Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Australia tej me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos muaj peev xwm hno tau tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine txij lub 1 hlis ntuj mus

The Pfizer COVID-19 vaccine will be able to be administered to children aged five to 11 from 10 January next year. Source: AAP

Tej me nyuam yaus hnoob nyoog 5-11 xyoos muaj peev xwm yuav hno tau tshuaj vaccin tawm tsam kab mob COVID-19 pib txij hnub tim 10.11.2021 mus tom qab Australia lub koom haum Australia's Technical Advisory on Immunisation tau tso cai hno tau tshuaj COVID-19 vaccine no rau tej me nyuam yaus no.

Australia tau me nyuam yaus hnoob nyoog 5-11 xyoo yuav muaj peev xwm hno tau tshuaj COVID-19 vaccine txij thaum ntxov xyoo tshiab tom ntej no mus raws li tsoom fwv teb chaws ib co hauj lwm hno tshuaj vaccine kom nthuav dav.

Txij hnub tim 10.01.2021 mus ces tej me nyuam yaus uas muaj hnoob nyoog li tau hais no yuav muaj peev xwm hno tau tshuaj Pfizer vaccine lawm tom qab uas lub koom haum  Australian Technical Advisory Group (TGA) tau muaj cov kev taw qhia no uas tsoom fwv tau lees paub lawm.

Tej niam txiv, cov neeg tu tsom kwm lwm tus, thiab tej neeg saib xyuas me nyuam yaus yuav muaj peev xwm teem caij rau thaum yav lig lub 12 hlis ntuj xyoo 2021 no rau tej me nyuam yaus kom mus hno tau tshuaj ntawm tej chaw kho mob, Aboriginal Health Services, zejzog cov chaw muag tshuaj thiab nom tswv xeev tej chaw hno tshuaj.

Thawj pwm tsav Scott Morrison tau hais ib cov ncauj lug rau hmo zwj Teeb (Thursday tim 09.12.2021) tias: “Lub sij hawm ib hlis txij hnub no mus, ces yuav muaj Australia tej me nyuam yaus txog li ntawm 2.27 million tus uas muaj hnoob nyoog 5 - 11 yuav muaj cib fim tau mus hno tshuaj COVID-19 vaccine tawm tsam nrog tus kab mob COVID-19."

“Cov kev hno tshuaj no yuav pab kom tej niam txiv coob heev muaj kev tso siab thiab tam sim no kuj muaj ib cov kev xaiv zoo tshaj plaws rau lawv tej me nyuam lawm. Thiab lawv yeej tso siab tau rau tej kev hno tshuaj no vim yeej yog ib cov kev pom zoo los ntawm tej neeg tswj cov kev siv tshuaj uas zoo tshaj plaws hauv ntiaj teb no lawm."

Mr Morrison tau piav tias Australia yeej yog "ib haiv neeg muaj kev zoo siab heev rau cov kev hno tshuaj vaccine,'' vim yeej muaj tag nrho tej me nyuam yaus hnoob nyoog 5 xyoo tau hno tshuaj vaccine tiv thaiv ntau lwm yam kab mob.

Nws tau hais tias Australia "yeej muaj peev xwm los tswj tau cov kab mob COVID zoo", thiab yog ib lub teb chaws uas muaj neeg hno tshuaj vaccine coob tshaj plaws hauv ntiaj teb no.

Txawm li cas los kuj muaj ntau theem yuav tau ua ua ntej yuav hno tshuaj vaccine rau tej me nyuam yaus muaj hnoob nyoog 5 xyoos txog 11 xyoos no.

Xws li yuav tau xyaum tej neeg ua hauj lwm kho mob uas yuav hno tej tshuaj vaccine no tsi ntsees rau me nyuam yaus, thiab lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) tseem yuav los sim cov tshuaj no tso.

ATAGI kuj tau qhia tias kom hno cov 2 koob tshuaj vaccine sib nrug li ntawm 8 limtiam (2 hlis), tab sis tej zaum kuj yuav txo lub sij hawm kom luv li ntawm 3 limtiam thiab yog tias ho muaj neeg kis kab mob coob.

Tej me nyuam yaus hnoob nyoog 5 xyoos txog 11 xyoos thiaj li yuav tau hno cov tshuaj vaccine uas muaj cov tshuaj txog li 1 feem 3 ntawm tej tshuaj uas hno rau tej neeg muaj hnoob nyoog 12 xyoos los yog hnoob nyoog siab tshaj ntawd xwb.

Greg Hunt uas yog tus pwm tsav tswj dej num noj qab haus huv tau hais tias cov kev hno tshuaj vaccine rau tej me nyuam yaus yuav pab kom txo tau cov kev kis kab mob hauv tej zejzog kom tsawg.

Mr Hunt tau hais tias “Peb txhawb nqa kom tag nrho tej niam txiv coj lawv tej me nyuam mus hno tshuaj tawm tsam nrog tus kab mob COVID-19."

TGA thiab ATAGI los yeej tseem tab tom los ntsuam tus tshuaj Moderna COVID-19 vaccine tias seb puas yuav siv coj los hno rau tej me nyuam yaus hnoob nyoog 6 xyoo mus txog 11 xyoos thiab mam li muaj cov kev taw qhia rau ntau lub limtiam ntxiv tom ntej no.

 


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Source SBS News
This story is also available in other languages.