Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Huab cua phem, kab mob COVID-19 thiab teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig: Yuav hu rau leej twg yog koj raug tej teeb meem no

Yog tej yam tseem ceeb tsim nyog koj paub tias yuav hu rau leej twg kom thov tau kev pab cuam rau lub caij muaj xwm txheej kub ntaiv tshwm sim rau koj, li cov kev pab rau lub caij muaj xwm txheej ntuj tsim kev phom sij, kab mob COVID-19 thiab kev pab daws kev nyuaj siab, thiab raug teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig. Nod yog qee cov koom haum thiab tej xov tooj uas tsim nyog koj paub rau lub caij xyoo tshiab no.

Lub caij uas tseem muaj neeg kis kab mob COVID-19 ntau tuaj ntxiv thoob teb chaws no, ces tej nom tswv tswj dej num noj qab haus huv yeej tau los ua hauj lwm nrog xyuas kom tsim kom tau cov kev pab cuam kho mob rau tej neeg tsim nyog tau txais kev kho mob kom tau siv.

Tab sis tsis yog tib co kab mob uas tseem sib kis thoob ntuj no nkaus xwb yog tib cov teeb meem rau lub caij ua ntau cov koom txoos rau xyoo tshiab no.

Tej xwm txheej huab cua phem li hav zoov kub hnyiab, dej nyab kuj yog ib co laj thawj zoo rau koj hu mus thov cov kev pab cuam rau lub caij muaj tej xwm txheej kub ntaiv no.

Thiab kuj yog lub caij tseem ceeb uas yeej muaj cov kev pab cuam daws kev nyuaj siab thiab teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig nrog tib yam. 

Txuas ntxiv no yog qee cov kev pab cuam muaj rau koj siv thiab tej xov xwm qhia txog tej xov tooj.

Triple Zero thiab huab cua phem 

Hu rau Triple Zero (000) rau lub caij muaj xwm txheej kub hnyiab, muaj pov nkeeg los yog xav tau kev pab cuam ceev los ntawm tub ceev xwm.

Yog xav tau cov kev pab cuam kom sai rau lub caij muaj dej nyab, nag xob nag cua, thiab muaj tej nthwv dej ntas los nyab (tsunami) ces hu rau lub koom haum State Emergency Service (SES) tus xov tooj 132 500.

Triple Zero tsis muaj neeg txhais lus rau koj yog tias koj tsis paub hais lus Aaskiv, ces lawv yuav xa koj mus nrog tej tub ceev xwm ntawm lub nroog koj nyob tham. Thaum lawv txuas tau xov tooj nrog tub ceev xwm tham lawm ces mam npaj neeg txhais lus pab rau koj.

Australia los luj tseem muaj 2 tug xov tooj pab cuam lwm yam xwm txheej kub ntaiv ntxiv rau tej neeg sawv daws thiab, tab sis tsuas pab tau rau qee cov kev pab cuam xwb thiab:

  • 112 ces koj muaj peev xwm hu tau hauv mobile phone xwb.
  • 106 ces koj tsuas siv tau nrog teletypewriter (TTY) los sis yog ib yam twj coj los pab cov neeg lag ntseg xwb. 106 yog ib cov kev pab cuam uas koj xa tex message mus thov cov kev pab cuam rau cov neeg pob ntseg tsis hnob lus, uas lawv tsis tshua hnov lus zoo los yog hais tsis tshua tau lus zoo.

Cov xov tooj hu cuam tshuam txog kab mob COVID-19 thiab cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Yog koj xav tau xov xm txog kab mob COVID-19 thiab tej tshuaj vaccines ces hu tau rau lub koom haum National Coronavirus Hotline tus xov tooj 1800 020 080.

Tus xov tooj no ces yeej ua hauj lwm 24 teev 7 hnub rau ib limtiam (week) twg uas yeej muaj ib cov kev pab cuam coj los pab rau ib txhia neeg uas yuav tau xub pab ua ntej thiab.

Cov kev pab cuam no yuav pab koj nrhiav tej clinic hno tshuaj vaccine thiab qhia lawv tej xov tooj kom koj teem tau caij, tab sis lawv tsis muaj peev xwm pab teem tau caij sawv cev rau koj.

Yog koj xav teem caij hno tshuaj COVID-19 vaccine ces siv cov COVID-19 Vaccine Eligibility Checker los txheeb tias seb koj puas yog cov neeg muaj cai hno tshuaj vaccine tso.

Lub koom haum Beyond Blue yeej tsim cov kev pab cuam Coronavirus Mental Wellbeing Support Service coj los pab tej neeg raug teeb meem los ntawm tej kab mob uas tseem kis thoob ntuj no - thiab muaj peev xwm hu tau rau tus xov tooj 1800 512 348.

yog koj xav tau neeg txhais lus pab koj txog tej xov xwm cuam tshuam txog kab mob COVID-19 ces hu rau lub koom haum  Australian Translating and Interpreting Services (ATIS), tus xov tooj 1800 131 450.

Yog koj xav paub txog cov kev txwv kab mob COVID-19 tshiab uas muaj siv ntawm koj lub xeev ces txheeb tau ntawm restriction checker.

Yog koj xav tau xov xwm qgua txig kev noj qab haus huv los yog tej cai siv tswj kab mob COVID-19 uas tseem kis thoob ntuj ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm sbs.com.au/coronavirus.

