Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Kab mob COVID-19 ntawm teb chaws Australia: tej xov xwm ua koj cov lus uas koj yuav tsum paub txog

Tej xov xwm qhia txog qhov tseeb no yog ib cov xov xwm qhia txog tus kab mob COVID-19 ua koj hom lus ua koj yuav tsum tau paub txog.

Txheeb tau xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 txhua hnub ua lus Askiv (English) ntawm SBS News Covid-19 


Tshuaj COVID-19 Vaccine ntawm teb chaws Australia:

Tsoom fwv Australia yeej tau qhia meej tias nws yuav kub sib nrog xyuas kom tag nrho txhua tus neeg Australia muaj cai tau siv tej tshuaj COVID-19 vaccine uas tau txais kev nyab xeeb thiab siv tau zoo kom sai npaum li sai tau thaum tau tej tshuaj no coj los siv lawm. 

Yog koj xav txheeb kom paub tias seb koj puas muaj peev xwm hno cov tshuaj COVID-19 vaccine tam sim no thiab yuav mus teem caij qhov twg ces mus txheeb tau ntawm https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/

Yog tias koj muaj hnoob nyoog 40 xyoo los yog siab tshaj ntawd ces koj muaj cai mus hno tau tshuaj vaccine. Yog tias koj muaj hnoob nyoog li 16 xyoo mus txog 39 xyoos los tej zaum koj kuj yuav muaj cai mus hno tau tshuaj vaccine thiab. Thiab koj ua raws li cov txheej txheem ntawm lub vas sab no mus txheeb xyuas seb koj puas yog cov neeg muaj cai mus hno tshuaj vaccine. 

Koj muaj peev xwm teem caij ntsib koj tus kws kho mob thiab nug txog tej xov xwm txog tshuaj vaccine ua koj hom lus tau ntawm no: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Muaj kev taw qhia kom siv cov tshuaj vaccine dab tsi?

Lub koom haum Australian Technical Advisory Group on Immunisation uas tawm tswv yim siv cov tshuaj vaccine yeej hais kom siv cov tshuaj COVID-19 Comirnaty (Pfizer) vaccine hno rau cov neeg hnoob nyoog txij 16 xyoo mus txog 59 xyoos. 

Thiab yeej siv cov tshuaj  COVID-19 Vaccine AstraZeneca vaccine hno rau tej neeg hnoob nyoog 18 xyoo txog 59 xyoo tib yam thiab.

Yog tias koj tseem tsis tau muaj cai mus hno thiab koj hnoob nyoog 18 xyoo los yog tshaj ntawd lawm, koj muaj peev xwm nug kom lawv qhia koj tias thaum twg koj muaj cai mus hno tau.

Cov neeg hnoob nyoog qes dua 16 xyoo ces tseem tsis tau muaj cai hno tshuaj vaccine ntawm teb chaws Australia.

Cov kev pab cuam daws kev nyuaj siab cuam tshuam txog tus kab mob Covid-19

Xyoo 2020, ces tsoom fwv Australia yeej tau ntxiv 10 cov kev daws kev nyuaj siab uas siv cov Medicare rau tej neeg siv tau rau ib lub xyoos twg, rau txhua tus neeg mob uas muaj cai siv tau cov kev pab cuam  mental health care plan of Better Access to Psychiatrists, Psychologists thiab General Practitioners raws cov kev pab cuam MBS (Better Access) initiative.

Tsoom fwv Australia yeej tau npaj cov kev pab daws kev nyuaj siab ntxhov plawv hu ua "Head to Health" uas yeej muaj tej xov xwm thiab cov kev taw qhia tias yuav ua li cas kom thiaj tsis txhob ntsib cov kev nyuaj siab ntxhov plawv rau lub caij tseem muaj tus kab mob coronavirus kis thoob ntuj thiab lub caij uas tej neeg yuav tau cais lawv tus kheej no.

