Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Zeskais Rodney Sinclair hais tias plob hau hle muaj peev xwm ua rau peb poob nyiaj txiag, muaj teeb meem rau peb lub cev

Dermatologist researcher Professor Rodney Sinclair from University of Melbourne and Rodney Sinclair Dermatology Source: Courtesy of Professor Rodney Sinclair

Cov teen meet plot hau hle thiab do pliaj ua ray peb muaj teen meem ntau yam cuam tshuam txog peb lub cev, peb txoj kev noj qab nyob zoo tab sis yeej muaj ntau txoj hauv kev coj los pab tau peb thiab.

Professor Rodney Sinclair has tias cov teeb meem plob hau hle thiab do pliaj tsuas yog ib feem ntawm tib neeg txoj kev pauv hloov xwb thaum peb muaj hnoob nyoog los yog laus lawm.

Yeej muaj ntau cov txhuam thawj ua rau peb raug cov teeb meem no tsis hais yuav yog vim cajces, kev noj tshuaj, kev maul mob thiab cov xwm txheej ua rau peb plob hau hle.  Ntxiv ntawd los thaum cov qog tsis ua hauj lwm zoo los sis ua hauj lwm hnyav heev ces yuav ua rau peb plob hau hle tau thiab.Tej zaum kuj yog peb noj zaub mov tsis txaus mus rau peb lub cev los yog noj cov hlau (Iron) tsis txaus rau peb lub cev ces thiaj li ua rau peb plob hau hle. Tab sis feem ntau ces yeej yog vim peb laus lawm plog hau thiaj hle xwb aus yeej yog ib feem ntawm cov kev pauv hloov thaum peb muaj hnoob nyoog lawm.

Professor Rodney Sinclair kuj tau hais ntxiv tias raws li tau muaj kev teeb txheeb yeej tau qhia tias yog tim cov caj ces los yog cov genes thiaj ua rau peb plob hau hle. Thiab yeej muaj ib cov genes muaj feem cuam tshuam txog poj niam cov hormones oestrogen los yog txiv neej cov endogens ces thiaj muaj teeb meem rau tej qhov plob hau ua rau cov plob hau no.

Ntxiv ntawd los tseem muaj ib co kev noj tshuaj los yog cov kev kho mob ua rau peb plob hau hle tau thiab, piv txwv li uno tshuaj kho kab mob cancer los yog noj lam yam tshuaj ntawd. Tab sis Professor Rodney Sinclair yeej qhia tias peb muaj peev xwm yuav tau cov tshuaj ua kua hu ua Donxefig ntawm cov chaw txiav plob hau los pleev tawv tob hau kom rov qab cov plob hau kom txhob hle los yog rov qab tuaj. Ntxiv ntawd ces muaj peev xwm yuav tau cov tshuaj Minoxidil ntawm tej chaw muag tshuaj coj los pleev tawv tob hau los yeej pab tau thiab. Tab sis nws hais tias cov tshuaj Minoxidil ua ntshiav yuav siv tau hauj lwm zoo dua raws li tau muaj kev teeb txheeb lawm yog piv rau cov ua kua coj los pleev.  Thiab thaum siv los yeej tsis muaj teeb meem dab tsi ntau thiab. Tas ntawm qhov hais ntawd lawm ces tseem muaj cov kev siv laser tsis muaj ceem coj los pab kom plob hau rov qab tuaj thiab lawv twb nrhiav neeg los sim lawm. Qhov kawg ces yog yuav tau muab cov plob hau ntawm tus neeg ntawd lub xwb qwb uas tseem tuaj zoo ntawd coj los cog rau thaj tsam ntawm hauv pliaj los yog saum qaum tob hau kom nws rov qab tuaj li qub (Hair implant). 

Thiab yeej muaj ib txhia uas plob hau hle los yog sib sib lawm yeej tau mus cuag kws kho mob thiab mus ntsib cov kws pub zoo txog fab tawv nqaij ces lawv yeej tau tshuaj ntsuam thiab tau ua tib zoo los tshuaj ntsuam thiab kho raws li qhov tsim nyog lawm.

