis paub tias seb tsoom fwv Morrison puas yuav muaj sij hawm txaus yuav los coj tsab cai los sab laj txuas ntxiv li cas los yog nws yuav ua ib siab tso tseg tsis thov tsim tsab cai no rau lub caij uas tseem npaj yuav muaj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws tshiab rau lub 5 hlis ntuj xyoo 2022 no.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Vim li cas thiaj tsis tau txais kev txhawb nqa rau tsab cai Religious Discrimination Bill? 11/02/2022 12:35 ...
Cov xub ke tshiab kho kab mob cancer mis 24/06/2022 08:35 ...
Cov kev tsis muaj npe Askiv yuav muaj teeb meem npaum li cas rau koj cov kev nrhiav hauj lwm ua? 24/06/2022 07:06 ...
Tej nyiaj npaj los tiv thaiv thiab tswj tej kab mob yuav sib kis rau lub neej pem suab 24/06/2022 09:25 ...
Tej zaum yuav muaj ib co xub ke tshiab kho tau kab mob cancer mis 23/06/2022 53:24 ...
Nce tej nyiaj hauj lwm khwv tau yam tsawg ntau tshaj plaws tab sis tau npaum li cas tiag 19/06/2022 12:51 ...
Tsis muaj hluav taws xob txaus siv 19/06/2022 08:25 ...
Tej koom haum pab neeg thoj nam hais kom tsoom fwv kho cov temporary visa rau neeg thoj nam 19/06/2022 57:39 ...
Kab mob Monkeypox yog dab tsi - peb yuav tiv thaiv li cas? 19/06/2022 07:54 ...
Assange cov kev yuav raug xa mus hais plaub txawv teb chaws 19/06/2022 11:38 ...
View More