Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Kev tswj hwm twj lij ywj pheej, tsim kev pom zoo, thiab cov kev lees paub: Vim li cas lub 1 hlis ntuj tim 26 thiaj yog ib hnub nyuaj heev rau Australia cov keeb cag neeg?

Watu washiriki katika maandamano ya "siku ya uvamizi" kwenye siku kuu ya Australia mjini Melbourne 26 January, 2018. Source: Getty

Txhua txhua hnub tim 26 January ces Australia yeej tau ua kev nco txog lub caij cov neeg Askiv tau tuaj haws lub teb chaws no rau xyoo 1788. Thiab tau muab lub caij uas cov neeg Askiv tuaj tswj hwm lub teb chaws no hu ua "Australia Day" uas yog ib hnub sib cov nyom heev. Yog xam rau cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander lawm ces hnub tim 26 January raug coj los ua ib hnub tawm tsam hu ua "Hnub Nyiav" txij li xyoo 1983 los lawm thiab tsis ntev los no ces yeej muaj coob leej ntau tus tau muab hnub no tis npe hu ua hnub "Nam nias txeeb liaj ia teb chaws" los yog " Hnub ciaj dim ntawm txoj kev tuag".

Lub ntsiab tseeb ntawm qhov hais tias yog vim li cas thiaj muaj ntau pawg neeg ntiag tug thiab ntau pab neeg tau hu hnub "1 hlis tim 26" no ces yog cov kev tswj hwm twj lij ywj pheej, txhais tau tias Australia cov keeb cag neeg yeej muaj cai tswj hwm lawv lub teb chaws no, tswj hwm kev kawm, tej cai lijchoj thiab ntau yam cai, kev noj qab haus huv thiab ntau yam, uas yeej xub muaj ua ntej cov neeg European yuav tuaj txog rau lub teb chaws no thiab lawv yeej tseem tsis tau tag kev cia siab los yog tso tseg tej hais no li.

Feem coob yeej pom zoo nrog lub tswv yim tswj hwm twj lij ywj pheej no tias yog ib txoj cai ntawm Australia cov keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islanders uas tsim nyob yuav tau los sib teev theev. Txawm li cas los ntawm ntau pawg neeg keeb cag neeg yeej tseem muaj cov kev xav sib txawv tias tsim nyog yuav tau lees paub cov kev twj lij ywj pheej no li cas thiab.

Ces nqe no thiaj tau ras los ua Australia zej tsoom ib los lus pib los sib teev theev txog cov kev lees paub, tsim kev pom zoo, xyuas kom muaj suab sawv cev thiab qhia qhov tseeb txog Australia tej keeb cag neeg. Yog li tej tswv yim sib txawv no thiaj tau ras los ua ntau tus qauv uas Australia tab tom coj los sab laj tias yuav lees paub txog tej neeg no li cas.

Australians Celebrate Australia Day As Debate Continues Over Changing The Date
Australians Celebrate Australia Day As Debate Continues Over Changing The Date
Getty Images

"Cov kev lees paub"

Ib nqe xav thov los xyuas kom muaj kev lees paub txog Australia tej keeb cag neeg ntawd ces yog kom Australia tej txhooj cai tswj haiv lees paub txog Australia tej keeb cag neeg no. Vim cov hauj lwm tau ua rau xyoo 2020 uas los xyuas cov kev pauv hloov no yeej muaj ntau pawg neeg, tsis hais yog tej kws paub zoo txog Australia tej keeb cag neeg, tsev kis xeev siab uas txheeb tej dej num no, lub koom haum tswj tej txhooj cai tswj haiv thiab lub koom haum tswj cov kev tso cai rau pej xeem tawm suab los kho tej txhooj cai tswj haiv, nrog rau tej ntawv cej luam thiab cov lus taw qhia ntau yam uas tau tsim tau txij li xyoo 1980s ntawd.