Yog koj xav tau kev pab cuam daws kev nyuaj siab ua koj hom lus, ces hu rau lub koom haum TIS National tus xov tooj 131450 los yog txheeb tau ntawm tisnational.gov.au kom nrhiav tau ib tug neeg txhais lus rau koj. TIS National yeej muaj neeg txhais lus ntau tshaj 100 tawm hom lus pab rau koj 24 teev 7 hnub rau ib limtiam raws tej nqe siv xov tooj ntawm tej zejzog koj nyob xwb.

Embrace Mental Health yog ib co project uas lub kom haum Mental Health Australia los pab daws tej teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv rau tej neeg zejzog coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas thiab hais ntau hom lus, pab tej peev txheej ntau yam, tsim kev pab cuam thiab qhia xov xwm kom haum raws li tej neeg no tej kab lis kev cai.

Txheeb tau cov kev pab cuam daws kev nyuaj siab Mental health services ntawm Australia ua koj hom lus  kom paub xov xwm ntau ntxiv txog cov kev pab cuam daws kev nyuaj siab.

Cov kev txom nyem nyiaj txiaj (cov nyiaj pab cuam hu ua Pandemic Leave Disaster Payment)

Yog tias koj txom nyem nyiaj txiaj siv ces xav kom koj mus txheeb cov Covid19 Money Smart los sis yog hu tau rau lub koom haum National Debt Helpline tus xov tooj 1800 007 007. 

Tsoom fwv teb chaws yeej muaj cov nyiaj "disaster payment" coj los them cov pandemic leave coj los siv thiab.

Yuav them tej nyiaj no rau tej neeg uas khwv tsis tau nyiaj siv vim lawv yuav tau cais lawv tus kheej los yog yuav tau ua tus tu tus neeg uas kis tau tus kab mob COVID-19 no.

Nyem raws li cov links txuas ntxiv li hauv qab no kom koj mus saib tau tej xov xwm txog cov nyiaj Pandemic Leave Disaster ntawm tej xeev koj nyob:


Tus kab mob COVID-19 sib kis li cas thiab koj yuav tiv thaiv li cas?

Kab mob COVID-19 sib kis tau ntawm ib tug neeg mus rau lawm tus neeg raws li cov xub kev hauv qab no:

 • Nyob ze nrog tus neeg rau lub caij uas nws muaj peev xwm kis tau tus mob no rau lwm tus neeg, los yog lub caij ua ntej uas lawv yuav muaj cov yam ntxwv mob.
 • Nyob ze nrog tus neeg uas yeej paub meej tseeb tias nws kis tau tus mob no uas tau hnoos los yog txham rau yus.
 • Kov tau tej khoom los yog tej npoo (piv txwv li tej pob qhib thiab xauv qhov rooj los yog tej rooj tog) uas lo los sis paug tej teev qaub ncaug thiab kua ntswg ntawm tus neeg kis tau tus mob no hnoos paug rau los yog txham rau thiab yus mus kov tau tej no coj los kov rau yus lub qhov ncauj thiab ntsej muag.

Yus tiv thaiv tau tus kab mob no yog tias yus nquag ntxuav yus txhais tes kom huv si thiab yuav tsum siv ntaub pos los yog npog qhov ncauj thaum hnoos los yog txham, nyob nrug ntawm lwm tus thaum yus tsis xis nyob yog ib lub tswv yim zoo tshaj plaws uas siv coj los tawm tsam tau nrog tej kab mob virus ntau yam. Tsim nyog koj:

 • Yuav tau nco ntsoov nyob kom nrug deb ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres thiab yuav tsum ua raws li tej cai uas kom ib tug neeg nyob nrug ntawm lwm tus li 4 metres xwmmeem ib puag ncig yus.
 • Nquag siv tshuaj ntxuav tes (soap-xabnpus) thiab dej los ntxuav tes tas mus li ua ntej los yog tom qab koj noj ib yam dab tsi los yog tom qab koj siv tsev plob lawm.
 • Siv ntaub tissue pos los yog npog qhov ncauj qhov ntswg thaum koj hnoos thiab txham ces muab laim ua ntia pov tseg rau tej thoob seem txheej (thoob khib nyiab) thiab siv cov tshuaj ntxuav tes uas muaj cawv xyaw (alcohol-based hand sanitiser) los ntxuav tes.
 • Yog tias koj tsis xis nyob lawm, ces tsis txhob mus kov lwm tus los yog ntsib lwm tus neeg (nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg kom deb tshaj 1.5 metres).