"Cov neeg plob hau hle thiab do pliaj feel coob ntawd ces cov poj niam yeej kub siab txog cov teen meem no dua txiv neej. Poj niam yeej tau ua txhua yam coj los kho thiab ntxiv plob hau nrog cov kws txiv plob hau kom lwm tus tsis txhob paub tias lawv plob hau hle uas ua rau lawv poob nyiaj thiab yeej tsis tshua tham los yog sab laj tej teeb meem plob hau hle no nrog tej kws kho mob li. Tab sis yeej yog ib cov teeb meem cuam tshuam txog txoj kev noj qab haus huv uas tau txais kev pab cuam me ntsis los ntawm cov kev pab cuam Medicare thiab. Hos txiv neej ces kuj paub cov teen meem no zoo dua poj niam thiab tsuas muab chais kiag lawm xwb ces kuj tsis muaj dab tsi ntau" raws li Professor Roney Sinclair tau hais.

Nws hais ntxiv tias txiv neej yeej paub txog cov teeb meem plob hau hle zoo dua poj niam vim yeej pom kiag cov teeb meem no ua txawv poj niam ntawd.

Cob teen meem plob hau hle thiab do pliaj no tseem ua rau peb raug lwm tus ntaus nqe yuam kev rau, ua rau peb raug lwm tus faib cais, ua rau muaj teeb meem cuam tshuam txog peb txoj kev noj qab nyob zoo thiab txoj kev noj qab haus huv nrog rau peb txoj kev xav aus yuav ua rau peb nyuaj siab ntxhov plawv nrhiav tsis tau hauj lwm ua thiab raws li Professor Rodney Sinclair hais. 

Vim hais tias thaum peb plob hau hle ces rau peb laus thiab zoo li tsis zoo nkauj zoo nraug lawm ces ho yuav tsis muaj hluab nkauj hluas nraug nyiam peb thiab los yog yuav tsis muaj neeg xav pub hauj lwm rau peb ua lawm thiab. Vim raws li tau muaj ib cov kev teeb txheeb nyob teb chaws Germany ntau xyoo dhau los yeej tau qhia tias cov neeg do pliaj los yog plob hau hle yeej nrhiav tsis tshua tau hauj lwm ua.

Tab sis ib qho teen meem tseem ceeb ces Professor Sinclair hais ties txawm tau muaj cove kev teeb txheeb thiab tau tshawb fawb tau cov hauv kev thiab tswv yim com los kho tau cov teeb meem plob hau hle no los tau 10 lub xyoo no lawm los zoo li tej need yeej tseem tsis tau pub txog li thiab Australia cov Medicare yeej muaj nyiaj pab los kho cov teeb meem no.

Listen to more news in Hmong and in English from the following websites:

Listen to Hmong weekly program on Thursday at 6 pm AEST (Australian Eastern Standard Time) or on Sunday at 11am AEST at www.sbs.com.au/hmong

Or you can download podcasts both in Hmong and in English or listen to more news at: www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/hmong

You can download SBS Radio app from Google Play and App Store for your smart phone and listen to Thursday 6pm AEST or Sunday 11 am AEST program on your phone at http://www.sbs.com.au/radio/article/2015/03/07/download-sbs-radios-free-mobile-app

Or if you want to check the frequent questions asked about SBS Radio app, please check  http://www.sbs.com.au/radio/sbs-radio-app

Follow SBS Hmong at SBS Hmong Facebook page, click like us, share SBS Hmong news to your friends and comment about stories or our program at:  www.facebook.com/sbshmong

Or if you would like to share your story with SBS Radio Hmong Program, please contact +61 3 9949 2259.

You can also listen to SBS Radio Hmong Program through radio frequencies at http://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio

Listen to us on digital TV on channel 38.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Zeskais Rodney Sinclair hais tias plob hau hle muaj peev xwm ua rau peb poob nyiaj txiag, muaj teeb meem rau peb lub cev 11/10/2017 10:19 ...
Ua kev zoo siab rau lub caij Christmas uas peb yuav tau cais peb tus kheej 29/11/2020 17:48 ...
Vim li cas Hmoob thiab txhawb nqa Joe Biden 29/11/2020 10:24 ...
America tus president Donald Trump tso dab tsi tseg cia 29/11/2020 13:39 ...
Xov xwm zwj Hnub 29.11.2020 29/11/2020 18:59 ...
Dab tsi ua rau peb nyuaj siab ntxhov plawv? 27/11/2020 04:28 ...
Cov kev kho mob thaum tsis muaj hauv kev kho tau tus mob lawm 27/11/2020 06:50 ...
Xov xwm ntawm lub limtiam 26.11.2020 26/11/2020 12:56 ...
Xov xwm zwj Teeb 26.11.2020 26/11/2020 21:38 ...
Cov kev ua hauj lwm ntawm tsev 22/11/2020 16:28 ...
View More