Ib tug qauv uas sawv daws paub zoo tshaj plaws thiab yog ib yam tseem ceeb ntawm cov kev sab laj no ces yog "cov ncauj lug hais tawm hauv nruab siab tuaj ntawm Uluru - The Uluru Statement from the Heart", uas tau qhia txog tej lus tham tau rau lub sij hawm 13 hnub los ntawm tej coj sawv cev rau Australia tej keeb cag neeg uas tuaj thoob plaws teb chaws tuaj sab laj ntawd.

0:00

Dean Parkin uas yog tus coj ntawm lub koom haum From the Heart, uas yog ib lub koom haum tsim ib cov kev taw qhia kom zej tsoom paub txog cov ncauj lug hais tawm hauv nruab siab (Uluru Statement) hais tias, lawv tab tom kub siab los xyuas kom tau txais kev txhawb nqa kom tsim tau ib lub suab sawv cev rau Australia cov keeb cag neeg rau hauv Australia lub tsev tsoom fwv.

"Peb lub hom phiaj ces yog los ua kom tau raws li cov ncauj lug Uluru Statement 100 feem pua. Yog li ntawd cov kev muaj suab sawv cev, tsim kom muaj kev pom zoo thiab qhia qhov tseeb los yeej yog peb ib cov hom phiaj tib yam thiab Kuv xav qhia tias, lub tswv yim xav kom muaj ib lub suab sawv cev rau peb cov neeg Aboriginal thiab Torress Strait Islanders hauv tsev tsoom fwv thiab muaj peev xwm tham tau hauv tsev tsoom fwv, tham tau raws li Australia cov kev tswj hwm democracy thiab tau txais cov kev pov puag los ntawm Australia tej txhooj cai tswj haiv, yog li ntawd thiaj yuav tsis muaj peev xwm yuav muab tej no tso tseg li ntau lub koom haum tau ua yav tag los lawm."

‘Suab sawv cev’

Lub hom phiaj ntawm cov kev lees paub Australia tej keeb cag neeg rau hauv Australia tej txhooj cai tswj haiv ces yog pab kom lawv muaj ib lub 'Suab' kom lawv muaj cai los hais tau thiab muaj peev xwm los txiav txim siab rau ntau yam ua cuam tshuam txog lawv tej zejzog.

Tab sis muaj ib txhia xav tias yog tsim tau ib pawg neeg sawv cev lawm ces yuav ras los ua ib lub 'suab' rau tsoom fwv lawm xwb tsis yog 'lub suab hauv tsev tsoom fwv', li tus pwm tsav Ken Waytt uas lis Australia cov keeb cag neeg tej dej num tau qhia.

“Qhov tseeb tiag ces yeej muaj tau ib lub suab hauv tsev tsoom fwv thiab, tab sis yog tus tsoom fwv tseem tab tom ua nom tam sim ntawd lub suab lawm xwb, vim lawv yog tus muaj fwj chim yuav los txiav txim ntau yam thiab kho tej cai ntau yam, los yog ua tus los tsim tej cai no. Yog li ntawd leej twg thiaj yuav muaj fwj chim, qhov no ces yog tus tsoom fwv xwb. Vim lub suab hauv tsev tsoom fwv los yeej yog tawm los ntawm tus tsoom fwv xwb," raws li Mr Wyatt tau hais.

Ken Wyatt
Ken Wyatt, Minister for Indigenous Affairs.
Getty Images

Tab sis Dani Larki uas yog ib tug poj niam keeb cag neeg caj ceg neeg Bundjalung thiab Kungarakan hais tias Mr Wyatt tsuas xav thov tsa ib pawg neeg sawv cev xwb tsis yog yuav raug teev zwm kiag rau hauv Australia tej txhooj cai tswj haiv, ces thiaj yog tej yam ''tsis muaj hmoo'' thiab ''yog tej yam txaus tu siab heev''.

"Tsis tas li no los nws kuj tau hais ntxiv tias, yeej muaj neeg coob heev txhawb nqa hais tias kom yuav tsum tso cai rau tej neeg tawm suab los kho tej txhooj cai tswj hais no kom thiaj pov puag tau lub suab no kom txhob raug muab tso tseg tau yooj yooj yim tsis siv ntxiv lawm.''