Tsoom fwv Australia yeej tau taw qhia kom tag nrho txhua tus neeg mus download lub COVIDSafe app coj los siv. 

Yog koj cov muaj yam ntxwv mob ces kav tsij mus sim

Tus mob coronavirus cov yam ntxwv mob ces yeej muaj ntau yam pib txij li muaj cov yam ntxwv mob me ntsis mus txog rau cov yam ntxwv mob ntsws thiab tej yam ntxwv mob no yeej zoo tib yam li tej yam ntxwv mob khaub thuas xws li:

 • Ua npaws kub ib ce
 • Muaj cov yam txwv cuam tshuam txog cov kev ua pa li:
 • *Hnoos
 • *Mob qa los yog mob caj pas
 • *Txog siav ua tsis tau pa

Tseem muaj lwm cov yam ntxwv ntxiv thiab xws li los ntswg, mob taub hau, mob nqaij, mob pob qej txha, xeev siab, ntuav, raws plab, tsis hnov ntxhiab tsw, noj dab tsi los tsis qab, tsis qab los noj mov thiab nkees nkees.

Tej nom tswv yeej tau tsim tau cov yam ntxwv mob COVID19 Symptom Checker rau tej neeg txheeb xyuas lawv tus kheej ntawm tsev seb puas yog kis tau tus mob no.

Yeej tseem tsis tau muaj ib cov kev kho mob tsi ntsees twg raug siv coj los kho tus mob coronavirus no, tab sis yeej muaj peev xwm kho tau tej yam ntxwv mob no feem ntau, raws li cov kev kho mob tsim nyog uas tau coj los pab kho lawm. Hos tej tshuaj tua kab mob bacteria (Antibiotics) ces yeej siv kho tsis tau los yog tua tsis tau tej kab mob virus no.

Yog tias koj muaj tej yam ntxwv mob no lawm, tsim nyog koj yuav tsum tau mus sim.

Yog tias koj xav nrog ib tug twg tham txog koj tej yam ntxwv mob no ces xav kom hu rau lub koom haum National Coronavirus Helpline tham seb lawv taw qhia dab tsi rau koj. Lawv yeej muaj tus xov tooj 1800 020 080 uas yeej txais tej neeg xov tooj 24 teev  rau ib hnub twg thiab ua hauj lwm 7 hnub rau ib limtiam twg diam. 

Kuv muaj peev xwm mus sim tau qhov twg?

Nyem cov links raws li cov xeev hauv qab no ces yuav qhia rau koj paub tias yuav nrhiav tau cov clinic sim ntawm tej xeev tias nyob qhov twg:
 

Yog tias koj twb raug sim thiab paub tseeb tias kis tau tus mob COVID-19 no lawm, ces koj yuav tsum tau cais koj tus kheej:

 • Tsis txhob mus rau zej tsoom tej chaw li chaw ua hauj lwm, teej kawm, tej kiab khw, chaw zov me nyuam thiab tsev kawm qib siab.
 • Nug kom ib tug neeg twg mus pab yuav zaub mov thiab lwm yam khoom siv tseem ceeb nqa coj los tso ntawm koj qhov rooj tag rau koj xwb.
 • Tsis txhob pub qhua tuaj xyuas koj - tsuas cia tej neeg ib txwm nrog koj nyob nyob hauv koj tsev xwb.


Leej twg yog cov yuav kis tau tus mob no tshaj plaws thiab yuav mob sab heev?

