Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Koj puas muaj peev xwm siv tau lwm cov tshuaj COVID-19 vaccine txawv coj los hno txhab ntxiv rau tej koj xub tau hno ua ntej lawm?

A man has his booster shot in Perth. Source: AAP/SBS News

Yog tias koj xub tau hno ob koob tshuaj AstraZeneca COVID-19 vaccine lawm ne puas yuav tau txais kev nyab xeeb rau koj yog koj hno koob peb txhab ntxiv ntawd yog hom tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine? Thiab cov tshuaj Moderna ne ho zoo li cas thiab? Ntxiv no yog cov kev taw qhia tshiab rau tej neeg ntawm teb chaws Australia txog cov kev hno tej tshuaj no.

Pfizer vaccine yeej yog tib cov tshuaj COVID-19 vaccine uas Australia siv coj los hno txhab ua koob peb (Booster shots) txij li tau pib hno lub 10 hli ntuj los lawm. Tab sis tej zaum ntau limtiam ntxiv no kuj yuav hloov lawm thiab.

Lub limtiam no ces lub koom haum Therapeutic Goods Administration kuj tau tso cai pom zoo siv cov tshuaj Moderna vaccine coj los ua cov tshuaj hno txhab ua koob peb (Booster shots) lawm thiab. Ces limtiam tom ntej no ces cia siab tias Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) yuav tso cai thiab .

Emily Edwards yog ib tug neeg ntawm lub tuam chav Department of Immunology and Pathology ntawm tsev kawm qib siab Monash University tau hais tias cov kev yuav ntxiv ib co tshuaj vaccine coj los hno ua cov tshuaj hno txhab ntxiv yog ib cov xov xwm zoo.

Nws tau hais tias “Yog peb tso cai los siv tau ntau hom tshuaj vaccine npaum li cas coj los hno txhab ntxiv npaum li ntawd ces kuj yuav pab kom tsis txhob muaj teeb meem tias tsam ho muaj tej tshuaj no tsis txaus siv, kom thiaj pab tau peb hno tej tshuaj vaccine no ua ntuv zus rau tej zej zog."

Txawm li cas los tej pej xeem feem coob uas muaj hnoob nyoog 18 xyoo los yog siab tshaj ntawd yuav tau tos yam tsawg li 6 hli tom qab lawv tau hno koob tshuaj vaccine 2 lawm mas thiaj yuav tau mus hno koob 3 ntxiv.

Tab sis puas yog ib lub tswv yim zoo uas yuav hno cov tshuaj Moderna vaccine ua koob peb txhab ntxiv rau yus, yog tias yus yeej tsis tau hno hom tshuaj no dhau los, thiab puas ho yuav tau txais kev nyab xeeb yog tias yus ho hno lwm hom tshuaj txawv thawj 2 koob uas tau xub hno ua ntej lawm?

Puas tau txais kev nyab xeeb yog hno tej tshuaj no sib xyaws?

Tej kws paub paub zoo txog tej hauj lwm noj qab haus huv yeej teb tias tau txais kev nyab xeeb.

Dr Ewards tau hais tias “Yeej muaj tej xov xwm cej luam txog cov kev tshawb fawb hais tias tau txais kev nyab xeeb rau cov kev sib tej tshuaj vaccines sib xyaw."

“Yeej tau muaj pov thawj tim khawv qhia tias tsis muaj teeb meem dab tsi rau cov kev hno koob tshuaj vaccine koob peb uas txawv thawj ob koob tau xub hno ua ntej lawm."

Thiab yeej tseem qhia ntxiv tias yog hno cov tshuaj vaccine sib txawv sib xyaws ces tseem yuav pab tau yus zoo dua thiab.

Chris Moy uas yog tus lwm coj lub koom haum Australian Medical Association tau hais tias  “Yeej tau muaj keeb kwm los ntev txog cov kev muaj peev xwm hno tau cov tshuaj vaccine sib xyaws, thiab tej zaum kuj yuav tau txiaj ntsim zoo dua rau yus thiab yog tias yus hno."

“Tab sis yeej tsis muaj dab tsis sib txawv deb thiab. Vim cov tshuaj hno txhab ntxiv no yeej muaj peev xwm pab kom tej neeg lub cev muaj zog tawm tsam nrog kab mob tuaj ntxiv xwb."

Ces tej kev taw qhia no thiaj tau los ntawm ntau cov kev teeb txheeb txog cov kev siv ntau yam tshuaj vaccine sib xyaws thaum hno thawj koob thiab hno koob ob ntawd.

Tab sis Dr Moy tau hais tias qhov tseem ceeb tshaj ces tsis yog tham txog cov hom tshuaj uas koj yuav hno txhab ntxiv ntawd, tab sis yog cov kev xyuas kom tau hno tshuaj vaccine txhab ntxiv xwb..