‘Cov kev pom zoo’

Ib nqe lus ntxiv uas yeej raug coj los sab laj sib tham ntau heev ntawd ces yog cov kev tsim cov kev pom zoo 'Treaty', txhais tau tias yuav tsum tau los xyuas kom tsim tau kev pom zoo ntawm tsoom fwv thiab Australia cov keeb cag neeg, uas lees paub tias yeej tau xub muaj Australia tej keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander xub nyob lub teb chaws no ua ntej neeg Askiv yuav tuaj aws thiab tuaj txeeb tej liaj ia teb chaws tsis pub lub teb chaws no ua tswv teb chaws ntxiv lawm. Yog li ntawd kuj muaj neeg coob kawg pom tias tsim nyog yuav tsum tsim kom tau cov kev pom zoo uas siv tau thoob plaws rau lub teb chaws no, los yog cov kev pom zoo nrog tej nom tswv xeev los yog tej nom tswv cheeb tsam ( coj los hloov lub suab sawv cev hauv tsev tsoom fwv) uas yog thawj lub hom phiaj tsim nyog kub siab xyuas ua ntej vim zoo tam li cov kev lees paub txoj kev tswj hwm twj lij ywj pheej lawm thiab cov kev pib los sib kho kom muaj txoj kev sib raug zoo sib haum thiab qhia qhov tseeb tam li teb chaws New Zealand, America thiab teb chaws Canada tau ua nrog lawv tej keeb cag neeg.

Vim li ntawd thiaj tau ua rau muaj Australia ib pab neeg keeb cag neeg tsis kam koom lub rooj sab laj Uluru summit xyoo 2017 ntawd li Lidia Thorpe uas yib tug poj niam keeb cag neeg ntawm cov caj ceg neeg Gunnai thiab Gunditjmara uas sawv cev rau xeev Victoria uas tam sim no yog ib tug nom kis xeev siab (senator) ntawm pab nom Australian Greens.

Lidia Thorpe
Senator Lidia Thorpe during a smoking ceremony at the Aboriginal Tent Embassy at Parliament House in Canberra.
Getty Images

Nws ntseeg tias tseem yuav tau ua tib zoo sab laj txog tej txheej txheem no kom ntxaws nrog txhua xeem los yog txhua tsav keeg cag neeg ua ntej tso.

Ms Thorpe hais tias "Yog lawv txoj cai yuav txiav txim tias seb lawv xav tau dab tsi.  Kuv thiaj xav tias peb yuav tsum tau ua tib zoo xyuas kom peb muaj kev sab laj nrog tej neeg, thiab tso cai rau tej neeg tag nrho los koom tham saum rooj tsis yog yuav cia tib tug sawv cev los hais xwb uas tej neeg feem coob yeej tsis tau koom li."

Vim rau qhov yog thaum tham txog cov kev twj lij ywj pheej ntawd ces tej zejzog yeej tau muaj cov kev tawm tsam los ntev lawm kom kub siab nrog txhim kho kom Australia cov keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander lub neej zoo tuaj ntxiv.

Txawm li cas los kuj tseem muaj Australia ib co hluas neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander yeej nyiaj lub tswv yim kom tsim tau cov kev pom zoo ntawd dua thiab tsis pom zoo nrog lub tswv yim hais kom nom tswv tso cai rau pej xeem tawm suab los kho txhooj cai tswj hais los yog raug teev los sis raug lees paub rau hauv Australia tej txhooj cai tswj haiv, vim yog ua li no ces yuav tau yoog raws tej neeg tuaj nam nias txheeb lub teb chaws no tswj hwm tej cai vim lawv yeej tsis lees paub txog tej no li. Yog li tej hluas no thiaj xav tias tej cai tswj hwm ntawm cov neeg tuaj txeeb lub teb chaws no tswj hwm sib cov nyom nrog Australia cov keeb cag neeg txoj kev tswj hwm twj lij ywj pheej thiab lawv txoj cai los txhim kho lawv tus kheej lawm.

Ntau pab hluas no yog cov cov tau siv internet thiab social media los lis lawv tej laj fai kum xeeb, los koom tes lis dej num, los qhia tej neeg thiab npaj tej kev tawm tsam hauv tej kev nqua hu kom muaj kev pauv hloov.