Muaj ib co neeg ces txawm kis tau tus mob no los yeej tsis mob hlo li, ib txhia ces tsuas mob me ntsis xwb zoo yooj yooj yim lawm, hos lwm cov neeg ces mob sab heev thiab mob sai kawg li. Raws li tej xwm txheej peb tau xub paub txog lwm cov kab mob coronavirus dhau los lawm, ces tej neeg kis tau tus mob thiab yuav mob sab heev yog cov neeg:

 • Keeb cag neeg Aboriginal and Torres Strait Islander hnoob nyoog 50 xyoo los yog siab tshaj ntawd thiab tej laus neeg uas twb yeej muaj ib yam mob los yog ntau yam mob uas yeej mob los tau ntev lawm.
 • Tej neeg hnoob nyoog 65 xyoos thiab siab tshaj ntawd uas muaj ntau yam mob los ntev lawm. Tab sis mam li ua tib zoo rov qab los txheeb tias seb ho yuav kho lub ntsiab lus no li cas ntxiv yog tias ho tau cov pov thawj tim khawv tshiab ntau tuaj ntxiv.
 • Tej neeg muaj hnoob nyoog 70 xyoo los yog siab tshaj ntawd.
 • Tej neeg uas lub cev tsis muaj zog lawm. 

Puas tsim nyog kuv siv ntaub npog qhov ncauj?

Muaj Australia ib co xeev yeej taw qhia thiab yeej tau hais kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj. Yog tias ho muaj xwm txheej dab tsi pauv hloov ntawm koj lub xeev lawm ces, tej zaum kuj yuav muaj cov kev pauv hloov rau cov kev siv ntaub npog qhov ncauj lawm thiab. Thiaj li yog tej yam tseem ceeb heev uas koj yuav tau kub siab soj qab taug tej xov xwm kom paub txog tej kev taw qhia  ntawm koj tej zejzog uas koj nyob ntawd.

Yog koj xav paub txog tej xov xwm tshiab taw qhia txog cov kev siv ntaub npog qhov ncauj, ces taug tej xov xwm tshiab uas koj tej nom tswv qhia rau koj tej zejzog tau raws li cov xeev hauv qab no:

Thaum koj siv ntaub npog qhov ncauj, ces yog tej yam tseem ceeb heev yuav tau ua tib zoo xyuas kom siv yog yog:

 • Ntxuav koj txhais los yog siv tshuaj ntxuav tes muaj cawv xyaw los ntxuav koj tej tes ua ntej koj yuav siv ntaub npog qhov ncauj, los yog tom qab koj hle pov tseg lawm.
 • Ua tib zoo xyuas kom daim ntaub npog qhov ncauj ntawd npog thiab khwb tau koj qhov ncauj qhov ntswg thiab khiab koj lub kauj tsaim thiab vov koj tus caj ntswm thiab vov mus thoob koj 2 sab phlu khuam rau koj 2 lub pob ntseg.
 • Tsis txhob kov ntawm xub ntiag ntawm daim ntaub npog qhov ncauj no rau lub caij koj tseem siv los yog lub caij koj hle tawm.
 • Tsis txhob cia daim ntaub npog qhov ncauj no khuam dai koj caj dab los yog khwb hauv qab koj lub qhov ntswg.
 • Tsis txhob rov qab siv daim ntaub npog qhov ncauj uas koj twb siv ib zaug dhau los lawm; ntxhua cov ntaub npog qhov ncauj uas siv tau ntau zaus thiab ziab kom qhuav thiab khaw cia rau qhov chaw tsis ntub thiab huv.


Cov kev tawm ntawm, tuaj rau, los yog cov kev mus ncig lwm qhov hauv teb chaws Australia

Tej xeev yeej muaj peev xwm siv lawv cov kev txwv - uas muaj cov kev kaw lawv cov ciam teb nrog tib si. 