“Kuv xav tias peb pheej tsis pom zoo rau tej yam me me uas tsis tseem ceeb dab tsi txog tej tshuaj vaccine no xwb. Tag nrho tej tshuaj vaccine yeej yog ib cov tshuaj zoo heev thiab nyias yeej muaj nyias qhov zoo thiab tsis zoo...tab sis feem ntau ces yeej muaj qhov tsis zoo tsawg tsawg xwb. Zoo tib yam li cov hom TV li LG thiab Samsung los sis Samsung thiab Sony xwb."

“Yog tias tej neeg txhawj ces xav kom lawv mus txheeb seb hom twg zoo dua, tab sis muaj qee zaus ces cov kev tau hno tej tshuaj vaccine no tseem yog qhov tseem ceeb dua lawm."

Tab sis Dr Edwards yeej tau hais ntxiv tias yog ib tug twg muaj kev txhawj xeeb ces xav kom sab laj nrog tej neeg kho mob.

Tab sis yog hais txog cov tshuaj AstraZeneca ne?

Hom tshuaj AstraZeneca los yeej muaj peev muaj peev xwm siv coj los ua ib cov tshuaj hno ua koob peb txhab ntxiv rau tej neeg uas yeej xub tau hno hom tshuaj no ua ntej lawm thiab hno tas tsis muaj teeb meem dab tsi, txawm li cas los yog cov tshuaj uas tsis tshua muaj neeg nyiam siv.

Tej neeg uas yog tias thaum xub tau hno cov tshuaj mRNA vaccine li Pfizer thiab Moderna tab sis tsis haum thiab muaj lwm cov yam ntxwv mob cuam tshuam ces kuj muaj peev xwm siv  cov tshuaj AstraZeneca no.

Dr Moy tau hais tias “Yeej muaj peev xwm siv hom tshuaj no ua cov tshuaj hno koob peb txhab ntxiv, tab sis tsuas yog siv tsawg tsawg xwb thiab tsuas siv rau tej neeg uas twb yeej xub tau hno ob koob tshuaj AstraZeneca ua ntej lawm xwb."

Tau muaj neeg coob npaum li cas tau hno cov tshuaj vaccine koob peb txhab ntxiv lawm?

Txog rau hnub zwj Teeb (Thursday) tim 09.12.2021 ces yeej tau muaj neeg coob tshaj li 600,000 tus ntawm teb chaws Australia tau mus hno koob tshuaj vaccine koob peb uas hno txhab ntxiv no lawm.

Raws li lub tsev kawm qib siab Australian National University tau muaj ib cov kev ntsuam zej tsoom cov kev tawm tswv yim uas tau coj los qhia rau hnub Thursday ces kuj txheeb tau tias muaj tej neeg mus koom cov neeg koom cov kev teeb txheeb no txog 70 feem pua yeej teb tias 'lawv yeej yuav hno' koob tshuaj vaccine txhab ua koob peb no.

Thiab tsuas muaj tej neeg koom teb cov lus nug no txog li 22 feem pua thiaj tau hais tias 'tej zaum' lawv yuav hno no xwb. Hos ntxiv ntawd ces kuj muaj tej neeg no txog li 4.7 feem pua thiaj tau hais tias 'tej zaum ntshe yuav tsis hno', ua ke no los tsuas muaj tej neeg no txog li 1.3 feem pua thiaj hais tias 'yeej yuav tsis hno li' xwb. Yog li thiaj tau muaj cov kev ntsuam zej tsoom cov kev tawm tswv yim no rau thaum lub 10 hli ntuj dhau los, thiab yeej pom tau los ntawm cov kev teeb txheeb no tias cov kev tsis tau txais vaj huam sib luag rau cov kev hno tshuaj vaccine no yog ib yam ntawm ntau yam uas ua rau tej neeg ua xyem xyav tsis hno tshuaj vaccine.

Yog xam thoob teb chaws no lawm ces yeej muaj tej neeg tshaj 88 feem pua hnoob nyoog tshaj 16 xyoo rov sauv yog cov tau hno 2 koob tshuaj vaccine lawm, thiab yeej muaj cov tau hno thawj koob tshuaj vaccine txog 93 feem puas lawm thiab.

Yog xav tau xov xwm kom ntxaws ntxiv txog cov tshuaj vaccine koob peb uas hno txhab ntxiv no, raug rau peb cov kev paub txog tias tej tshuaj no ho siv tau tiv thaiv tau tus kab mob Omicron COVID-19 tshiab no tau zoo npaum li cas thiab xav paub tias yuav teem caij li cas mus hno koob tshuaj hno txhab ntxiv ua koob peb no ces nyem tau ntawm no.

Koj muaj peev xwm nyeem tau ntau yam xov xwm qhia txog tshuaj vaccine ntawm Vaccine in Focus series tau.

Source SBS News
This story is also available in other languages.
Show languages