Hos lub koom haum Warriors of the Aboriginal Resistance (WAR) ces yeej yog lub koom haum ntaus thawj hlo los tawm tsam kom yuav tsum lees paub Australia tej keeb cag neeg rau hauv Australia tej txhooj cai tswj haiv.

Boe Spearim uas yog ib tug txiv neej keeb cag neeg ntawm cov caj ces neeg Gamilaraay, Kooma and Muruwari ntawm lub koom haum no los kuj hais tias lawv tsis pom zoo rau lub tswv yim uas pheej yuav cia tej nom theem siab txib tej nom theem yau xwb.

“Kuv xav tias zoo li lawv xav nrog tej neeg zej zog tham tab sis ho tsis xav ua tib zoo siv txoj hauv kev tsim nyog los sib tham, kuv xav tias tsis yog tej yam uas peb cov neeg keeb cag neeg Aboriginal xav tau los yog xav tham thiab. Yog li peb thiaj xav kom tsim tau cov kev pom zoo thiab yeej yog ib lub hom phiaj uas peb ib txwm coj los sab laj."

Protest against Australia Day in Melbourne
Indigenous activists and supporters protesting in Melbourne on 26 January 2019.
Getty Images

Yog li ntawd lub koom haum WAR lub hom phiaj thiaj tsis xav cuam tshuam nrog tej neeg tuaj txeeb thiab txhav lub teb chaws no tswj hwm cov txheej txheem kev tswj hwm, tab sis Mr Boe yeej nkag siab tias cov kev muaj cai xaiv txhim kho lawv lub neej yuav pab kom Australia tej keeb cag neeg txiav txim siab rau lawv tus kheej tias seb tsim nyog ua li cas.

Tsis tas li no los kuj tseem muaj cov kev sib teev theev thiab tias tsim nyog cov kev raug lees paub no yuav zoo li cas kom thiaj siv tau zoo thiab.

Michael Mansell uas yog ib tug txiv neej neeg keeb cag neeg caj ces Palawa uas yog ib tug neeg tawm tsam pov puag cov neeg no txoj cai, yog ib tug kws lij choj thiab yog tus coj lub koom haum Aboriginal Land Council of Tasmania ntseeg tias Australia tej keeb cag neeg yeej muaj peev xwm xaiv tias seb lawv tsuas xav tias tsuav muaj kev sawv cev tam li yog ib lub cim rau lawv xwb, los yog lawv xav tias yuav tsum muaj ib cov kev lees paub lawv kom tsim nuj tiag.

Nws hais tias "Cov kev lees paub tam li yog ib lub cim ces yog Kevin Rudd cov kev thov txim rau cov keeb cag neeg uas raug tsoom fwv muab nyiag ntawm lawv niam lawv txiv coj mus tu rau lwm qhov li tau tshwm sim rau xyoo 2007 xwb.

Mr Mansell thiaj thiaj tau qhia tias yuav ua li cas kom Australia cov keeb cag neeg thiaj raug lees paub tiag tiag.

“Tsis yog ib cov txheej txheem nyuaj dab tsi, yog tias tsim ib tsab cai pom zoo nrog tsev tseem fwv teb chaws lawm ces ua tib zoo xyuas kom lub tsev tsoom fwv no yuav tsum tsim kom tau ib pawg neeg sawv cev rau Australia cov keeb cag neeg Aboriginal xwb, ces pawg neeg no mam li los txheeb tias yuav tau xub kub siab los faib tej peev txheej dab tsi mus pab rau Australia tej keeb cag neeg tej zejzog kom zoo tuaj ntxiv xwb."

"Nqe ob tuaj ces kuv yuav kom tsev tsoom fwv teb chaws tsim kom tau ib pawg nom tswj tej kev pom zoo no, thiab mam li cia paws nom no ua cov tsim tej kev pom zoo no; Kuv xav tias 2 nqe no xwb mas thiaj li yuav pab kom Australia tej keeb cag neeg lub neej zoo tuaj."