Tub ceev xwm cov kev pab cuam tsis cuam tshuam txog cov xwm txheej kub ntaiv thiab cov kev pab cuam rau tej xwm txheej kub hnyiab

Police Assistance Line - 131 444: ces koj muaj peev xwm hu thov kev pab cuam tau dua ntawm cov xwm txheej kub ntaiv lawm.

​Crime Stoppers - 1800 333 000: hu tau rau tus xov tooj no yog koj paub xov xwm yuav pab daws tau cov teeb meem neeg ua txhaum cai.

Yog xav tau kev pab cuam txog tej xwm txheej kub hnyiab dua ntawm tej xwm txheej kub ntaiv lawm ces hu tau rau tej koom haum pab cuam daws ntau yam xwm txheej ntawm koj lub xeev.

Cov kev pab cuam daws kev nyuaj siab (Mental health support) thiab cov kev pab txhais ntaub ntawv

Lifeline - 131 114: Lub koom haum pab cuam pub dawb no yeej pab tej neeg Australia thoob plaws teb chaws Australia uas muaj teeb meem rau tus kheej 24 teev. Koj muaj peev xwm siv cov Lifeline Service Finder mus nrhiav cov kev pab cuam no ntawm cheeb tsam koj nyob tau.

Kids Helpline - 1800 551 800: Tus xov tooj no ces siv dawb xwb thiab yeej muaj cov kev daws kev nyuaj siab tham hauv xov tooj los yog hauv online pab rau tej hluas hnoob nyoog txij li 5 xyoos mus txog 25 xyoos uas ntsib kev txom nyem.

Australian Translating and Interpreting Service (ATIS)131 450: Llub tuam chav Department of Home Affairs yog lub tuam chav uas tsim cov kev pab cuam txhais ntaub ntawv thiab txhais lus no pab rau tej neeg tsis paub lus Aaskiv thiab ntau cov koom haum los yog tej lagluam uas xav nrog tej clients uas tsis paub lus Aaskiv tham.

Mensline Australia - 1300 789 978: yog ib cov kev pab cuam 24 teev rau ib hnub twg pab tej txiv neej uas muaj teeb meem rau txoj kev sib raug zoo (nkauj nraug/txij nkawm) los yog cuam tsuam txog lub cuab yig.

Beyond Blue - 1300 224 636: Muaj cov kev pab cuam 24 teev pab daws cov teeb meem nyiaj siab, teeb meem txov txo tus kheej txoj sia, thiab lwm yam teeb meem cuam tshuaj txog cov kev nyuaj siab ntxhov plawv.

Suicide Call Back Service – 1300 659 467: Muaj cov kev pab cuam hauv xov tooj, online thiab video 24 teev pab tiv thaiv kom tej neeg tsis txhob txov txo tus kheej txoj sia thiab pab kom tau txais kev kaj siab.

Relationships Australia - 1300 364 277: Yog lub koom haum muaj cov kev pab cuam rau cov kev sib raug zoo rau tej neeg ntiag tug, rau tej cuab yig thiab tej zejzog.

National Debt Helpline - 1800 007 007: Yog lub koom haum muaj cov kev taw qhia pub dawb thiab zais tsis qhia koj tej xwm txheej nrog lawv tham rau lwm tus uas yeej muaj cov neeg paub sab laj txog nyiaj txiaj pab cuam pub dawb.

Cov kev pab cuam daws teeb meem kub ntxhov hauv cuab yig (Domestic violence support)

1800RESPECT -1800 737 732: Yog lub koom haum muaj cov kev pab cuam sab laj 24 teev theev thoob teb chaws rau cov neeg raug lwm tus yuam deev, raug teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig los yog tej teeb meem hauv yim neeg.

Australian Childhood Foundation - 1300 381 581: Yog ib lub koom haum haiv uas xub kub siab pab sab laj, pab cuam, pab kev kawm, pab qhia cov program tiv thaiv kom lwm tus txhob ua phem thiab yuam sim tej me nyuam yaus kom tau txais kev nyab xeeb thiab kev noj qab nyob zoo rau tej me nyuam yaus thiab cov kev teeb txheeb txog tej me nyuam yaus.

No to Violence - 1300 766 491: Lub koom haum no muaj cov kev pab cuam uas yeej muaj pov thawj qhia tau tias cov tswv yim ntawd yeej yog cov tswv yim siv tau hauj lwm zoo coj los pab rau tej txiv neej, nrog tej txiv neej tham uas muaj lub hom phiaj tseem ceeb txog tej poj niam thiab tej me nyuam yaus txoj kev noj qab nyob zoo.

WESNET - 1800 937 638: yog ib lub koom haum pab cuam uas pab sawv cev rau tej poj niam thiab tej me nyuam yaus uas raug cov teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig.

Elder Abuse Help Line - 1800 353 374: Yog lub koom haum qhia txog tej xov xwm thiab cov kev pab cuam pub dawb rau tej laus neeg uas raug lwm tus ua phem rau los yog pom neeg ua phem rau tej laus.

Yog koj xav paub txog ntau cov kev pab cuam rau tej teeb meem kub ntxhov hauv lub cuag yig uas muaj siv rau ntawm koj tej xeev ces nyem tau ntawm no

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

This story is also available in other languages.