Yuam khaw tej neeg tej xov xwm ntiag tug

Txij hnub tim 1st October 2020, ces nom tswv yeej tau yuam kom tej tuam txhab dav hlau uas ya lawv cov fij dav hlau yuav tau khaws tej xov xwm txog cov fij dav hlau ya hauv teb chaws kom yuav tsum pab tej nom tswv xeev txheeb tej neeg caij dav hlau tej xov xwm li - khaws lawv tej npe, email address, zauv xov tooj ntawm tes thiab tej xeev lawv nyob tseg cia.

Tej cai coj los tswj zej tsoom cov kev siv Public Transport 

Public transport services yeej yog tej nom tswv xeev ua tus saib xyuas, thiab pawg nom National Cabinet yeej txhawb nqa kom siv ib cov cai los pab tswj koj tau txais kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb rau tej neeg ua hauj lwm thiab tej neeg siv public transport li: tsis txhob mus ncig thaum koj tsis xis nyob, nyob kom nrug ntawm tej neeg tsav thiab lwm tus neeg caij public transport thiab tsis txhob siv nyiaj ntsuab.

Txwv cov kev ntoj ncig

Yeej muaj ib cov cai coj los tswj pej kum haiv cov fij dav hlau uas tsoom fwv yeej txheeb xyuas tas mus li coj los siv ib ntus thiab.

Ces tej zaum tej cai no yuav muaj teeb meem cuam tshuam rau koj cov fij dav hlau ya tuaj rau teb chaws Australia no tau, vim rau qhov tias tej xov xwm no yeej pauv hloov tas mus li.

Yog koj xav tau xov xwm tshiab ces txheeb tau ntawm Smart Traveller.

Hos tej nom tswv xeev yog cov tswj tej hauj lwm cais thiab sim tej neeg  uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm mus thov ntaub ntawv hauv online seb nom tswv puas zam los yog puas pub koj mus raws li qee yam hauv qab no:

 • Yog tias koj cov kev mus ntawd yog ib feem ntawm tej hauj lwm mus tawm tsam thiab tswj kom tus kab mob COVID-19 kom txhob sib kis, uas muaj cov kev pab cuam nrog.
 • Koj cov kev mus ntawd cuam tshuam txog cov lagluam tseem ceeb los yog tej lagluam ntau yam (suav cov lagluam xa khoom muag txawv teb chaws thiab cov lagluam nqus khoom txawv teb chaws los muag hauv teb chaws).
 • Koj tab tom xav mus siv cov kev kho mob txawv teb chaws uas tsis muaj siv coj los kho tau koj tus mob ntawm teb chaws Australia no.
 • Koj mus vim koj yuav tau mus ua ib yam hauj lwm ceev thiab hauj lwm ntiag tug uas yuav tsum tau ua xwb xwb lub tsis tau lawm.
 • Koj mus ua cov hauj lwm pab tu lwm tus los yog mus pab tej neeg txom nyem.
 • Koj mus ua hauj lwm yuav tau txiaj ntsim rau haiv neeg Australia.

Nyem ntawm nod yog koj xav paub xov xwm kom ntxaws ntxiv txog tej zwj ceeb uas pab kom koj muaj peev xwm tawm tau ntawm teb chaws Australia mus txawv teb chaws.


 

Tsoom fwv tej xov xwm


 • Tej neeg nyob ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg li 1.5 metres. Thiab mus txheeb ntxiv seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub tej neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
 • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob, ces nyob twj yim hauv tsev thiab npaj hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub koom haum Coronavirus Health Information Hotline tus xov tooj 1800 020 080 tham seb yuav mus sim seb puas kis tus kab mob coronavirus no tau li cas.
 • SBS yeej tsim tau cov xov xwm ua 63 hom lus qhia txog tus kab mob no thiab koj muaj peev xwm mus txheeb xyuas tau ntawm sbs.com.au/coronavirus.
 • Thiab koj muaj peev xwm txheeb tej kev taw qhia ntawm lub xeev koj nyob tau raws li ntawm no: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania.
Source SBS