Tsoom fwv teb chaws kuj tau coj 3 pawg neeg sab laj tawm tswv yim los tsim ib lub 'Suab' sawv cev rau Australia cov keeb cag neeg kom ua hauj lwm nrog tej nom tseem ceeb, nom teb chaws tej nom cheeb tsam thiab tej zejzog ntawd.

Kungarakan and Iwaidja man, Professor Tom Calma uas yog ib tug txiv neej keeb cag neeg caj ces neeg Kungarakan thiab Iwaidja uas yog tus koom tswj tsim suab xawv cev rau Australia cov keeb cag neeg hu ua Voice Co-Design Senior Advisory Group.

Scenes In The Winter Light Of Australia
The red rock face of Uluru at sun set, the sacred home for thousands of years of the Yankunytjatjara and Pitjantjatjara people in the central Australian desert.
Getty Images AsiaPac

Nws tshab txhais tias lawv lub luag hauj lwm yog yuav tsim ntau cov qauv sib txawv coj mus rau tsoom fwv teb chaws ces nws mam txiav txim siab tias seb ho yuav muaj cov 'suab' sawv cev zoo li cas.

"Peb yeej npaj tau pawg neeg uas yuav los tsim cov kev pom zoo no lawm, tab sis peb tej hauj lwm tsis yog yuav los txheeb tej kev pom zoo no. Tab sis xav qhia meej tseeb tias yog ib lub suab sawv cev hauv tsev tsoom fwv."

Tam sim no twb tau sau tsab ntawv cej luam tiav lawm, ces tsoom fwv thiaj npaj yuav coj mus cej luam rau tus tsoom fwv pawg nom tseem ceeb seb lawv ho txiav txim siab li cas, ces lawv mam li npaj sab laj nrog zej tsoom thiab mam li coj los tsim ua cai siv - tab sis ntshe tseem yuav txog rau thaum muaj cov kev xaiv tsa tshiab tom ntej no thiab.

Yog tham txog ntau pab uas yeej tsis kam yoog raws lwm lub tswv yim yog tsis yuav raws li lawv tej tswv yim ntawd, ces Professor Calma hais tias kom Australia tej keeb cag neeg kav tsij zuag zog tej cib fim ntawm lawv xub ntiag kom tau txais txiaj ntsim rau lawv.

"Kuv xav tias qhov peb yuav tau ua ces yuav tsum tau xyuas tej xwm txheej ntawm no kiag los yog tam sim no kiag tso tias seb peb ho muaj peev xwm ua tau dab tsi tiav? Thiab ho muaj dab tsi uas peb yuav muaj peev xwm ua tau tej hauj lwm no yam tsis tas ua kom muaj txoj kev sib tawg tswj rau cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander?

“Peb yeej muaj tus thawj pwm tsav uas yeej txhawb nqa tus pwm tsav tswj Australia tej keeb caj neeg tej dej num thiab xav kom muaj ib lub suab sawv cev hauv tus tsoom fwv los yog ib lub suab sawv cev rau hauv tsev tsoom fwv. Yog li thiaj xav kom peb pom txog nqe no thiab siv kom tau txiaj ntsim npaum li qhov peb muaj peev xwm ua tau."

Txawm li cas los Australia cov keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander yeej tau tawm tsam kom lawv muaj peev xwm daws tau tej teeb meem no txij li thaum cov neeg Europeans tau xub tuaj nqes rau ntawm Australia cov keeb cag neeg no tej ntug hiav txwv lawm.

Yog li ntawd thaum yuav tau los txiav txim tias yuav siv cov qauv twg kom thiaj li muaj kev lees paub Australia cov keeb cag neeg no lawm ces, Australia tej keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander tej neeg zejzog yeej pom zoo tias kom tsim kom tau cov kev lees paub tsim nuj rau lub caij no ntawm Australia tej keeb kwm uas tus tsoom fwv no yuav tsum tau muab cov hauj lwm los lees paub lawv thiab xyuas kom muaj suab sawv cev rau lawv no tias yog ib cov hauj lwm tseem ceeb ntawm haiv neeg no.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcastsspotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Source SBS News, NITV
This story is also available in other languages.