Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Cov kev los txheeb DNA yuav pab daws tau cov teeb meem lub cev muaj ceeb thawj thiab lub cev rog.

Source: AAP

Koj puas tau sim noj ntau yam zaub mov kom koj yuag tab sis pheej pab tsis tau raws siab xav li? Tej zaum cov kev los txheeb xyuas koj cov genetic make-up kuj yuav pab daws tau cov teeb meem no thiab.

Dr. Lior Rauchberger tau qhia rau SBS tias "Qhov kuv muaj peev xwm qhia tau rau nej ces yeej paub tias muaj neeg Australia coob heev los noj tej zaub mov ntau yam kom lawv lub cev yuag yiag txia.".

"Lawv yeej tau sim noj ntau hom zaub mov tas mus li thiab kwv yees noj tej zaub mov no seb tej zaub mov no puas yuav pab kom lawv yuag uas ib txhia kuj ua tau li siab xav ho ib txhia ces kuj pab tsis tau lawv dab tsi."

Dr Rauchberger yog tus coj ntawm lub tuam txhab my-DNA uas teeb txheeb txog tib neeg cov DNA yeej tau teeb txheeb txog tej zaub mov noj thiab cov kev pab kom tej neeg lub cev yuag txhob muaj ceeb thawj, los yeej tau qhia tias yeej muaj pej xeem Australia txhua txhua tus pej xeem Australia uas tig los noj tej zaub mov kom lub cev yuag los sis 1 tug ntawm 10 tus los yog 12% twg ces noj tej zaub mov zoo txwm xyoo kiag los yeej pab tsis tau kom lawv lub cev yuag li thiab.

Lub koom haum no kuj txheeb tau ntxiv tias muaj tej neeg tshaj ib feem peb (38%) ntawm pej xeem Australia yeej tau noj tej zaub mov pab kom lawv lub cev yuag txhua lub xyoo, ntxiv ntawd kuj muaj neeg ntxiv txog li 29% yeej tau lees tias tom qab lawv noj tej zaub mov kom lub cev yuag tag los yeej pab tsis tau kom lawv yuag li. Kuj muaj ib tug neeg ntawm tsib tug twg (20%) yeej lees tias txawm lawv noj tej zaub mov zoo npaum li cas los yeej pab tsis tau kom lawv yuag li thiab.

Dr. Rauchberger hais tias "Vim peb muaj cov kev tshawb fawb thiab tej technology vam meej siv ces thiaj pab kom peb muaj peev xwm paub thiab totaub txog cov DNA no zoo tshaj qub ntxiv. Peb muaj peev xwm txheeb xyuas tau ib tug neeg cov DNA tau yooj yooj yim thiab sau ib tsab ntawv cej luam qhia rau lawv paub tias seb tus neeg ntawd lawv lub cev ho txais tej zaub mov hom twg zoo li cas, ces mam los nrhiav cov tswv yim tsi ntsees coj los pab rau cov neeg ntawd."

Tab sis yog vim li cas ho muab cov DNA no los cuam tshuam thiab? Ces lub koom haum my-DNA tau qhia tias vim cov kev txheeb xyuas cov DNA no yog los xyuas kom paub txog peb tej ceeb thawj, paub tias seb peb puas yog cov neeg qab nos noj mov, seb peb lub cev khawv tej roj cia li cas hauv yus lub cev, los yog seb puas muaj teeb meem pheej hmoo rau tej roj khub ntshav li cas thiab."

Dr Lior Rauchberger tshab txhais ntxiv tias, "Cov kev sim DNA no yog cov qhia tau qhov tseeb meej dua cia li kwv yees tias yuav noj hom zaub mov twg thiaj zoo thiab pab tau yus lub cev kom yuag xwb, vim yeej muaj peev xwm sim qaub ncaug xwb ces twb txheeb tau lawm tias hom zaub mov twg thiaj yuav pab tau yus zoo dua lawm."

"Piv txwv li tias, yog thaum txheeb tau lawm ces yuav qhias tsi ntseeg rau koj xwb tias seb puas tsim nyog koj noj tej zaub mov muaj protein ntau, los sis tsim nyog koj noj tej zaub mov txhob muaj roj ntau, los yog puas tsim nyog koj yuav noj tej zaub mov Mediterranean li cas."

"Vim tej kev taw qhia no tsis yog ib cov kev taw qhia uas yuav siv tau rau lwm tus tab sis tsuas siv rau tus neeg sim nws cov DNA ntawd nkaus nkaus xwb, hais tias yuav ua li cas kom thiaj yuav muaj peev xwm noj hom zaub mov twg kom thiaj pab tau nws lub cev kom yuag du dai tau tiag."

Dr. Rauchberger hais tias txhua tus pej xeem Australia yeej muaj peev xwm mus sim tau lawv ntiag tug tej DNA tau, vim yeej muaj cov kev sim no siv los tau ib ntus no lawm. Tab sis tej zaum yog tsis ua tib zoo xyuas kuj yuav muaj teeb meem pheej hmoo cuam tshuam txog lawv tej xov xwm tswj kev noj qab haus huv ntiag tug thiab. Yog li ntawd thiaj tsim nyog yuav tsum tau xyuas kom yus txaus siab thiab zoo siab los yog pom zoo nrog tej chaw sim uas tso siab thiab ntseeg tau siab xwb mam mus sim yus cov DNA thiaj tsis muaj teeb meem dab tsi rau yus.

Nws tseem tau hais ntxiv tias, 3 lub xyoos dhau los ces yeej tau muaj ntau cov kev teeb txheeb txog cov genetics los yog tej zaub mov-thiab cov kev teeb txheeb txog tej zaub mov tsi ntsees rau ib tug neeg ntiag tug twg yeej yog ib feem ntawm ntau cov tswv yim siv coj los pab daws tej teeb meem tej neeg lub cev muaj ceeb thawj no nrog lawm cov kev teeb txheeb cuam tshuam txog tej vitamins, kev qoj ib ce kom tawm hw los yog kom tau txais kev noj qab nyab xeeb thiab noj qab haus huv ntawd, uas tseem yog qee cov tswv yim ntawm ntau ntau cov uas yuav siv xwb.

Yog li ntawd nws thiaj xav txhawb nqa txhua leej txhua tus kom totaub zoo txog lawv tej DNA thiab kom paub lawv lub cev zoo tshaj qub tuaj ntxiv thiab.

Mloog tau los yog nyeem tau zaj xov xwm "Puas yog cov teeb meem lub cev rog muaj ceeb thawj yog tim yus tej cuj pwm ua lub neej yog yog tim yus cas ces?" ntau ntawm #TheObesityMyth uas tej zaum yuav pab kom koj totaub zoo txog cov teeb meem no zoo dua tuaj ntxiv tau. Mloog tau ntawm SBS OnDemand.

Listen to SBS Radio Hmong Program on Thursday 6 pm AEST and Sunday 11 am AEST or follow us, like, comment, share and subscribe at SBS Hmong Facebook page or download our podcasts. or listen to Stitcher.